Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

181. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrice (2020–2029), stran 700.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrice (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mokrice (2020–2029) št. 08-01/20 z dne 19. 10. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Mokrice, ki meri 9 340,43 ha, se nahaja v Brežiškem gozdnogospodarskem območju, v občini Brežice oziroma v katastrskih občinah Krška vas, Cerklje, Bušeča vas, Stojanski vrh, Globočice, Čatež, Cerina, Velika dolina, Koritno in Nova vas.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Mokrice je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 74,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 24,7 % državnih gozdov ter 0,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 889,37 ha, od katere je 3 729,17 ha gozdov večnamenskih in 160,20 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 283,3 m3/ha, od tega 19,0 m3/ha iglavcev in 264,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,99 m3/ha, od tega 0,74 m3/ha iglavcev in 7,25 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrice (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mokrice določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 503,47 ha,
– ekološke funkcije na površini 311,29 ha ter
– socialne funkcije na površini 77,56 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrice (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mokrice za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 291 717 m3, od tega 24 634 m3 iglavcev in 267 083 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 266,4 ha ter
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 11,32 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrice (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mokrice je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrice (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrice (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kostanjevica, Ulica talcev 20, 8311 Kostanjevica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrice (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-553/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0017
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti