Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

Št. 303-1-0/2020/11 Ob-3023/20, Stran 2052
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« 
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), z vsemi spremembami, zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba (EU) 1303/2013),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, marec 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, maj 2020, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljevanju: navodila o upravičenih stroških),
– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014–2020, januar 2020, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, marec 2018, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, december 2016, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Smernic organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Strategij organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, marec 2020, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, november 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Priročnika za uporabo informacijskega sistema organa upravljanja e-MA, objavljenega na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma, 20. 7. 2018, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljevanju Priročnik eMA),
– Priporočila organa upravljanja za uporabo orodja ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta, objavljenega na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, oktober 2018, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Arachne, uporabniškega priročnika, objavljenega na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/operativni-programi/arachne-client-user-manual_2-0-0-sl.pdf, maj 2017, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Smernic organa za potrjevanje za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, verzija 04/2019, objavljenih na spletni strani: http://mf.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/upravljanje_s_sredstvi_eu/smernice_in_navodila/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljenih na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf,
– Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006,
– Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19in 61/20 – ZDLGPE),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) 1407/2013),
– Programa izvajanja finančnih spodbud COVID-19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. št. 303-21/2020/38 z dne 10. 7. 2020,
– Sheme državne pomoči »COVID-19 – Support for SMEs and for COVID-19 related RDI and investment projects« (št. priglasitve: SA.57782, datum potrditve sheme: 14. 8. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: SHEMA COVID-19),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15, 27/17 in 13/18 ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19),
– Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet agencije na 37. redni seji dne 20. 11. 2019 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 6. 12. 2019, št. 302-23/2019/1,
– Sprememb k Programu dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na 29. korespondenčni seji dne 25. 3. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 10. 4. 2020, št. 302-23/2019/12,
– Sprememb k Programu dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na 38. redni seji dne 23. 6. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 17. 7. 2020, št. 302-23/2019/23,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,
– Dodatka št. 1 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 8. 12. 2017,
– Dodatka št. 2 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 31. 1. 2018,
– Dodatka št. 3 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 30. 5. 2019,
– Dodatka št. 4 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 12. 2. 2020,
– Pogodbe št. C2130-20-090001 o izvajanju in financiranju javnega razpisa za Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19, sklenjene med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 30. 7. 2020, z vsemi spremembami,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi spremembami,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 6. 12. 2017, z vsemi spremembami,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID 19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, vključno s spremembami,
– Uredbe (EU) 2020/460 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID 19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus) (UL L št. 99/5 z dne 31. 3. 2020),
– Uredbe (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130/1 z dne 24. 4. 2020),
– 36. člena Zakona o interventnih uklepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 z dne 30. 5. 2020),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-123/2020/14 za javni razpis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« z dne 2. 10. 2020.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva in izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniški organ) nastopa na področju kohezijske politike pri javnem razpisu »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa v vlogi izvajalskega organa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.
Namen je omogočiti podjetjem in konzorcijem podjetij, da:
– kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske projekte,
– uspešno zaključijo že začete RRI in investicijske projekte, katerih uspešen zaključek bi sicer preprečile krizne razmere.
Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo (začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 RRI ali investicijskih projektov, s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov podjetij in konzorcijev podjetij. Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja, morajo biti skladni z namenom in ciljem javnega razpisa ter morajo imeti sledeče značilnosti:
– RRI projekti se izvajajo oziroma se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja, katerih rezultat bodo nove rešitve, neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID-19.
– Investicijski projekti pomenijo oziroma bodo pomenili vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19.
Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu so projekti:
– ki bodo na novo začeti, pa brez sofinanciranja iz naslova tega javnega razpisa podjetje za njihov začetek in izvedbo ne bi imelo zadostnih sredstev,
– ki se že izvajajo, pa bi se zaradi težav pri zagotavljanju sredstev, kot posledica izbruha epidemije COVID-19, zaustavili ali bi se njihov obseg bistveno zmanjšal,
– ki se že izvajajo, pa bi se njihov obseg zaradi prejete pomoči po tem javnem razpisu lahko povečal ali bi se njihova izvedba pospešila.
Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, se bodo izvajali v dveh različnih sklopih:
SKLOP 1: 
Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19
RRI projekt predstavlja celoto raziskovalno-razvojnih aktivnosti, katerih končni rezultati predstavljajo novo rešitev (produkt, proces ali storitev), ki neposredno vpliva na odpravljanje in/ali obvladovanje posledic COVID-19. 
Raziskave na področju COVID-19 in druge zadevne protivirusne raziskave vključujejo raziskave v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov. 
Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in traja največ do 31. 8. 2021. Nova rešitev, ki je končni cilj sofinanciranega RRI projekta, mora biti dostopna na trgu najkasneje v dveh letih po zaključku razvoja. 
SKLOP 2: 
Sofinanciranje projektov za proizvodnjo izdelkov v zvezi s COVID-19
Sklop 2 se nanaša na investicijske projekte, ki omogočajo proizvodnjo s COVID-19 povezanih izdelkov, kar vključuje: ustrezna zdravila (vključno s cepivi) in zdravljenja, njihove vmesne izdelke, aktivne farmacevtske učinkovine in surovine; medicinske pripomočke, bolnišnično in medicinsko opremo (vključno z ventilatorji, zaščitnimi oblačili in opremo ter diagnostičnimi orodji) in potrebne surovine; razkužila in njihove vmesne izdelke ter kemične surovine, ki so potrebne za njihovo proizvodnjo; orodja za zbiranje/obdelavo podatkov. 
Investicija pomeni tehnološko zaključen proizvodni proces, ki omogoča proizvodnjo izdelkov, povezanih s COVID-19. 
Investicijski projekti predstavljajo naložbe (stroški nakupa strojev, opreme), neopredmetenih sredstev), ki so potrebne za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo produktov, ki so povezani s COVID-19 in za testiranje novih proizvodnih kapacitet. 
Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in se mora dokončati v največ 6 mesecih od dneva vročitve sklepa o izboru. Investicijski projekt šteje kot dokončan, ko je oprema dobavljena upravičencu. Najkasneje v 6 mesecih po oddaji zahtevka za izplačilo mora biti oprema delujoča in vključena v proizvodni proces.
Posamezno podjetje lahko v okviru javnega razpisa, za sofinanciranje sodeluje največ enkrat na posamezen sklop, ne glede na vlogo v konzorciju.
Sofinancirajo se:
Sklop 1
Sklop 2
Stroški plač (Stroški osebja): stroški plač (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta,
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Stroški storitev pogodbenih raziskav in razvoja): stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt, vključujoč koordinacijo projekta. Vrednost navedenih upravičenih stroškov te alineje ne sme presegati 30% vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta,
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (Stroški nakupa strojev, opreme), ki so potrebni za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo s COVID-19 povezanih produktov in za testiranje novih proizvodnih kapacitet
Amortizacija nepremičnin, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev (Stroški amortizacije instrumentov in opreme): stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI projekta
Investicije v neopredmetena sredstva (Stroški znanja in patentov) (“na dosegu roke”), ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov
Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Dokazujejo se kot posredni stroški v obliki pavšala v višini 25% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu
2.3. Regija izvajanja
Operacije ali deli operacij se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelj in posamezni partnerji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na tem območju. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Prijavitelj in posamezni partnerji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote / podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili poslovno enoto / podružnico najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji in vsak posamezen partner ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls (povzeto dne 27. 8. 2020) ter navedena v točki I.1 Programsko območje v razpisni dokumentaciji.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci so samostojna podjetja ali konzorciji podjetij, ki bodo izvajali industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj ali vzpostavili proizvodne kapacitete za proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19, in sicer v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov.
Kot upravičenec šteje mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba1, samostojni podjetnik posameznik2 ali zadruga z omejeno odgovornostjo3 (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »konzorcijski partner«).
1 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1).
2 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
3 Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo).
V primeru izbora vloge konzorcija podjetij, bodo kot prejemnik sredstev državnih pomoči šteli vsi konzorcijski partnerji. Vsi partnerji v konzorciju bodo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju sklenili konzorcijsko pogodbo, s katero pooblastijo prijavitelja za podpis pogodbe o sofinanciranju in v kateri bodo med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa.
Vlogo lahko odda samostojni prijavitelj ali skupina prijaviteljev, ki tvori partnerstvo (konzorcij podjetij).
V primeru, da vlogo odda konzorcij podjetij, morajo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, skleniti konzorcijsko pogodbo, s katero bodo partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja za podpis pogodbe o sofinanciranju in v kateri bodo med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj in posamezni partnerji (v primeru konzorcija podjetij) podpišejo izjavo (Obrazec 3 A / 3 B / 3 C), s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki I.4 Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V kolikor prijavitelj ali kateri koli član konzorcija zahtevanih pojasnil ali dokazil ne predloži v roku, ki ga določi agencija, se šteje, da pogoj ni izpolnjen. Rok ne sme biti krajši od roka za dopolnitev vloge.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec4 dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj za zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4 Upravičenci so tako vodilni partner/prijavitelj kot tudi posamezni partnerji.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelja/konzorcijske partnerje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj/konzorcijski partner je mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba5, samostojni podjetnik posameznik6 ali zadruga z omejeno odgovornostjo7. Velikost se presoja v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
5 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1).
6 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
7 Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo).
2. V kolikor je prijavitelj/partnersko podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti poslovno enoto/podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register.
3. Prijavitelj/konzorcijski partner bo v okviru operacije izvajal industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj na področju COVID-19, in sicer v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov ali bodo vzpostavili proizvodne kapacitete za proizvodnjo s COVID-19 povezanih produktov in za testiranje novih proizvodnih kapacitet za takšno proizvodnjo.
4. Prijavitelj/konzorcijski partner nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
5. Prijavitelj/konzorcijski partner nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
6. Med prijaviteljem in/ali partnerskim podjetjem in posredniškim organom oziroma izvajalskimi institucijami posredniškega organa niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
7. Prijavitelj/konzorcijski partner ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
8. Prijavitelj/konzorcijski partner ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in na dan 31. 12. 2019 ni izpolnjeval pogojev za podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
9. Za prijavitelja/konzorcijskega partnerja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do posredniškega organa ali do agencije, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja/partnerskega podjetja v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Pomoč se ne odobri prijavitelju/konzorcijskemu partnerju, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.
12. Prijavitelj/konzorcijski partner ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
13. Prijavitelj/konzorcijski partner za iste že povrnjene aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
14. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, zato lahko v partnerstvu nastopa le eno od njih.
4.2 Posebni pogoji za prijavitelja/konzorcijske partnerje
1. Prijavitelj/konzorcijski partner mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državne pomoči, po kateri se izvaja predmetni javni razpis: »SHEMA COVID-19 (ŠT. PRIGLASITVE SA.57782)«.
2. Prijavitelj/konzorcijski partner lahko sodeluje v največ dveh podprtih projektih, enkrat v Sklopu 1 in enkrat v Sklopu 2.
4.3 Pogoji za operacijo
Prijavljena operacija8 mora izpolnjevati naslednje pogoje:
8 V javnem razpisu uporabljeni pojem »operacija« pomeni projekt.
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Rezultat projekta pri Sklopu 1 mora biti nova rešitev (produkt, proces ali storitev), ki obvladuje ali odpravlja posledice COVID-19, in mora biti dostopna trgu najkasneje v dveh letih po zaključku razvoja ali pri Sklopu 2 vzpostavljene proizvodne kapacitete za proizvodnjo s COVID-19 povezanih produktov in za testiranje novih proizvodnih kapacitet.
3. Operacija se je začela izvajati s 1. 2. 2020 ali kasneje in lahko traja:
– za Sklop 1 najkasneje do 31. 8. 2021;
– za Sklop 2 največ 6 mesecev od dneva vročitve sklepa o izboru.
4. Načrtovana višina zneska sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije v vlogi lahko znaša najmanj 50.000,00 EUR, najvišja pa:
– do 200.000,00 EUR za Sklop 1
– do 300.000,00 EUR za Sklop 2.
5. Iz predložene finančne konstrukcije prijavljene operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
6. Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki so uvrščene v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.
7. Upravičenci se s podpisom izjave o strinjanju z razpisnimi pogoji zavežejo, da bodo za operacijo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco.
8. Upravičenci se s podpisom izjave o strinjanju z razpisnimi pogoji zavežejo, da bo tretjim osebam v EGP (Evropski gospodarski prostor) podelil neizključne licence pod nediskriminatornimi tržnimi pogoji.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij9
9 Navezava meril javnega razpisa na merila Odbora za spremljanje OP 14-20 je sledeča:
Merilo v javnem razpisu
Navezava na merilo Odbora za spremljanje OP 14-20
Kakovost projekta
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost
Tehnološka razvitost rešitve
Inovativnost in celovitost načrtovanih proizvodov, storitev in procesov
Metodologija in načrtovanje projekta
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost
Razvojna sposobnost
Usposobljenost upravičenca za izvedbo operacije (npr. strokovnost, reference predlaganih kadrov)
Ocena internacionalizacije končne rešitve
Stopnja inovativnosti in tržni potencial (tudi z vidika internacionalizacije) predlaganega projekta
Prispevek k doseganju ciljev S4
Povezovanje znanja, kompetenc in tehnologije za razvoj proizvodov, storitev in optimizacijo procesov za boljši dostop do trga na prednostnih področjih, tudi za globalni trg
Načrt izvedbe investicije 
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost
Okoljski vpliv investicije 
Prispevek k doseganju ciljev področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd.
Povečanje prihodkov
Stopnja inovativnosti in tržni potencial (tudi z vidika internacionalizacije) predlaganega projekta
Ocena internacionalizacije 
Utemeljenost v mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo s sklepom imenuje direktorica agencije ali od nje pooblaščena oseba.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje (splošni pogoji za prijavitelja/konzorcijskega partnerja, posebni pogoji za prijavitelja/konzorcijskega partnerja, pogoji za operacijo) javnega razpisa. Če se ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje, bo ocenila komisija ob sodelovanju imenovanih zunanjih strokovnjakov vpisanih v bazo ocenjevalcev SPIRIT, ki bodo v postopku ocenjevanja podali oceno vloge, na podlagi naslednjih meril
Sklop 1:
Merilo
Maksimalno št. točk
Sklop 1
1
Kakovost projekta 
35
2
Tehnološka razvitost rešitve
15
3
Metodologija in načrtovanje projekta
15
4
Razvojna sposobnost
20
5
Ocena internacionalizacije končne rešitve
15
SKUPAJ
100
Sklop 2:
Merilo
Maksimalno št. točk
Sklop 2
1
Prispevek k doseganju ciljev S4
5
2
Načrt izvedbe investicije
40
3
Okoljski vpliv investicije
5
4
Povečanje prihodkov
4
5
Ocena internacionalizacije
46
SKUPAJ
100
Največje število točk je 100.
Ocenjevanje se izvede na ravni posameznega sklopa. Komisija na podlagi izvedenih ocenjevanj za posamezni sklop pripravi dve prednostni listi odobrenih projektov, ločeno glede na programski območji v okviru razpoložljivih sredstev.
Prag končne ocene vloge, nad katerim bo vloga razvrščena na prednostno listo odobrenih projektov, je 60 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva kohezijske regije Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija, bodo razpoložljiva sredstva kohezijske regije Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija razdeljena glede na število doseženih točk od najvišje do najnižje ocenjenega projekta, do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, pa za vse ni zagotovljenega zadostnega sofinanciranja, se za sofinanciranje izbere projekt, ki ima višjo realizirano dodano vrednost na zaposlenega pri prijavitelju (konzorcij – povprečje prijaviteljev) v zadnjem potrjenem bilančnem obdobju, glede na podatke iz baze GVIN.
Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, če preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Če upravičenec, ki je zadnji, ki bi lahko prejel sofinanciranje, pa ostala razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za sofinanciranje njegove vloge v višini celotnih zaprošenih sredstev, poda izjavo o samofinanciranju projekta, se projekt lahko potrdi za sofinanciranje v višini še razpoložljivih sredstev.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000,00 EUR.
SKLOP 1
Proračunski uporabnik
Proračunska postavka
Konto
Znesek 
/v EUR/
Koda PU
Naziv (kratica)
Podprogram (koda)
Številka
Naziv
2130
MGRT
230401
200528
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-V-EU-COVID-19
4102
716.960
2130
MGRT
230401
200529
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-V-slovenska udeležba-COVID-19
4102
179.240
2130
MGRT
230401
200530
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-Z-EU-COVID-19
4102
883.040
2130
MGRT
230401
200531
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-Z-slovenska udeležba-COVID-19
4102
220.760
SKUPAJ:
2.000.000
SKLOP 1
SKLOP 2
Proračunski uporabnik
Proračunska postavka
Konto
Znesek 
/v EUR/
Koda PU
Naziv (kratica)
Podprogram (koda)
Številka
Naziv
2130
MGRT
230401
200528
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-V-EU-COVID-19
4102
1.075.440
2130
MGRT
230401
200529
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-V-slovenska udeležba-COVID-19
4102
268.860
2130
MGRT
230401
200530
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-Z-EU-COVID-19
4102
1.324.560
2130
MGRT
230401
200531
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-Z-slovenska udeležba-COVID-19
4102
331.140
SKUPAJ:
3.000.000
Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Okvirna višina sredstev znaša za:
– sklop 1: 2.000.000 EUR in
– sklop 2: 3.000.000 EUR.
V primeru, da bodo v okviru posameznega sklopa sredstva glede na pozitivno ocenjene projekte ostala nerazporejena, se sredstva lahko prenašajo med sklopi, vendar le znotraj posameznega programskega območja.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunsko leto 2021.
Morebitno spremembo višine razpisanih sredstev po tem javnem razpisu se objavi v Uradnem listu RS, in sicer pred izdajo sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.
Dinamika sofinanciranja za posamezno operacijo bo določena s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in prijaviteljem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in nacionalno udeležbo za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija in za programsko območje Kohezijska kohezijska regija Zahodna Slovenija: 80%:20%.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov operacije se prične s 1. 2. 2020 in konča z datumom predvidenega zaključka operacije, ki izhaja iz vloge prijavitelja, pri čemer ta za Sklop 1 ne sme biti kasnejši od 31. 8. 2021, Sklop 2 pa lahko traja največ 6 mesecev od izdaje sklepa o izboru. Če pri slednjem upravičenec 6-mesečnega roka za zaključek operacije ne upošteva, se za vsak mesec zamude zahteva vračilo 25% zneska pomoči, razen če je zamuda posledica dejavnikov, na katere upravičenec ni imel vpliva (višje sile, izjemnih okoliščin).
Če so se operacije začele izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, bo Agencija v primeru izbora operacije za sofinanciranje pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preverila skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju skladno z določbami Navodil OU za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) o skupnih določbah.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2021. Izvajalski organ (agencija) in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju operacije določita obseg in način sofinanciranja operacije.
9. Shema in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme pomoči »COVID-19« (št. priglasitve: SA.57782, datum potrditve sheme: 14. 8. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2020 (v nadaljevanju: shema COVID-19)).
Pomoč, prejeta v okviru tega javnega razpisa, pomeni pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice po 107, 3.b) členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list C 326, 26/10/2012 str. 0001–0390), v skladu s točkama 3.6 in 3.8 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, vključno s spremembami).
Upravičenci do državne pomoči morajo upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči COVID-19.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški raziskovalno-razvojne aktivnosti vzpostavitve proizvodnih kapacitet v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja v okviru operacije:
Kategorija stroška
Vrsta upravičenega stroška
Način uveljavljanja stroška
Upravičeno za sklop
1
Stroški plač
Stroški osebja – Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na razvojno-raziskovalnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru projekta
Višina stroškov za delo zaposlenih upravičenca je določena na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške izvajanja aktivnosti v okviru Javnega razpisa »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« (v nadaljevanju: metodologija). 
Skladno z metodologijo, znaša vrednost urne postavke za stroške dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije 24,49 EUR/uro (za stroške dela raziskovalcev) oziroma 16,32 EUR/uro (za stroške strokovnih in tehničnih sodelavcev). Na mesečni ravni se prizna število delovnih ur največ v višini delovne obveznosti v tistem mesecu. 
Strošek dela raziskovalcev lahko znaša največ 70% celotnih stroškov zaposlenih.
Sklop 1 
2
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev pogodbenih raziskav in razvoja, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, potrebnih za izvedbo RRI projekta, vključujoč koordinacijo projekta ter digitalnih in računalniških storitev uporabljenih izključno za operacijo.
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov. 
Vrednost navedenih upravičenih stroškov te točke ne sme presegati 30% vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.
Sklop 1
3
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Stroški nakupa strojev, opreme, ki so potrebni za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo s COVID-19 povezanih produktov in za testiranje novih proizvodnih kapacitet
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov.
Sklop 2
4
Amortizacija nepremičnin, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev
Stroški amortizacije instrumentov in opreme, vključno s stroški digitalne in računalniške opreme, ki so potrebni za izvedbo RRI projekta
Stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI projekta, če se ti instrumenti in oprema skozi svojo celotno življenjsko dobo ne uporabljajo samo za RRI projekt (stroški amortizacije morajo biti izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju RRI projekta).
Sklop 1
5
Investicije v neopredmetena sredstva
Stroški znanja in patentov – Upoštevajo se t.i. stroški »na dosegu roke«, potrebnih za izvedbo projekta, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov.
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov.
Sklop 1 / Sklop 2
6
Posredni stroški
Posredni stroški – Dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta.
Pavšalna stopnja v višini do 25% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu. 
Posredni stroški ne smejo obsegati istih vrst stroškov kot neposredni stroški.
Sklop 1
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov operacije z naslednjimi dokazili in poročili:
– končno vsebinsko poročilo o izvajanju operacije,
– finančno poročilo o izvajanju operacije,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov operacije po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v točki I.6 Dokazila za dokazovanje upravičenosti sofinanciranja operacije razpisne dokumentacije.
V primeru, da agenciji upravičenec ne predloži dokazil o upravičenosti stroškov operacije, jih mora izločiti iz zahtevka za izplačilo. Če tega ne stori, agencija zahtevek za izplačilo zavrne.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverjala v okviru presoje zahtevka za izplačilo, na način in z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in podpisani pogodbi o sofinanciranju, in sicer ob upoštevanju vseh pravnih podlag, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so, oziroma bodo nastali in bili plačani do roka za oddajo zahtevka. Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih. Končni znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani agencije. Agencija lahko zahteva, da upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno priložiti v skladu z veljavnimi Navodilih OU o upravičenih stroških in ostalimi navodili agencije.
Način financiranja in poročanja bo določen s pogodbo med agencijo in upravičencem. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
Zahtevek za izplačilo morajo upravičenci posredovati najkasneje v enem mesecu po zaključku projekta, kar bo podrobneje opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju.
Do zgoraj navedenega datuma mora agencija prejeti zahtevke za izplačilo s prilogami in dokazili. V primeru zamude z izstavitvijo zahtevka za izplačilo, agencija nepravočasno prejeti zahtevek za izplačilo lahko zavrne. Upravičenec na podlagi nepravočasno izstavljenega zahtevka za izplačilo, lahko izgubi pravico do izplačila sredstev iz te pogodbe, pogodba pa se prekine.
Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičenci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih stroškov, je navedena v točki I.7 Obdobje upravičenosti razpisne dokumentacije.
10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 80% upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 200.000,00 EUR za Sklop 1 in 300.000,00 EUR za Sklop 2, na vlogo.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 2. 11. 2020.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka II. NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOGE
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Oddaja vloge na javni razpis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije www.spiritslovenia.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje10, katerih vloge ne bodo popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od petnajstih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
10 V primeru, da je upravičenec vodilni partner v imenu konzorcija, se bo k dopolnitvam pozvalo vodilnega partnerja, ki bo usklajeval dopolnitve s partnerskimi podjetji.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku devetdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 116. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agencije je navedeno v prilogi št. 2: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (SPIRIT) kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije
V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri-covid19@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si.
SPIRIT Slovenija, 
javna agencija za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti