Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

Št. 60309-93/7-2020 Ob-2621/20, Stran 1801
Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj, na podlagi 58. člena ZOFVI in sklepa 3. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 10. 6. 2020 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden pričetek dela bo dne 16. 1. 2021.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, slednja ob oddaji vloge ne smeta biti starejša od 30 dni, pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele pravočasno s priporočeno pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti