Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

170. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020–2029), stran 692.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020–2029) št. 01-12/20 z dne 20. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Črni vrh, ki meri 7 799,55 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Ajdovščina in Idrija oziroma v katastrskih občinah Godovič, Lome, Javornik, Podkraj, Kanji dol, Zadlog, Idrijski log in Črni vrh.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Črni vrh je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 76,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, in 23,2 % državnih gozdov;
2. površina: 5 596,93 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 281,1 m3/ha, od tega 96,5 m3/ha iglavcev in 184,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,84 m3/ha, od tega 2,59 m3/ha iglavcev in 4,26 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Črni vrh določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1 678,56 ha,
– ekološke funkcije na površini 44,47 ha ter
– socialne funkcije na površini 127,73 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Črni vrh za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 369 114 m3, od tega 131 225 m3 iglavcev in 237 889 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 557,18 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 151,93 ha;
4. zaščita s premazom vršičkov na 26,23 ha;
5. vzdrževanje 6,54 ha travinja;
6. puščanje 100 m3 stoječe biomase ter
7. naravni razvoj 6,93 ha bitopov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Črni vrh je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Idrija, Trg Sv. Ahacija 2, 5280 Idrija, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-539/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0003
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti