Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

174. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamnik (2020–2029), stran 695.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamnik (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kamnik (2020–2029) št. 04-31/20 z dne 20. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Kamnik, ki meri 12 566,06 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Komenda in Kamnik oziroma v k.o. Črna, Županje njive, Bistričica, Stranje, Godič, Gozd, Tučna, Nevlje, Mekinje, Košiše, Tunjice, Podgorje, Šmarca, Volčji potok, Kamnik, Palovče, Gojška planina, Mlaka, Klanec, Nasovče, Kaplja vas, Moste, Suhadole in Križ.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Kamnik je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,4 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,3 % državnih gozdov ter 0,3 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 6 783,98 ha, od katere je 6 244,34 ha večnamenskih gozdov, 29 ha gozdov s posebnim namenom brez načrtovanega poseka, in 510,04 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 253,7 m3/ha, od tega 115,9 m3/ha iglavcev in 137,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,51 m3/ha, od tega 3,00 m3/ha iglavcev in 3,51 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamnik (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Kamnik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 126,06 ha,
– ekološke funkcije na površini 3 502 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 525 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamnik (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Kamnik za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 418 056 m3, od tega 194 980 m3 iglavcev in 223 076 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 438,02 ha, ter
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 36,52 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamnik (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kamnik je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamnik (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, 1240 Kamnik, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-545/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0009
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti