Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

184. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Solčava (2020–2029), stran 703.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Solčava (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Solčava (2020–2029) št. 10-07/20 z dne 6. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Solčava, ki meri 10 264,71 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občini Solčava oziroma v katastrskih občinah Logarska dolina in Solčava.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Solčava je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 95,6 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 4,4 % državnih gozdov;
2. površina: 7 938,13 ha, od katere je 4 051,58 ha gozdov večnamenskih, 1 142,11 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 66,91 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 2 677,53 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 337,1 m3/ha, od tega 235,8 m3/ha iglavcev in 101,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,41 m3/ha, od tega 4,41 m3/ha iglavcev in 2,00 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Solčava (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Solčava določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 176,59 ha,
– ekološke funkcije na površini 7 232,61 ha ter
– socialne funkcije na površini 939,3 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Solčava (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Solčava za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 367 089 m3, od tega 279 689 m3 iglavcev in 87 400 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 263,91 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 27,8 ha;
4. premazovanje vršičkov na 19,79 ha površine;
5. zaščita s 13 840 tulci ali količki;
6. vzdrževanje 2,88 ha travnatih površin v gozdu;
7. ohranjanje in nega biotopov na 4,50 ha ter
8. ostala biomeliorativna dela na površini 53,35 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Solčava (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Solčava je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Solčava (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Luče, Luče 80, 3334 Luče, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-556/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0020
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti