Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1272/20, Stran 433
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa z dne 27. 1. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Srednje tehniške in strokovne šole – m/ž
Datum objave: 7. 2. 2020
Datum poteka: 15. 2. 2020
Pogoji:
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Trajanje zaposlitve:
Nastop dela 1. 6. 2020. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Mandat ravnatelja traja 5 let.
Pisni prijavi priložite dokazila:
– o izobrazbi,
– o nazivu,
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o pedagoško-andragoški izobrazbi,
– o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a ga mora pridobiti v roku enega leta,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in ob oddaji vloge naj ne bo starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga sodišče in ob oddaji vloge naj ne bo starejše od 30 dni).
Rok za prijavo kandidatov je 8 dni od dneva objave razpisa.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja Srednje tehniške in strokovne šole kot organizacijske enote zavoda ŠC PET (drugi odstavek 58. člena ZOFVI).
Kandidat naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje, s priporočeno pošiljko, v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja Srednje tehniške in strokovne šole. – Ne odpiraj!« na naslov Svet zavoda ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda ŠC PET