Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

Št. 430-20/2020/6 Ob-2636/20, Stran 1782
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis 
za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 340-20/2020
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega:
– izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito,
– pripravo poročila o razgovoru,
– priprava dodatnega informacijskega materiala o trgovini z ljudmi, ki ga prosilci prejemejo na razgovoru,
– evalvacijo projekta,
– vodenje projekta,
– izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo projekta.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
Področje dela prijavitelja projekta mora biti opravljanje dejavnosti na humanitarnem področju, področju migracij ali področju dela z ranljivimi skupinami oseb.
Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 67.
Merilo
Število možnih točk
1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
6
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/8) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je računsko pravilen?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so stroški pravilno umeščeni v ustrezne kategorije stroškov?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so jasno podani opisi proračunskih vrstic?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je skladen projektni proračun s proračunom v Prilogi IV/8?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali sta pri kazalnikih izpolnjeni ciljna in izhodiščna vrednost?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so navedeni cilji projekta?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
2. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja, namenjeni žrtvam trgovine z ljudmi
7
– Ali je prijavitelj v zadnjih dveh letih pred datumom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS izvedel projekte, namenjene žrtvam trgovine z ljudmi ali nasilja?
Prijavitelj ni izvajal projektov, namenjenih ciljni populaciji v zadnjih dveh letih
0
Prijavitelj je izvedel 1 projekt, namenjen ciljni populaciji v zadnjih dveh letih
2
Prijavitelj je izvedel 2 projekta, namenjena ciljni populaciji v zadnjih dveh letih
4
Prijavitelj je izvedel 3 ali več projektov, namenjenih ciljni populaciji v zadnjih dveh letih
7
3. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja, namenjeni ranljivim osebam s posebnimi potrebami
4
– Ali je prijavitelj v zadnjih dveh letih pred datumom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS izvedel projekte, namenjene skupinam oseb, ki jih prvi odstavek 22. točka 2. člena Zakona o mednarodni zaščiti prepozna kot ranljive osebe s posebnimi potrebami ter ali je vsak trajal 4 mesece ali več?
Prijavitelj ni izvajal projektov, namenjenih tej populaciji ali so bili ti krajšega trajanja od zahtevanega v zadnjih dveh letih
0
Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena zgolj eni od navedenih skupin oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih
1
Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena različnima navedenima skupinama oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih
2
Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, namenjenih zgolj eni od navedenih skupin oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih
3
Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, vsak namenjen različni od navedenih skupin oseb, vsak v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih
4
4. Poleg v tej razpisni dokumentaciji zahtevanih aktivnosti, prijavitelj ponuja dodatne inovativne aktivnosti s področja preprečevanja trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu
10
– Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil dodatne (inovativne) vsebine?
– Ali ponujene dodatne (inovativne) vsebine temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine?
– Ali je jasno razvidno, da ponujene dodatne (inovativne) vsebine prinašajo dodano vrednost?
Niso ponujene/predstavljene dodatne (inovativne) vsebine ali so neustrezne
0
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so slabo predstavljene in/ali ne prinašajo dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine
3
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost
10
5. Izvedljivost projekta
15
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane aktivnosti/naloge potrebne za izvedbo projekta?
10
– Ali so metode dela jasno opredeljene?
– Ali opisane metode dela vodijo do ciljev projekta?
Niso opisane metode dela v projektni prijavi ali pa so neustrezne – ne vodijo do ciljev projekta
0
Opisane metode dela v projektni prijavi so slabo zastavljene in/ali slabo opisane
3
Opisane metode dela v projektni prijavi so dobro zastavljene, vendar pomanjkljivo opisane
5
Opisane metode dela v projektni prijavi so ustrezno zastavljene in opisane
10
b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
5
– Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta?
– Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana 
0
Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani
3
Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani
5
6. Stroškovna učinkovitost
10
Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti
0
Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni 
5
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni
10
7. Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti ?
4
Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb na projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, s.p., prostovoljno delo itd.)
Manj kot 60 %
0
Med 60 % in 69,99 %
1
Med 70 % in 79,99 %
2
Med 80 in 89,99 %
3
Nad 90 %
4
8. Prijavitelj lahko žrtvam zagotovi varno nastanitev
3
Ne
0
Da
3
9. Prijavitelj zagotavlja izvajalce informativnih razgovorov z ustrezno izobrazbo, delovnimi izkušnjami in znanjem angleškega jezika?
5
– Ali prijavitelj zagotavlja izvajalce informativnih razgovorov s pridobljeno strokovno izobrazbo 2. bolonjske stopnje ali univerzitetno izobrazbo (VII. stopnja) smeri psihologija, socialno delo, sociologija ali druga družboslovna smer in vsaj 1 leto delovnimi izkušnjami na področju nudenja psihosocialne pomoči žrtvam nasilja v zadnjih dveh letih pred objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ter najmanj pasivnim znanjem angleškega jezika?
Prijavitelj ne zagotavlja izvajalcev informativnih razgovorov z ustrezno izobrazbo, delovnimi izkušnjami in znanjem angleškega jezika
0
Prijavitelj zagotavlja izvajalce informativnih razgovorov z ustrezno izobrazbo, delovnimi izkušnjami in znanjem angleškega jezika
5
10. Ali lahko prijavitelj zagotavlja trajnost projekta
3
Da
3
Ne
0
Pri vsakem merilu vloga prejme število točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 9 »Prijavitelj zagotavlja izvajalce informativnih razgovorov z ustrezno izobrazbo, delovnimi izkušnjami in znanjem angleškega jezika« doseči vsaj 5 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po merilih prejeti najmanj 51 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu št. 4 dosegel večje število točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: vrednost projekta je 35.000,00 EUR z DDV. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena iz sredstev Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % ter iz proračuna RS v višini 25 %.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 14. 9. 2020, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vlogo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje bo potekalo predvidoma 14. 9. 2020, ob 12.15.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka predložitve vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.uoim@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije-javni razpis za izvedbo projekta »izvajanje projekta PATS – Informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu«, št. 430-20/2020«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/, in sicer najkasneje 4 dni pred potekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 3. 9. 2020.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti