Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

182. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Studenec (2020–2029), stran 701.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Studenec (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Studenec (2020–2029) št. 08-11/20 z dne 26. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Studenec, ki meri 9 805,15 ha, se nahaja v Brežiškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Sevnica in Škocjan oziroma v katastrskih občinah Vrh, Log, Hubajnica, Studenec, Bučka, Telče, Tržišče, Malkovec, Bučka in Krsinji vrh.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Studenec je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 93,58 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 6,13 % državnih gozdov ter 0,29 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 6 067,65 ha, od katere je 6 019,30 ha gozdov večnamenskih in 48,35 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 274,4 m3/ha, od tega 33,5 m3/ha iglavcev in 240,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,91 m3/ha, od tega 0,96 m3/ha iglavcev in 6,95 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Studenec (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Studenec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5 711,90 ha,
– ekološke funkcije na površini 327,72 ha ter
– socialne funkcije na površini 233,72 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Studenec (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Studenec za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 359 466 m3, od tega 47 277 m3 iglavcev in 312 189 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 593,74 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 43,87 ha;
4. zaščita s 3 600 količki ali tulci;
5. odstranjevanje 50 kosov tulcev;
6. vzdrževanje 200 m zaščitne ograje;
7. odstranjevanje 1 390 m zaščitne ograje;
8. vzdrževanje 2,98 ha travinja in 1,45 ha grmišč, ter
9. 100 dni varstva pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Studenec (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Studenec je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Studenec (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Sevnica, Trg svobode 9, Sevnica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-554/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0018
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti