Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

185. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežica (2020–2029), stran 704.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežica (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica (2020–2029) št. 11-07/20 z dne 28. 9. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Mežica, ki meri 10 732,88 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občini Črna na Koroškem in Mežica oziroma v katastrskih občinah Uršlja gora II, Žerjav, Podpeca, Topla, Črna, Javorje, Lom, Meža takraj, Mežica, Meža onkraj in Plat.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Mežica je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 55,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 44,9 % državnih gozdov;
2. površina: 8 438,97 ha, od katere je 5 955,80 ha gozdov večnamenskih, 703,05 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 182,83 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 1 597,29 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 300,5 m3/ha, od tega 245,4 m3/ha iglavcev in 55,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,04 m3/ha, od tega 5,61 m3/ha iglavcev in 1,43 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežica (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mežica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6 114,31 ha,
– ekološke funkcije na površini 8 189,80 ha ter
– socialne funkcije na površini 2 076,92 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežica (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mežica za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 481 638 m3, od tega 407 855 m3 iglavcev in 73 783 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 1 635,71 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 430,73 ha;
4. vzdrževanje grmišč in obrežij na 2,26 ha;
5. vzdrževanje 5,27 ha pašnih in travnatih površin v gozdu;
6. sadnja 820 sadnega plodonosnega drevja in grmišč;
7. vzdrževanje 1 340 sadik plodonosnega drevja;
8. spravilo sena s 0,67 ha površin;
9. ohranjanje biotopov s sečnjo 1 173 m3 in nego 104,38 ha;
10. naravni razvoj biotopov s 7 286,8 m3;
11. puščanje 61 m3 stoječe biomase;
12. premazovanje vršičkov na 0,32 ha površine;
13. zaščita s 171 420 tulci in vzdrževanje 520 tulcev;
14. zaščita mladja s 1 148 m ograje in vzdrževanje 1 100 m ograje, ter
15. vzdrževanje 38 249 protipožarnih stez.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežica (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mežica je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežica (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Črna, Center 11, 2393 Črna na Koroškem, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-557/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0021
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti