Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

Ob-2637/20, Stran 1796
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju Pravilnik o RRA), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 7. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in sklepa Sveta Pomurske razvojne regije o začetku postopka javnega razpisa za izbor RRA za novo programsko obdobje 2021–2027 in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa, ki je bil sprejet na 80. redni seji dne 19. 2. 2020 in Sklepa Pomurske razvojne regije o prenosu izvedbe postopka javnega razpisa za izbor RRA za programsko obdobje 2021–2027 na Občino Moravske Toplice z dne 19. 6. 2020, ki je bil sprejet na 82. redni seji, objavlja Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice
javni razpis 
za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Pomurje za programsko obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina Moravske toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice (v nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan Alojz Glavač, predsednik Sveta Pomurske razvojne regije.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa s strani Občine Moravske Toplice
ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo (RRA) za opravljanje splošnih razvojnih nalog izbere Svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik Sveta regije, razen če Svet regije ne določi drugače.
Svet Pomurske razvojne regije (v nadaljevanju: Svet regije) sestavlja 27 županov Pomurske regije in predsednik sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti, trenutno pa mu predseduje župan Občine Moravske toplice.
Svet regije je na svoji 80. redni seji dne 19. 2. 2020 o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa imenoval strokovno komisijo in na 82. redni seji dne 19. 6. 2020 sprejel sklep s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede Občina Moravske Toplice.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Pomurski razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
V Pomurski regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, Sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Za izvajanje obligatornih nalog 18. člena ZSRR-2 izbere v skladu s prvim odstavkom 20. člena ZSRR-2 Svet regije RRA za programsko obdobje z javnim razpisom, ki ga vodi občina, iz katere je predsednik Sveta regije.
Namen in cilj javnega razpisa je izbor upravičenca za financiranje razvojnih nalog v Pomurski regiji, ki je lahko na podlagi ZSRR-2 izključno RRA, ki bo izbrana na javnem razpisu.
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Nadzor nad opravljanjem nalog RRA izvajata Svet regije in ministrstvo. RRA se vpiše v evidenco RRA, ki jo vodi ministrstvo. Podrobnejša navodila – način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreže, merila in normative za financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje RRA s strani ministrstva se določi z letno pogodbo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1 Splošni pogoji (obligatorni, ZSRR-2 in Pravilnik o RRA)
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje zakonske pogoje:
1. ima sedež na območju razvojne regije in je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva
Dokazilo: Obrazec 5.1 Prijavni obrazec in Obrazec 5.10 Izjava o javnem vplivu
Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi
Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji, kar pomeni, da:
– ima vsaj toliko zaposlenih, da zagotavlja vsaj 5 zaposlenih za polni delovni čas za opravljanje splošnih razvojnih nalog1
1 V razvojnih regijah z več kot 100 000 prebivalcev se za opravljanje splošnih razvojnih nalog mora zagotavljati najmanj toliko ur, kot bi ga opravilo vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas. Pomurska regija šteje 116.204 prebivalcev (Vir: SURS, 2020)
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
Dokazilo: Obrazec 5.2: Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
Pojasnilo: Zaposleni mora imeti na dan objave razpisa vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela, na katerem bo zaposlen opravljal splošne razvojne naloge.
3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije
Dokazilo: Obrazec 5.9: Izjava o regijski razvojni mreži
Dokazilo o vključitvi v regijsko razvojno mrežo Pomurske regije
4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji za obdobje 2021–2027
Dokazilo: Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji za obdobje 2021–2027
5. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog
Dokazilo: Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, računovodskih evidencah in poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge.
6. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko
Dokazilo: Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, računovodskih evidencah in poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge.
7. vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji
Dokazilo: Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, računovodskih evidencah in poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge.
5.2. Posebni pogoji
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. ima poravnane davčne obveznosti
Dokazilo: Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, računovodskih evidencah in poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge.
Občina v tem primeru ne bo izvedla dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti, razen v primerih suma nepravilnosti.
2. se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije
Dokazilo: Obrazec 5.4: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
Prijavitelj s podpisom izjave občini dovoljuje, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu.
3. se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe
Dokazilo: Obrazec 5.11: Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije
Opomba: V vzorec pogodbe se ne vpisuje ničesar, potrebno ga je le parafirati na vsaki strani. S parafo prijavitelj potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje.
4. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Svet regije lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
6. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 5 tega javnega razpisa prejel največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih v nadaljevanju.
Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je opredeljen pri posameznem merilu in je del razpisne dokumentacije.
1) Delež javnega vpliva pri poslovanju prijavitelja:
Delež javnega vpliva
Število točk
100 %
20
70 %–99 %
10
51 %–69 %
5
Dokazilo: Dokazilo: 5.1: Prijavni obrazec in Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi, iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
2) Obdobje delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja
Število točk
Nad 15 let
20
Nad 10 do 15 let
10
Do 10 let
5
Dokazilo: Obrazec 5.5: Izjava prijavitelja o obdobju delovanja
3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
Število regijskih projektov
Število točk
6 ali več
20
3–5
10
1–2
5
»Regionalni/regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec na območju celotne razvojne regije izvajal v obdobju zadnjih 10 let pred objavo javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec 5.6: Reference o regionalnih projektih
4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa. Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, kot to določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2).
Število RRP
Število točk
3
20
2
10
1
5
Dokazilo: Obrazec 5.7: Reference o pripravi regionalnega razvojnega programa
5) Število in strokovna usposobljenost kadra, ki bo opravljal splošne razvojne naloge:
Število zaposlenih za polni delovni čas z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na dan objave razpisa
Število točk
10 ali več
20
5–9
10
do 5
5
Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja izobrazbe, ki jo je zaposleni dosegel. Za VII. stopnjo izobrazbe štejejo specializacija po visokošolskih strokovnih programih, univerzitetni programi in magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
Dokazilo: Obrazec 5.2: Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, je 100. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je prejel višje število točk pri merilu 3 – Reference pri pripravi regijskih projektov.
7. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
8. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je občina prejela v postopku izvajanja javnega razpisa.
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na kakršnem koli nosilcu podatkov (CD, DVD, USB ključ …) v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor RRA« in prispeti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov prijavitelja.
Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce in zahtevane priloge za prijavo na razpis:
– Obrazec 5.1: Prijavni obrazec
– Obrazec 5.2: Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
– Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju teh. pogojev, ločenih evidencah in poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge
– Obrazec 5.4: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
– Obrazec 5.5: Izjava prijavitelja o obdobju delovanja
– Obrazec 5.6: Reference o regionalnih projektih
– Obrazec 5.7: Reference o pripravi regionalnega razvojnega programa
– Obrazec 5.8: Izjava pogodbeno partnerstvo
– Obrazec 5.9: Izjava o regijski razvojni mreži
– Obrazec 5.10: Izjava o javnem vplivu
– Obrazec 5.11: Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije
Obvezne priloge:
1. Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi
2. Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
3. Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji za obdobje 2021–2027
4. Dokazilo o vključitvi v regijsko razvojno mrežo Pomurske regije
9. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis s strani strokovne komisije ne bo javno.
Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče občine do roka za oddajo prijav.
Vloge, ki ne bodo pravočasne in pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre, zavrže in vrne pošiljatelju.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v najkasneje roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu z 9. točko tega javnega razpisa.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Vloge upravičencev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže. Upravičencev, ki vloge niso dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, se k dopolnitvi ne poziva ponovno.
Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo uvrstile v postopek točkovanja, pač pa bodo zavržene.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Na podlagi poročila razpisne komisije odloči o izboru RRA Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik Sveta regije.
Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da neupravičeno niso bili izbrani, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa Sveta regije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
11. Postopek in način izbora RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru regionalne razvojne agencije za območje Pomurske regije za obdobje 2021–2027 odločil Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik Sveta regije. Zoper sklep ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor na pristojnem sodišču.
Medsebojna razmerja med Svetom regije in regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek pogodbe je priloga temu javnemu razpisu.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za programsko obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Občine Moravske Toplice (www.moravske-toplice.si) od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do konca roka za oddajo ponudb.
13. Dodatne informacije: za dodatne informacije povezane z javnim razpisom in glede priprave vloge se obrnite na e-naslov: mojca.brescak@moravske-toplice.si ali na tel. 02/538-15-06, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Občina Moravske Toplice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti