Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

171. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020–2029), stran 692.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020–2029) št. 01-15/20 z dne 20. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Ajdovščina, ki meri 19 281,84 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Ajdovščina in Vipava oziroma v katastrskih občinah Budanje, Štorje, Lokavec, Stomaž, Vrtovin, Črniče, Gojače, Batuje, Selo, Kamnje, Skrilje, Dobravlje, Vipavski križ, Ajdovščina, Ustje, Velike Žablje, Brje, Šmarje, Gabrje, Planina, Sanabor, Vrhpolje, Erzelj, Slap, Vipava, Lože, Goče, Podraga, Podnanos in Lozice.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Ajdovščina je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 87,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 7,6 % državnih gozdov ter 5,1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 9 712,70 ha, od katere je 6 663,57 ha večnamenskih, 1 641,20 ha gozda s posebnim namenom, v katerem ukrepi niso dovoljeni, in 1 407,93 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 131,5 m3/ha, od tega 34,4 m3/ha iglavcev in 97,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 3,81 m3/ha, od tega 0,60 m3/ha iglavcev in 3,21 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ajdovščina določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 189,48 ha,
– ekološke funkcije na površini 4 379,53 ha ter
– socialne funkcije na površini 3 162,07 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ajdovščina za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 244 553 m3, od tega 62 781 m3 iglavcev in 181 772 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 101,86 ha;
3. graditev 14 km in vzdrževanje 36 km protipožarnih objektov;
4. vzdrževanje 2,07 travinja;
5. puščanje 100 m3 stoječe biomase ter
6. naravni razvoj 9,79 ha bitopov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ajdovščina je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ajdovščina, Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-540/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0004
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti