Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

173. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2020–2029), stran 694.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Medvode (2020–2029) št. 04-57/20 z dne 20. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Medvode, ki meri 10 429,52 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Medvode in Vodice oziroma v k.o. Moše, Hraše, Smlednik, Zbilje, Senica, Medvode, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče, Preska, Sora, Studenčice, Žlebe, Topol, Golo Brdo, Vodice, Repnje, Bukovica, Šinkov Turn, Vesca, Polje, Skaručna in Zapoge.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Medvode je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 92,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 6,5 % državnih gozdov ter 0,7 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 893,77 ha, od katere je 5 562,87 ha večnamenskih in 330,90 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 261,4 m3/ha, od tega 114,2 m3/ha iglavcev in 147,2 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,83 m3/ha, od tega 3,18 m3/ha iglavcev in 3,65 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Medvode določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1 798,57 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 255,99 ha ter
– socialne funkcije na površini 785,74 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Medvode za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 351 396 m3, od tega 136 798 m3 iglavcev in 214 598 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 229,93 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 46,09 ha ter
4. zaščita s 300 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Medvode je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-544/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0008
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti