Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

180. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020–2029), stran 700.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020–2029) št. 07-20/20 z dne 24. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Črnomelj, ki meri 8 358,08 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Črnomelj oziroma v katastrskih občinah Petrova vas, Črnomelj, Talčji vrh, Dolenja Podgora, Mavrlen, Dobliče, Loka, Zastava, Vranoviči in Cerkvišče.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Črnomelj je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 90 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 9 % državnih gozdov ter 1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 355,96 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 286,7 m3/ha, od tega 96,5 m3/ha iglavcev in 190,2 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,50 m3/ha, od tega 3,15 m3/ha iglavcev in 5,35 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Črnomelj določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5 355,96 ha,
– ekološke funkcije na površini 392,11 ha ter
– socialne funkcije na površini 297,91 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Črnomelj za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 350 630 m3, od tega 110 007 m3 iglavcev in 240 623 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 745,47 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 145,03 ha;
4. 80 dni varstva pred divjadjo ter
5. 160 dni varstva pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Črnomelj je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Črnomelj, Pod smreko 10, Črnomelj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-551/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0015
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti