Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

177. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020–2029), stran 697.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020–2029) št. 05-37/20 z dne 30. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Otok-Karlovica, ki meri 7 137,04 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Cerknica in Loška dolina oziroma v katastrskih občinah Otok I, Otok II, Glažuta, Dolenja vas, Rakov Škocjan, Gorenje jezero, Lipsenj, Žerovnica, Trnje, Cerknica in Lipsenj.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Otok-Karlovica je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,1 % državnih gozdov in 0,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 644,43 ha, od katere je 3 642,64 ha večnamenskih in 1,79 ha varovalnega gozda;
3. lesna zaloga: 298,2 m3/ha, od tega 129,8 m3/ha iglavcev in 168,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,17 m3/ha, od tega 3,06 m3/ha iglavcev in 3,11 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Otok-Karlovica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 947,27 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 051,83 ha ter
– socialne funkcije na površini 753,80 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Otok-Karlovica za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 203 088 m3, od tega 91 026 m3 iglavcev in 112 062 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 543,8 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 124,49 ha;
4. nega prebiralnega gozda na dejanski površini 132,21 ha;
5. zaščita s premazom na 5,17 ha površine;
6. vzdrževanje 4,25 ha travnikov in 24 vodnih virov;
7. spravilo sena s 4,25 ha travnikov;
8. naravni razvoj biotopov s 1010 m3 ter
9. 100 dni ostalega varstva gozdov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Otok-Karlovica je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Cerknica, Čabranska 1, 1380 Cerknica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-548/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0012
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti