Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

179. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020–2029), stran 699.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020–2029) št. 06-01/20 z dne 5. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Velike Lašče, ki meri 8 020,55 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Ribnica, Velike Lašče, Bloke in Sodražica oziroma v katastrskih občinah Slemena, Turjak, Krvava peč, Selo pri Robu, Osolnik, Ulaka, Velike Lašče, Dvorska vas, Lužarji, Strmca in Žimarice.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Velike Lašče je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 98,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 1,5 % državnih gozdov ter 0,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 463,40 ha, od katere je 5 157,03 ha večnamenskih gozdov, 127,37 ha gozda s posebnim namenom, v katerem ukrepi niso dovoljeni, ter 179,00 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 358,9 m3/ha, od tega 200,1 m3/ha iglavcev in 158,8 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,60 m3/ha, od tega 5,07 m3/ha iglavcev in 3,53 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Velike Lašče določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 842,75 ha,
– ekološke funkcije na površini 883,32 ha ter
– socialne funkcije na površini 156,82 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Velike Lašče za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 408 000 m3, od tega 251 000 m3 iglavcev in 157 000 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 679,83 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 97,88 ha;
4. 190 dni varstva pred žuželkami;
5. 10 dni ostalih varstvenih del;
6. zaščita s premazom vršičkov na 20 ha;
7. zaščita s 3 600 m ograje in vzdrževanje 900 m ograje;
8. vzdrževanje 14,39 ha travinj;
9. vzdrževanje 17 vodnih površin;
10. vzdrževanje 15 gnezdnic;
11. naravni razvoj biotopa na 199,36 ha ter
12. vzdrževanje 1 500 m stez.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Velike Lašče je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Velike Lašče, Šolska ulica 12, Velike Lašče, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-550/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0014
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti