Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

178. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2020–2029), stran 698.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Grintovec (2020–2029) št. 06-05/20 z dne 8. 9. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Grintovec, ki meri 6 999,54 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občini Kočevje oziroma v katastrskih občinah Stari Log, Smuka, Mala Gora, Stara Cerkev in Željne.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Grintovec je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 4,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 91,6 % državnih gozdov ter 3,7 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 314,54 ha, od katere je 4 232,30 ha večnamenskih gozdov, 192,79 ha gozda s posebnim namenom, v katerem ukrepi niso dovoljeni, ter 889,45 ha gozda s posebnim namenom, v katerem so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 294 m3/ha, od tega 96,4 m3/ha iglavcev in 197,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,96 m3/ha, od tega 2,86 m3/ha iglavcev in 4,10 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Grintovec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 817,08 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 050,95 ha ter
– socialne funkcije na površini 2 614,92 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Grintovec za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 317 000 m3, od tega 144 000 m3 iglavcev in 173 000 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 1 128,23 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 57,48 ha;
4. obvejevanje na 0,5 ha;
5. nega prebiralnega gozda na dejanski površini 10,9 ha;
6. 170 dni varstva pred žuželkami;
7. zaščita s premazom vršičkov na 234,3 ha ter
8. zaščita s 1 275 količki ali tulci.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Grintovec je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grintovec (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Pugled, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grintovec (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-549/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0013
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti