Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

176. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2020–2029), stran 696.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Gomance (2020–2029) št. 05-20/20 z dne 19. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Gomance, ki meri 4 011,19 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica oziroma v katastrski občini Snežnik.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Gomance je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 100 % državnih gozdov;
2. površina: 3 874,79 ha, od katere je 2 960,50 ha večnamenskih gozdov, 358,66 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 555,63 ha varovalnega gozda;
3. lesna zaloga: 349,6 m3/ha, od tega 100,7 m3/ha iglavcev in 248,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,85 m3/ha, od tega 3,49 m3/ha iglavcev in 1,36 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Gomance določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 719,43 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 270,83 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 925,28 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gomance za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 164 911 m3, od tega 46 064 m3 iglavcev in 118 847 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 276,99 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 118,65 ha;
4. nega prebiralnega gozda na dejanski površini 12,59 ha;
5. vzdrževanje 3,29 ha grmišč;
6. vzdrževanje 42,26 ha lazov v gozdu;
7. osnovanje 0,4 ha pasišč;
8. spravilo sena z 42,26 ha travnikov;
9. vzdrževanje 51,87 ha zaraščajočih pasišč ter
10. naravni razvoj biotopov z 19 214 m3.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Gomance je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gomance (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Knežak, Knežak 202A, 6253 Knežak, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gomance (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-547/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0011
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti