Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

Št. KZ-70/2020:1 Ob-2622/20, Stran 1801
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 odločba US, 8/96, 18/98 odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11, 43/14, 8/15 in 29/18) ter 33. člena Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji št. PZ-134/2015:1, Svet Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje mladih, Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednica sveta Monika Šterlek, razpisuje delovno mesto
direktorja 
Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje časa mladih, Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 3630099000, kakor sledi v nadaljevanju
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima sedmo raven izobrazbe, kar pomeni: najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), visokošolska izobrazba druge stopnje,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu,
– govori vsaj enega od svetovnih jezikov,
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima organizacijske sposobnosti in sposobnosti timskega dela.
Kandidat mora predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
Direktor zavoda bo po prejemu soglasja ustanovitelja imenovan za mandatno dobo pet let. Funkcijo bo nastopil predvidoma 1. 1. 2021.
K prijavi morajo kandidati, poleg opisa dosedanjih izkušenj s kratkim življenjepisom, predložiti naslednja dokazila:
1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome/specializacije/magisterija.
2. Kot dokazilo o najmanj sedmih letih delovnih izkušenj kandidat predloži dokazilo o delovnih izkušnjah.
3. Kot dokazilo o vodstvenih izkušnjah kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o vodstvenih izkušnjah.
4. Ustrezno dokazilo oziroma potrdilo o znanju svetovnega jezika. Pri znanju vsaj enega svetovnega jezika je zaželena angleščina, nemščina ali en od jezikov, ki se uporablja v državah EU.
5. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
6. Izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje svetu javnega zavoda pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pisno s priporočeno pošiljko, najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Svet Javnega zavoda Mladi zmaji, Resljeva c. 18, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja Javnega zavoda Mladi zmaji«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak delovni dan od 9. do 14. ure pri Vanji Krmelj na tel. 01/306-40-64.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Javnega zavoda Mladi zmaji 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti