Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

96. Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, stran 191.

  
Na podlagi petega odstavka 22.g člena, šestega odstavka 23. člena in šestega odstavka 38. člena ter za izvrševanje 25.b, 25.c, 43.b in 43.c člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
(1) Ta uredba podrobneje določa način in postopek varnostnega preverjanja oseb, ki morajo zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v organu ali organizaciji dobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje, postopek vmesnega varnostnega preverjanja ter postopek izdaje in preklica tega dovoljenja.
(2) Ta uredba podrobneje določa način in postopek izdaje in preklica dovoljenja fizičnim osebam za dostop do tajnih podatkov tuje države.
(3) Ta uredba podrobneje določa dostop do tajnih podatkov tuje države (v nadaljnjem besedilu: tuji tajni podatki) stopnje tajnosti INTERNO.
(4) Ta uredba predpisuje program, način in izvajalce osnovnega usposabljanja oseb za varovanje tajnih podatkov, način in izvajalce dodatnega usposabljanja oseb za varovanje tajnih podatkov ter način usposabljanja oseb, odgovornih za izvajanje strokovnih nalog na področju tajnih podatkov v organih in organizacijah.
2. člen 
(določitev delovnih mest za dostop do tajnih podatkov) 
Organi in organizacije določijo delovna mesta, na katerih bodo imeli zaposleni zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v organu ali organizaciji dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje ali bodo seznanjeni z njihovo vsebino oziroma se bodo z njo lahko seznanili pri svojem delu.
II. POSTOPEK VARNOSTNEGA PREVERJANJA 
3. člen 
(predlagatelj) 
(1) Postopek varnostnega preverjanja za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) iz 22. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) se začne na podlagi pisnega predloga predstojnika organa iz 22.f člena zakona (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
(2) Kadar predstojnik organa za vložitev predloga za začetek postopka izdaje dovoljenja pisno pooblasti zaposlenega v organu, o tem obvesti organ, ki je pristojen za vodenje postopka varnostnega preverjanja (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
4. člen 
(začetek postopka) 
(1) Pisni predlog za začetek varnostnega preverjanja vsebuje osebno ime in rojstni datum osebe, ki se bo varnostno preverjala (v nadaljnjem besedilu: preverjana oseba), ter stopnjo tajnosti tajnih podatkov, za dostop do katerih je dan predlog za izdajo dovoljenja.
(2) Predlagatelj preverjano osebo, ki je predhodno opravila osnovno usposabljanje, seznani z razlogi za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, obsegom varnostnega preverjanja ter vsebino in postopkom za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti ter jo pozove, da da pisno soglasje za začetek varnostnega preverjanja.
(3) Ko preverjana oseba podpiše izjavo o seznanitvi s predpisi s področja tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: izjava) in da pisno soglasje za začetek varnostnega preverjanja (v nadaljnjem besedilu: soglasje), ji predlagatelj izroči ustrezne vprašalnike za varnostno preverjanje (v nadaljnjem besedilu: varnostni vprašalniki). Preverjana oseba vrne izpolnjene varnostne vprašalnike predlagatelju v zaprti ovojnici. Če preverjana oseba ne da soglasja za začetek postopka varnostnega preverjanja, se varnostno preverjanje ne opravi.
(4) Predlogu za izdajo dovoljenja predlagatelj priloži potrdilo o opravljenem osnovnem oziroma dodatnem usposabljanju preverjane osebe, ki ne sme biti starejše od dveh let.
5. člen 
(obrazci) 
(1) Preverjana oseba podpiše izjavo na obrazcu VP-1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
(2) Preverjana oseba da soglasje za začetek postopka izdaje dovoljenja na obrazcu VP-2, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
(3) Preverjana oseba, ki soglaša z varnostnim preverjanjem, izpolni ustrezne varnostne vprašalnike iz drugega odstavka 25. člena zakona (obrazec osnovnega vprašalnika VP-3, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe, obrazec posebnega vprašalnika VP-4, ki je kot Priloga 4 sestavni del te uredbe, in obrazec dodatnega vprašalnika VP-5, ki je kot Priloga 5 sestavni del te uredbe).
(4) Preverjana oseba da soglasje za varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem na obrazcu VP-6, ki je kot Priloga 6 sestavni del te uredbe.
(5) Preverjana oseba da soglasje za vmesno varnostno preverjanje zaradi suma obstoja varnostnega zadržka na obrazcu VP-7, ki je kot Priloga 7 sestavni del te uredbe.
(6) Preverjana oseba da soglasje za vmesno varnostno preverjanje za potrditev veljavnosti dovoljenja na obrazcu VP-8, ki je kot Priloga 8 sestavni del te uredbe.
6. člen 
(varnostno preverjanje) 
(1) Z varnostnim preverjanjem se preverijo podatki o preverjani osebi, ki so vsebina varnostnih vprašalnikov.
(2) Če se z osnovnim ali razširjenim varnostnim preverjanjem ugotovi sum obstoja varnostnega zadržka, uradna oseba pristojnega organa (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) pozove preverjano osebo, naj izpolni soglasje za varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem na obrazcu VP-6.
(3) Uradna oseba v skladu z 22.b členom zakona preverjano osebo seznani s posledicami odklonitve podpisa soglasja za varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem ali neizpolnitve prvega dela dodatnega vprašalnika.
7. člen 
(razgovor z osebami) 
(1) Uradna oseba lahko zaradi pridobitve, potrditve, dopolnitve ali razjasnitve podatkov, ki so vsebina varnostnega preverjanja, opravi razgovor s preverjano osebo, po opravljenem varnostnem poizvedovanju iz prvega odstavka 22.d člena zakona pa tudi z drugimi osebami, ki o preverjani osebi lahko dajo podatke, pomembne za odločitev.
(2) Uradna oseba mora pri pogovorih spoštovati človekovo dostojanstvo in pravice oseb, s katerimi opravlja razgovor, pri tem pa ne sme ogroziti virov informacij v zvezi s podatki iz varnostnih vprašalnikov.
(3) O razgovoru s preverjano osebo in drugimi osebami iz prvega odstavka tega člena se sestavi zapisnik.
8. člen 
(varnostno preverjanje družinskih članov) 
(1) Kadar izhaja sum obstoja varnostnega zadržka, ugotovljenega v postopku varnostnega preverjanja preverjane osebe za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO ali STROGO TAJNO, iz okoliščin, ki so povezane z osebami iz 22.e člena zakona, lahko po razgovoru s preverjano osebo uradna oseba opravi razgovor tudi z osebami iz 22.e člena zakona zaradi razjasnitve tega suma.
(2) Če se v razgovoru z osebo iz 22.e člena zakona sum obstoja varnostnega zadržka ne ovrže niti ne potrdi, ji uradna oseba predlaga osnovno varnostno preverjanje.
(3) Če oseba iz prejšnjega odstavka odkloni varnostno preverjanje, pristojni organ odloči o izdaji dovoljenja preverjani osebi na podlagi zbranih podatkov.
9. člen 
(odločbe) 
(1) Če v postopku varnostnega preverjanja varnostni zadržki niso bili ugotovljeni, izda predstojnik organa iz drugega odstavka 22. člena zakona preverjani osebi dovoljenje. Preverjani osebi se poleg odločbe izda dovoljenje v obliki kartice, kakor je določeno v obrazcu VP-9, ki je kot Priloga 9 sestavni del te uredbe.
(2) Ob ugotovljenih varnostnih zadržkih izda predstojnik organa iz prejšnjega odstavka odločbo, s katero zavrne izdajo dovoljenja.
10. člen 
(ravnanje z varnostnim vprašalnikom) 
Za ravnanje z dokumentacijo, ki je nastala v zvezi z varnostnim preverjanjem, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
III. VMESNO VARNOSTNO PREVERJANJE ZARADI SUMA OBSTOJA VARNOSTNEGA ZADRŽKA 
11. člen 
(sum obstoja varnostnega zadržka) 
(1) Pristojni organ opravi vmesno varnostno preverjanje zaradi suma obstoja varnostnega zadržka na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz drugega ali tretjega odstavka 25.b člena zakona.
(2) Pristojni organ lahko na podlagi 25.b člena zakona začne postopek vmesnega varnostnega preverjanja zaradi suma obstoja varnostnega zadržka tudi po uradni dolžnosti.
(3) Predlagatelj iz prvega odstavka tega člena ali pristojni organ iz prejšnjega odstavka osebo, ki jo je treba zaradi suma obstoja varnostnega zadržka vmesno varnostno preveriti, pisno ali ustno na zapisnik seznani z razlogi za uvedbo postopka vmesnega varnostnega preverjanja in ji začasno onemogoči dostop do tajnih podatkov ter jo pozove, da v osmih delovnih dneh da soglasje za vmesno varnostno preverjanje zaradi suma obstoja varnostnega zadržka na obrazcu VP-7 ter izpolni varnostni vprašalnik glede na najvišjo stopnjo tajnosti veljavnega dovoljenja, ki ga poseduje. Preverjano osebo opozori na posledice neizpolnitve soglasja ali ustreznega varnostnega vprašalnika iz četrtega odstavka 25. člena zakona.
(4) Predlagatelj predlogu za vmesno varnostno preverjanje zaradi suma obstoja varnostnega zadržka priloži pisno soglasje in izpolnjen varnostni vprašalnik iz prejšnjega odstavka. Pisni predlog vsebuje podatke o stopnji tajnosti, veljavnosti že izdanega dovoljenja in o organu, ki je to dovoljenje izdal. V predlogu predlagatelj navede in utemelji razloge za uvedbo postopka iz prvega odstavka tega člena, ki kažejo na sum obstoja varnostnega zadržka iz 27. člena zakona.
12. člen 
(naloge nacionalnega varnostnega organa) 
(1) Kadar nacionalni varnostni organ pri nadzoru iz sedme alineje tretjega odstavka 43.b člena zakona ugotovi sum obstoja varnostnega zadržka iz 27. člena zakona, opravi celoten postopek iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena ter drugega odstavka 13. člena te uredbe.
(2) O vložitvi predloga za začetek vmesnega varnostnega preverjanja zaradi suma obstoja varnostnega zadržka nacionalni varnostni organ pisno obvesti predstojnika organa ali organizacije, kjer je oseba zaposlena.
13. člen 
(zaključek postopka) 
(1) Če pristojni organ pri vmesnem varnostnem preverjanju iz 11. člena te uredbe potrdi sum varnostnega zadržka, osebi prekliče vsa veljavna dovoljenja. Če pristojni organ pri vmesnem varnostnem preverjanju iz 11. člena te uredbe ne potrdi suma varnostnega zadržka, ostanejo osebi že izdana dovoljenja v veljavi.
(2) Če oseba, ki ima dovoljenje, ne da soglasja za vmesno varnostno preverjanje zaradi suma obstoja varnostnega zadržka ali če ne predloži izpolnjenega varnostnega vprašalnika, da predlagatelj pristojnemu organu predlog za preklic dovoljenja z obrazložitvijo. Pristojni organ na podlagi četrtega odstavka 25.c člena zakona dovoljenje prekliče.
(3) Pristojni organ o zaključku postopka vmesnega varnostnega preverjanja zaradi suma obstoja varnostnega zadržka obvesti nacionalni varnostni organ.
IV. VMESNO VARNOSTNO PREVERJANJE ZA POTRDITEV VELJAVNOSTI DOVOLJENJA 
14. člen 
(postopek za potrditev veljavnosti dovoljenja) 
(1) Pristojni organ začne postopek vmesnega varnostnega preverjanja za potrditev veljavnosti dovoljenja na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz drugega odstavka 25.c člena zakona. Pisni predlog vsebuje poleg podatkov iz prvega odstavka 22.g člena zakona tudi podatke o stopnji tajnosti, veljavnosti že izdanega dovoljenja in organu, ki je to dovoljenje izdal.
(2) Predlagatelj iz prejšnjega odstavka osebo, za katero predlaga postopek za potrditev veljavnosti dovoljenja, pisno ali ustno na zapisnik seznani z uvedbo postopka in ji začasno onemogoči dostop do tajnih podatkov ter jo pozove, da v osmih delovnih dneh da soglasje za vmesno varnostno preverjanje na obrazcu VP-8 ter izpolni varnostni vprašalnik glede na najvišjo stopnjo tajnosti veljavnega dovoljenja, ki ga poseduje. Preverjano osebo opozori na posledice neizpolnitve soglasja ali ustreznega varnostnega vprašalnika iz četrtega odstavka 25. člena zakona.
(3) Predlagatelj predlogu za vmesno varnostno preverjanje za potrditev veljavnosti dovoljenja priloži pisno soglasje ter izpolnjen varnostni vprašalnik iz prejšnjega odstavka ter potrdilo o opravljenem osnovnem oziroma dodatnem usposabljanju, ki ne sme biti starejše od dveh let.
15. člen 
(zaključek postopka) 
(1) Če oseba, ki ima dovoljenje, ne da soglasja za vmesno varnostno preverjanje za potrditev veljavnosti dovoljenja ali če ne predloži izpolnjenega varnostnega vprašalnika, da predlagatelj pristojnemu organu predlog za preklic dovoljenja z obrazložitvijo. Pristojni organ na podlagi četrtega odstavka 25.c člena zakona dovoljenje prekliče.
(2) Če pristojni organ pri vmesnem varnostnem preverjanju iz 14. člena te uredbe ne ugotovi varnostnega zadržka, osebi ostane že izdano dovoljenje v veljavi.
(3) Pristojni organ o zaključku postopka vmesnega varnostnega preverjanja za potrditev veljavnosti dovoljenja obvesti nacionalni varnostni organ.
V. TUJI TAJNI PODATKI 
16. člen 
(določitev delovnih mest za dostop do tujih tajnih podatkov) 
Organi in organizacije določijo delovna mesta, na katerih bodo imele osebe zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnem mestu dostop do tujih tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO ali višje.
17. člen 
(predlog za izdajo dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov) 
(1) Dovoljenje fizičnim osebam za dostop do tujih tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov) izda nacionalni varnostni organ na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz 22.f člena zakona.
(2) Predlogu iz prejšnjega odstavka predlagatelj priloži naslednje izpolnjene obrazce: izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tujih tajnih podatkov (mednarodna pogodba, predpisi EU in NATO; obrazec I-EU, ki je kot Priloga 10 sestavni del te uredbe, obrazec I-NATO, ki je kot Priloga 11 sestavni del te uredbe), in zaprosilo za dostop do tujih tajnih podatkov (obrazec Z-EU, ki je kot Priloga 12 sestavni del te uredbe, obrazec Z-NATO, ki je kot Priloga 13 sestavni del te uredbe).
(3) Kadar predstojnik organa za vložitev predloga iz prvega odstavka tega člena pisno pooblasti zaposlenega v organu, o tem obvesti organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov.
18. člen 
(dostop do tujih tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO) 
Oseba lahko dostopa do tujih tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO v skladu z 31.a členom zakona oziroma šestim odstavkom 35.b člena zakona in ob podpisu izjave o seznanitvi s predpisi, ki urejajo varovanje tujih tajnih podatkov (mednarodna pogodba, predpisi EU in NATO; obrazec I-EU-INTERNO, ki je kot Priloga 14 sestavni del te uredbe, obrazec I-NATO-INTERNO, ki je kot Priloga 15 sestavni del te uredbe).
19. člen 
(izdaja dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov) 
(1) Nacionalni varnostni organ izda dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov osebi, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 43.c člena zakona.
(2) Dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov se vroči osebi in predlagatelju iz 22.f člena zakona.
(3) Dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov se izda za čas, ko oseba potrebuje dostop do tujih tajnih podatkov, vendar ne dlje, kot osebi velja dovoljenje iz 22. člena zakona.
(4) Če je med veljavnostjo dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov uveden zoper osebo postopek vmesnega varnostnega preverjanja iz 25.b člena zakona ali postopek potrditve veljavnosti dovoljenja iz 25.c člena zakona, ji predstojnik organa onemogoči tudi dostop do tujih tajnih podatkov, dokler se postopek ne konča.
(5) Nacionalni varnostni organ lahko na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz 22.f člena zakona izda osebi Potrdilo o veljavnem dovoljenju za dostop do tujih tajnih podatkov v angleškem jeziku.
(6) Predlogu iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj priložiti izpolnjeni obrazec POT-EU, ki je kot Priloga 16 sestavni del te uredbe, oziroma obrazec POT-NATO, ki je kot Priloga 17 sestavni del te uredbe.
20. člen 
(preklic dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov) 
(1) Če oseba, ki ji je bilo izdano dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov, ne opravlja več funkcij ali ne izvaja nalog, pri katerih je potrebovala dostop do tujih tajnih podatkov, ali ji je prenehalo delovno razmerje v organu ali organizaciji, ali se ji spremeni stopnja tajnosti za dostop do tujih tajnih podatkov, predlagatelj iz 22.f člena zakona o tem pisno obvesti nacionalni varnostni organ. Obvestilo se šteje kot predlog predlagatelja za preklic dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: osebno ime osebe, EMŠO, navedbo mednarodne organizacije ali tuje države, za dostop do tajnih podatkov katere je bilo dovoljenje izdano, stopnjo tajnosti, številko dovoljenja in razlog za preklic dovoljenja.
(3) Nacionalni varnostni organ dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov prekliče, ko prejme obvestilo pristojnega organa o pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja iz 22. člena zakona ali ko prejme obvestilo predlagatelja iz prvega odstavka tega člena.
(4) Preklic dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov se vroči osebi, ki ji je bilo dovoljenje preklicano, in predlagatelju iz 22.f člena zakona.
21. člen 
(enkraten dostop do tujih tajnih podatkov) 
(1) Osebi se lahko izjemoma odobri enkraten dostop do tujih tajnih podatkov, katerih stopnja tajnosti je za eno stopnjo višja od stopnje tajnosti, za katero je tej osebi izdano dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov.
(2) Nacionalni varnostni organ da soglasje za enkraten dostop do tujih tajnih podatkov na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz 22.f člena zakona.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se vroči osebi in predstojniku organa, ki je predlagatelj iz 22.f člena zakona.
(4) Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: osebno ime osebe, rojstne podatke osebe, stopnjo tajnosti in številko veljavnega dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov. Predlog mora vsebovati tudi pisno utemeljitev predstojnika organa, v katerem je oseba zaposlena, o razlogih za nujnost dostopa.
(5) Soglasje za enkraten dostop do tujih tajnih podatkov pod navedenimi pogoji se izda za izvedbo enkratne točno določene naloge oziroma za izpolnitev določenega dela in velja največ tri mesece.
22. člen 
(začasen dostop do tujih tajnih podatkov) 
(1) Oseba lahko začne opravljati dela na delovnem mestu, na katerem se zahteva dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov za eno stopnjo višje od stopnje tajnosti dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov, ki je osebi že izdano, po predhodnem soglasju nacionalnega varnostnega organa.
(2) Nacionalni varnostni organ da soglasje za začasen dostop do tujih tajnih podatkov na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz 22.f člena zakona.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se vroči osebi in predstojniku organa, ki je predlagatelj iz 22.f člena zakona.
(4) Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: osebno ime osebe, rojstne podatke osebe, stopnjo tajnosti in številko veljavnega dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov. Predlogu mora biti priložen tudi akt, s katerim predstojnik organa osebi dovoljuje začasen dostop do tajnih podatkov za eno stopnjo višje stopnje tajnosti, kot ima oseba izdano dovoljenje.
(5) Začasen dostop do tujih tajnih podatkov pod navedenimi pogoji ne sme trajati dlje od šestih mesecev.
VI. NAJAVA UDELEŽBE IN PREVERJANJE DOVOLJENJA PREDSTAVNIKOV TUJIH ORGANOV ALI ORGANIZACIJ 
23. člen 
(najava udeležbe) 
(1) Če je z mednarodno pogodbo ali predpisi mednarodnih organizacij določeno, da je treba udeležbo na dogodku v tujini, pri katerem se bodo obravnavali tajni podatki, predhodno najaviti, predstojnik organa ali organizacije predloži zaprosilo za najavo udeležbe nacionalnemu varnostnemu organu. Zaprosilo se predloži pred predvideno udeležbo na dogodku v času, ki ga določajo mednarodna pogodba ali predpisi mednarodnih organizacij, vendar ne v roku, krajšem od deset delovnih dni.
(2) Zaprosilo za najavo udeležbe na dogodku EU se nacionalnemu varnostnemu organu predloži na obrazcu NA-EU, ki je kot Priloga 18 sestavni del te uredbe, zaprosilo za najavo udeležbe na dogodku NATO na obrazcu NA-NATO, ki je kot Priloga 19 sestavni del te uredbe, zaprosilo za najavo udeležbe na drugih dogodkih v tujini pa na obrazcu NA-RFV, ki je objavljen na spletni strani nacionalnega varnostnega organa.
(3) Nacionalni varnostni organ najavi udeležbo na dogodku v tujini pri pristojnih organih tuje države ali mednarodne organizacije v skladu z mednarodno pogodbo ali predpisi mednarodnih organizacij.
24. člen
(obiski predstavnikov tujih organov ali organizacij) 
(1) Nacionalni varnostni organ v skladu z mednarodno pogodbo ali predpisi mednarodnih organizacij sprejema najave obiskov predstavnikov tujih organov ali organizacij in jih pošilja tistim organom ali organizacijam v Republiki Sloveniji, v katerih se načrtuje obisk.
(2) Ob obiskih predstavnikov tujih organov ali organizacij v Republiki Sloveniji, pri katerih se obravnavajo tajni podatki, se pred začetkom obravnavanja tajnih podatkov od teh oseb zahteva, da se izkažejo z dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov, ki jim ga je v skladu z mednarodno pogodbo ali predpisi mednarodne organizacije izdal pristojni organ tuje države ali mednarodne organizacije.
(3) Če se osebe iz prejšnjega odstavka ne izkažejo z ustreznim dovoljenjem, organ ali organizacija, pri kateri so osebe na obisku, zaprosi nacionalni varnostni organ, da pri pristojnem organu tuje države ali mednarodne organizacije preveri, ali imajo te osebe ustrezno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.
VII. USPOSABLJANJE 
25. člen 
(osnovno usposabljanje) 
Osebe iz prvega in drugega odstavka 3. člena, prvega odstavka 25. člena, 31.a člena in prvega odstavka 43.c člena zakona, preden zanje predstojnik predlaga postopek varnostnega preverjanja ali preden podpišejo izjavo, opravijo osnovno usposabljanje po programu, ki je kot Priloga 20 sestavni del te uredbe.
26. člen 
(dodatno usposabljanje) 
(1) Dodatnega usposabljanja se najmanj enkrat letno udeležijo osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in so določene v tretjem odstavku 38. člena zakona, ter osebe iz prvega in drugega odstavka 3. člena zakona.
(2) Dodatno usposabljanje obsega skrajšano obliko osnovnega usposabljanja. Vključuje tudi morebitne spremembe in novosti predpisov s področja tajnih podatkov in vsebine s posameznih področij obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, za katere je bilo z notranjim nadzorom, nadzorom nacionalnega varnostnega organa ali inšpekcijskim nadzorom ugotovljeno, da se izvajajo pomanjkljivo, oziroma druge vsebine, za katere predstojnik organa ali organizacije meni, da jih je treba vključiti v program dodatnega usposabljanja.
(3) Nacionalni varnostni organ vsako leto v sodelovanju s pristojnima inšpektoratoma iz 42.a člena zakona določi okvirni program dodatnega usposabljanja.
27. člen 
(izvajanje osnovnega in dodatnega usposabljanja) 
(1) Osnovno in dodatno usposabljanje se lahko izvaja na daljavo s pomočjo spletne učilnice organa ali nacionalnega varnostnega organa, lahko pa z neposredno udeležbo na usposabljanju v organu ali organizaciji, ki ga izvede oseba iz 4. točke drugega odstavka 35.b člena ali drugega odstavka 41. člena zakona, ki je odgovorna za izvajanje strokovnih nalog na področju tajnih podatkov.
(2) Osnovno in dodatno usposabljanje lahko izvaja tudi Upravna akademija pri ministrstvu, pristojnem za javno upravo.
28. člen 
(izvajanje usposabljanja oseb, odgovornih za izvajanje strokovnih nalog na področju tajnih podatkov) 
(1) Osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se enkrat letno udeležijo usposabljanja s področja tajnih podatkov, ki ga izvede nacionalni varnostni organ, in tem osebam izda potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je pogoj za izvajanje osnovnega in dodatnega usposabljanja v organih in organizacijah.
(3) Potrdilo o udeležbi na usposabljanju iz tega člena velja tudi kot potrdilo o udeležbi na dodatnem usposabljanju.
29. člen 
(izdaja potrdil) 
(1) Organi in organizacije, ki izvajajo usposabljanje iz 27. in 28. člena te uredbe, udeležencem izdajo potrdilo o udeležbi na usposabljanju praviloma v tridesetih delovnih dneh po končanem usposabljanju.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje osebno ime, datum rojstva oziroma drug ustrezen identifikacijski znak udeleženca, vrsto in datum usposabljanja ter navedbo organa ali organizacije, ki je izvedla usposabljanje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(začeti postopki) 
Postopki varnostnega preverjanja oseb, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te uredbe in o njih še ni bilo pravnomočno odločeno, se vodijo in zaključijo v skladu z Uredbo o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 71/06 in 138/06).
31. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 71/06 in 138/06).
32. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-11/2020
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2020-1535-0003
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti