Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

183. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Laško (2020–2029), stran 702.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Laško (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Laško (2020–2029) št. 09-46/20 z dne 20. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Laško, ki meri 7 946,62 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občini Laško oziroma v k.o. Rifengozd, Reka, Laško, Lahomšek, Lahomno, Olešče, Šentrupert, Trobni Dol, Vrh nad Laškim, Lažiše, Plazovje, Lože in Požnica.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Laško je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3 % državnih gozdov ter manj kot 1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 799,87 ha, od katere je 3 605,16 ha večnamenskih in 194,71 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 304 m3/ha, od tega 50 m3/ha iglavcev in 254 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,00 m3/ha, od tega 1,33 m3/ha iglavcev in 5,67 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Laško (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Laško določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 562,08 ha,
– ekološke funkcije na površini 229 ha ter
– socialne funkcije na površini 115 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Laško (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Laško za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 263 187 m3, od tega 44 105 m3 iglavcev in 219 082 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 156,29 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 57,6 ha;
4. odstranjevanje vzpenjavk na dejanski površini 1,7 ha;
5. zaščita sadik s 4 000 količki ter
6. odstranjevanje 100 tulcev.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Laško (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Laško je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Laško (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Laško, Trubarjeva 35, 3270 Laško, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-555/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0019
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti