Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 900-2/2020-1 Ob-1271/20, Stran 433
Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 25/17 – ZVaj) in sklepa redne seje Sveta zavoda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad z dne 26. 9. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o strokovnem nazivu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (53. člen, drugi odstavek).
Kandidat mora poleg dokazil, ki naj bodo overovljena oziroma originali, k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Priporočljivo je, da kandidat navede tudi dosedanje izkušnje in kratek življenjepis.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja« in naslovijo na naslov Svet zavoda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad, v roku 10 dni od dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge oziroma prijave se zavržejo s sklepom.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad 

AAA Zlata odličnost