Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020

Kazalo

Ob-3566/20, Stran 2635
Javni razpis 
P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
1. Izvajalec
Izvajalec javnega razpisa P7R 2020:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta Mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.
Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.
3. Viri financiranja
1. Sredstva za problemska območja z visoko brezposelnostjo v višini 4.540.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji, in sicer:
Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR
2. Sredstva za obmejna problemska območja v višini 3.401.128,95 EUR prav tako zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vsa predvidena sredstva so namenjena obmejnim problemskim območjem.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Sklad lahko odobri mikrokredit v okviru dopustnih pogojev financiranja pravni osebi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 in ki izpolnjuje vse naslednje pogoje (kreditojemalec):
1 Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB3 z nadaljnjimi spremembami
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja;
b) je organizirana kot gospodarska družba, zadruga z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik posameznik2 in gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu;
2 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.
c) ima na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo/obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev;
d) se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo3 na problemskem območju;
3 Gospodarska dejavnost kot pridobitna dejavnost pomeni vsako dejavnost, ki se opravlja na trgu, zlasti pa: nakup in prodaja blaga, proizvodnja, prevozne, turistične, gradbene, blagovno prometne in kakršne koli druge storitve. Gre za dejavnosti, ko se izdelki oziroma storitve prodajajo proti plačilu in se strmi k ustvarjanju dobička.
e) ima najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas4. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposleni iz programa javnih del;
4 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.
f) predložiti mora popolno vlogo za financiranje in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
g) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);
h) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev;
i) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
j) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;
k) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;
l) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
m) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
n) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
o) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT in 43/19) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
p) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
q) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja tveganj.
I. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji:
– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
II. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Skladno z določbami prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) so v obmejna problemska območja uvrščene občine:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.
Za opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta:
– za prijavne roke 1. 2., 1. 3., 1. 4. in 1. 5. 2021 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019,
– za prijavne roke 1. 6., 1. 7., 1. 9. in 1. 10. 2021 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2020.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv, C 25.4 Proizvodnja orožja in streliv, C 30.1. Gradnja ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;
– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Prav tako se upravičeni stroški projekta ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so izločene, skladno s predhodno navedbo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«;
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;
d) letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje;
e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 2003/87/ES5.
5 UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
a. iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
b. s predložitvijo veljavnih pogodb s kupci ali razkritjem trga v vlogi,
– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti6,
6 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.
– zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),
– imeti v obdobju od leta 2022 do 2024 predvideno poslovanje z dobičkom,
– imeti v obdobju od leta 2022 do 2024 realno načrtovan pozitivni denarni tok,
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 5. 2021, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB87,
7 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2021 do vključno 1. 10. 2021, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB88.
8 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri9.
9 Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.
Obrestno obdobje za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Minimalno zavarovanje kredita:
– 5 menic podjetja in
– 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita10 v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).
10 Zavarovanje kredita je možno z neobremenjenimi nepremičninami, vpisanimi v zemljiško knjigo v Republiki Sloveniji in vrednotenimi po GURS oceni (arhivski podatki na dan 31. 3. 2020: http://prostor3.gov.si/javni-arhiv/login.jsp?jezik=sl), oziroma po cenitvi s strani pooblaščenih ocenjevalcev nepremičnin, vsaj iz leta 2018.
V primeru, ko podjetje že ima obveznosti iz naslova prejetih mikrokreditov Sklada v preteklosti in je bilo zavarovanje le-teh z isto nepremičnino, mora podjetje, pri ugotavljanju proste vrednosti nepremičnine, upoštevati obstoječe stanje neodplačanega dela mikrokreditov v mesecu pred mesecem oddaje vloge.
Podjetje, ki bo po tem javnem razpisu kandidiralo dvakrat, mora pri zagotavljanju vrednosti zavarovanja z isto nepremičnino, upoštevati še obremenitev za že odobren mikrokredit po tem javnem razpisu.
Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premoženja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto nepremičnino.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita, in sicer z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja11.
11 Dolžniško upniško razmerje je razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev.
Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 4 mesece pred oddajo vloge in največ 8 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več.
Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
Kadar družinski član12 prvotnega lastnika prevzame malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
12 Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok, posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner, vnuki ali njihovi partnerji.
5. Upravičeni stroški
Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
– naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov13),
13 Za nakup nepremičnin se za primerjavo tržne vrednosti upošteva ocenjena tržna vrednost po GURS oceni ali cenitvi pooblaščenega cenilca vsaj iz leta 2018.
– naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
– strošek materiala in trgovskega blaga,
– strošek storitev,
– stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom) – največ do 50 % mikrokredita.
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev14.
14 Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo/obmejnih problemskih območjih.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.
6. Vsebina vloge
1. »Vloga za financiranje P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS« je dostopna na e-portalu Sklada.
2. Zavarovanje mikrokredita – obrazec najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objavljen razpis.
3. Izjava o lastnem premoženju – obrazec najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objavljen razpis. Izjava mora biti izpolnjena za vsakega poroka posebej, vključno z lastnikom podjetja (tudi če slednji nima nobenega premoženja).
4. Izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS«.
5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode:
– za prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 5. 2021 na podlagi letnega poročila za leto 2019;
– za prijavne roke od 1. 6. 2021 do vključno 1. 10. 2021 na podlagi letnega poročila za leto 2020.
6. Dodatna dokazila: revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPES.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po elektronski pošti pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2, 3, 4, 5 in 6.
Če vloga v predvidenem roku (največ 3 dni) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na e-portal Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/.
S podpisom in oddajo vloge na e-portal Sklada, vlagatelj pridobi evidenčno številko vloge ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na e-portal Sklada: 1. 2. 2021, 1. 3. 2021, 1. 4. 2021, 1. 5. 2021, 1. 6. 2021, 1. 7. 2021, 1. 9. 2021 in 1. 10. 2021.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na e-portal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati.
Javni razpis bo odprt do 1. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 1. 10. 2021, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na e-portalu oddane po 1. 10. 2021 ali na roke za oddajo vlog po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno prispele, popolne in ustrezne vloge.
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
– število zaposlenih,
– bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON AJPES,
– finančni kazalniki (dodelitev točk glede na doseženo vrednost kazalnikov; kapital / obveznosti do virov sredstev, mikrokredit / čisti prihodki od prodaje, prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit in finančne obveznosti / EBITDA),
– glavna dejavnost podjetja; razvrstitev podjetja glede na registrirano glavno dejavnost, izhajajoč iz vloge za financiranje. Razvrstitev podjetja glede na glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) na glavno dejavnost v okviru šifre »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil« ali glavno dejavnost razvrščeno v ostale šifre po SKD, z upoštevanjem nedovoljenih dejavnosti navedenih pod tč. 4.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka ali na podlagi bonitetnega poročila S.BON-1 nesorazmerna.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim redom: kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.
V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlagateljev pridobi enako število točk, bodo imele prednost vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se sistemski datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
Sklad pri ocenjevanju oziroma odobravanju vlog kreditojemalcev ne ravna diskriminatorno in posameznega kreditojemalca ocenjuje izključno v skladu z merili za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, politično pripadnost, invalidnost oziroma posebne potrebe, izbrano religijo ali spolno usmerjenost.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita Sklada.
Vročanje dokumentov (sklepov in kreditnih pogodb s prilogami) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev vlagatelja bo komisija za dodelitev sredstev preverila tudi pred podpisom kreditne pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev, pogodba ne bo sklenjena.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikrokrediti P7R na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep Vlade RS št. 47602-31/2019/4, z dne 17. 12. 2019; spremembe in dopolnitve PFN 2020, sklep Vlade RS 47602-20/2020/3, z dne 11. 8. 2020),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) in Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20),
– Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19),
– Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/8, z dne 13. 6. 2016 s spremembami in dopolnitvami,
– Pogodbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-16-900000 o financiranju in izvajanju instrumetna mikrofinanciranja na problemskih območjih v letih 2016 in 2017 z dne 28. 11. 2016,
– Pogodbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-18-900000 o financiranju in izvajanju instrumenta mikrokreditiranja na problemskem območju v letih 2018 in 2019 z dne 23. 5. 2018,
– Pogodbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-20-900000 o financiranju in izvajanju instrumenta mikrokreditiranja na problemskem območju v letu 2020 z dne 13. 2. 2020,
– Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16),
– Poslovnega načrta izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPS julij 2016,
– Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (sklep Vlade RS, št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016),
– Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (sklep Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013) s spremembami,
– Soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k javnemu razpisu št. 3030-50/2016-244 z dne 24. 12. 2020.
Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
V skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji katerih vloge bodo odobrene, morajo:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, banka, telefonska številka, elektronska pošta, podatki o lastništvu premičnega/nepremičnega premoženja vlagatelja in/ali poroka, če le-ta obstaja, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi vlogo vlagatelja.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika:
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost