Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

Št. 110-270/2020 Ob-2624/20, Stran 1801
Svet zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko, na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in na osnovi sklepa redne seje sveta zavoda z dne 23. 6. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo dne 1. 12. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, slednja ob oddaji vloge ne smeta biti starejša od 30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa (do vključno 24. 8. 2020) na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda z lastno vizijo, lahko pa predloži tudi opis dosedanjih delovnih izkušenj in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti