Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1274/20, Stran 433
Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 39. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19), 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 26/17 in 10/18), 32. in 33. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/19) ter sklepa številka 12, sprejetega na 3. redni seji z dne 10. 12. 2019, objavlja razpis za zasedbo prostega delovnega mesta
direktorja 
Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (ž/m) za 4-letno mandatno obdobje
Kandidat mora poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od teh najmanj pet let na vodstvenih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Pisna vloga mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, leto in ustanova, pri kateri je bila pridobljena (kopija diplome),
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice oziroma potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije o delovni dobi),
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede vodstvenih delovnih izkušenj,
– dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije (kopijo veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista),
– kratek življenjepis z navedbo znanj in veščin,
– program dela in razvoja Zdravstvenega doma Velenje (zaželeno je, da ni daljši od dveh A4 strani).
Pisna vloga z dokazili mora biti poslana v zaprti ovojnici na naslov Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, z navedbo: »Za razpis direktor (ž/m) – ne odpiraj«.
Prijava na razpis se bo štela za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do vključno 17. 2. 2020. Prijava je pravočasna tudi, če bo poslana priporočeno po pošti in opremljena s poštnim žigom, z datumom do vključno 17. 2. 2020.
E-naslov za dodatna pojasnila: sara.vanovsek@ zd-velenje.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi tega razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 

AAA Zlata odličnost