Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

175. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020–2029), stran 695.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020–2029) št. 05-29/20 z dne 20. 10. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Jurjeva dolina, ki meri 2 074,82 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Pivka in Ilirska Bistrica oziroma v katastrskih občinah Jurjeva dolina, Bač in Koritnice.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Jurjeva dolina je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 100 % državnih gozdov;
2. površina: 2 055,85 ha, od katere je 2 003,02 ha večnamenskih in 52,83 ha gozda s posebnim namenom, v katerem ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 390 m3/ha, od tega 226,3 m3/ha iglavcev in 163,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,70 m3/ha, od tega 4,72 m3/ha iglavcev in 2,98 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Jurjeva dolina določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1 999,05 ha,
– ekološke funkcije na površini 410,26 ha ter
– socialne funkcije na površini 2 021,89 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Jurjeva dolina za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 177 733 m3, od tega 112 356 m3 iglavcev in 65 377 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 419,94 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 66,53 ha;
4. nega prebiralnega gozda na dejanski površini 34,99 ha;
5. vzdrževanje travinja in spravilo sena s 17,48 ha;
6. naravni razvoj biotopov na 234 ha ter
7. 100 dni ostalega varstva gozdov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Jurjeva dolina je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Knežak, Knežak 202A, 6253 Knežak, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-546/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0010
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti