Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 100-2/2020-1 Ob-1280/20, Stran 434
Na podlagi 64. člena Poslovnika o delu Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ob Dravinji Slovenske Konjice ter na podlagi sklepa sveta zavoda, dne 30. 1. 2020, o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja, Svet zavoda Osnovne šole Ob Dravinji Slovenske Konjice, Ulica Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelj se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – ni obvezen – kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni) in
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ob Dravinji Slovenske Konjice

AAA Zlata odličnost