Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020

Kazalo

Ob-1833/20, Stran 897
Sprememba 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja podaljšanje roka in način oddaje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije.
V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se točka 11 predmetnega javnega razpisa spremeni, tako da se po novem glasi:
»11. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020. Prijava na javni razpis se lahko odda na način, določen v točki 11.1. ali na način, določen v točki 11.2.
V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se prijava na javni razpis odda na način, določen v točki 11.3.
11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si.
Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma ter oddana na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si do vključno 4. 5. 2020 do 15. ure.
Prijava se na navedeni elektronski naslov odda tudi na obrazcih ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ- CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc.
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.
11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si na obrazcih ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ- CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo GA ČR« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS do vključno 4. 5. 2020 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 4. 5. 2020 do 15. ure (poštni žig).
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.
11.3. Oddaje prijave v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni razpis šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si poslana z verodostojnega elektronskega naslova vodje raziskovalnega projekta ali raziskovalne organizacije in bo priložena izjava vodje raziskovalnega projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in se z njo strinja.
Prijava se šteje za pravočasno, če bo na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si oddana do vključno 4. 5. 2020 do 15. ure.
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.
11.4. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjena predpisana obrazca v predpisani obliki (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. – elektronska in tiskana oziroma 11.3) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis.
Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način, določen v točki 11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.
V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
Posledično se spremni tudi točka 12. predmetnega javnega razpisa, na način, da se glasi: »Odpiranje prijav bo predvidoma 12. 5. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.«
Ostalo besedilo predmetnega javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost