Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 013-114/2020 Ob-1307/20, Stran 435
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi na podlagi 24. člena Statuta VDC Zagorje ob Savi z dne 7. 9. 2017, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Sklepa sveta zavoda na 9. redni seji z dne 3. 2. 2020, objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/ice
javnega zavoda VDC Zagorje ob Savi 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19).
Mandat za razpisano delovno mesto traja 5 let, predvidoma od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2025.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, razvojni program dela VDC Zagorje ob Savi za mandatno obdobje ter življenjepis, pošljejo kandidati v roku osem dni po objavi, v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis direktorja« na naslov: Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi