Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

Št. 014-8/2020-4/4 Ob-2639/20, Stran 1799
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 126/06, 106/11 in 18/13) Občina Kamnik objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva v obsegu 10 oddelkov, od tega vsaj 4 oddelki za I. starostno obdobje, 5 oddelkov za II. starostno obdobje in 1 kombiniran oddelek.
3. Območje izvajanja dejavnosti: KS Perovo.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti
Koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– imeti na območju, določenem v razpisu Občine Kamnik, zagotovljen strokovni kader, prostore in opremo, skladno s predpisi;
– imeti program razvoja s finančnim načrtom za celotno obdobje razpisane koncesije;
– izvajati najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– dejavnost opravljati po ceni programa, kot jo določa občinski svet;
– predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe z veljavnostjo 60 dni po roku, določenem za oddajo ponudb. Ponudnik lahko namesto bančne garancije za resnost ponudbe predloži tudi ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice z enako vsebino in v enaki višini, kot je zahtevana za bančno garancijo za resnost ponudbe. Po pravnomočnosti odločbe o izbiri oziroma po podpisu pogodbe z izbranim koncesionarjem bo koncedent bančne garancije vsem, ki bodo oddali ponudbo, vrnil.
5. Merila za izbor:
– število oddelkov v razpisanem območju – 55 točk
– začetek izvajanja javne službe – 45 točk.
6. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
7. Čas, za katerega se podeljuje koncesija: do konca šolskega leta 2026/2027 (7 let) z možnostjo predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe (po 5 letih).
8. Prekinitev postopka razpisa: koncedent lahko brez obrazložitve ustavi začeti postopek razpisa do dneva izdaje koncesijske odločbe.
9. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 14. 9. 2020.
10. Način predložitve ponudb: ponudniki morajo ponudbo predložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: koncesija za področje predšolske vzgoje«, v vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov ponudnika. Ne glede na način oddaje morajo ponudbe prispeti na naslov Občine Kamnik do 14. 9. 2020. Prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
11. Čas odpiranja ponudb: 15. 9. 2020 ob 11. uri v prostorih Občine Kamnik (pritličje, soba 17).
12. Odpiranje in vrednotenje vlog: izvede tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika (ali ponudnike) za posamezno območje, ki se je na temelju primerjalne analize izkazal kot najugodnejši in najprimernejši. Po končanem postopku (odpiranje, poročilo) izda občinska uprava odločbo o izbiri koncesionarja. Po pravnomočnosti odločbe župan z izbranim ponudnikom sklene koncesijsko pogodbo.
13. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo na uradni spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si) od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Pepca Podgoršek, tel. 01/8318-222, elektronska pošta: pepca.podgorsek@kamnik.si.
14. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: najkasneje v 30 dneh od odpiranja ponudb.
Občina Kamnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti