Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1281/20, Stran 435
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, razpisuje na podlagi 177.–180. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami in dopolnitvami) delovno mesto
glavnega tajnika Univerze v Ljubljani
(šifra delovnega mesta: B017302)
Glavnega tajnika univerze imenuje upravni odbor univerze na predlog rektorja in na podlagi javnega razpisa za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pogoji za opravljanje dela
Za glavnega tajnika je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj VIII. raven izobrazbe (Slovensko ogrodje kvalifikacij – SOK),
– izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Opis del in nalog
Glavni tajnik:
– vodi, zastopa in predstavlja tajništvo (rektorat) univerze,
– načrtuje, organizira ter nadzoruje delovne procese na upravno-administrativnem in strokovno-tehničnem področju tajništva (rektorata) univerze,
– vodi, organizira in usklajuje delovne procese za delovanje univerzitetnih organov ter skrbi za ažurno realizacijo sklepov in drugih odločitev organov univerze,
– vodi, koordinira in realizira dogovore in naloge ter postopke s pristojnim ministrstvom in drugimi inštitucijami izven univerze,
– skrbi za izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti,
– vodi izdelavo pravnih aktov in pravilnikov, spremlja izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz teh aktov,
– usklajuje in koordinira delovne procese med strokovnimi službami univerze in članicami,
– skrbi za gospodarno delovanje tajništva (rektorata) univerze,
– sodeluje pri pridobivanju finančnih sredstev iz državnih in drugih virov,
– usmerja delo tajnikov članic za izvajanje zakonsko določenih nalog in uresničevanje ciljev univerze,
– daje mnenja k imenovanju tajnikov članic,
– predlaga sistemizacijo delovnih mest tajništva (rektorata) univerze,
– daje soglasje za napredovanja nepedagoških delavcev tajništva (rektorata) univerze,
– opravlja druge naloge na podlagi sklepov in usmeritev organov univerze.
Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 53. plačni razred.
Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z objavljenim delovnim mestom lahko kandidati v razpisnem roku naslovijo na naslov: rektor@uni-lj.si.
Rok za prijavo: 7. 2. 2020–7. 3. 2020.
Kandidati naj svoje pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta vložijo v razpisnem roku na naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti »ne odpiraj – razpis za glavnega tajnika«.
Univerza v Ljubljani