Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1263/20, Stran 430
V skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/19) ter v skladu s Statutom Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec z dne 29. 11. 2019, objavlja Svet javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec javni razpis za
direktorja 
javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec 
1) Pogoji za imenovanje
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1 V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
– ima najmanj višješolsko izobrazbo (raven 6/1) in 10 let delovnih izkušenj s področja dela zavoda ali visokošolsko izobrazbo (raven 6/2) in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08),
– ima osnovno raven znanja angleškega ali nemškega jezika (za osnovno raven znanja tujega jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje tujega jezika),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
2) Prijava na razpis mora vsebovati:
– Program dela oziroma poslovnega razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje.
– Življenjepis kandidata.
– Fotokopijo diplome.
– Opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerih morajo biti razvidni:
a. Naziv in naslov delodajalca.
b. Delovno mesto, na katerem je kandidat opravljal delo.
c. Podroben opis delovnih nalog, v katerem naj kandidat opiše tudi svoje vodstvene in organizacijske sposobnosti ter izkušnje, ki izkazujejo poznavanje dejavnosti zavoda.
d. Fotokopijo delovne knjižice (opremljene z žigi in podpisi delodajalcev) ali izpis zavarovanj iz ZZZRS ali ZPIZ-a (če kandidat nima delovne knjižice).
– Potrdilo o nekaznovanosti iz kazenskih evidenc Ministrstva za pravosodje.
Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila predložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.
3) Rok in način prijave
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj oddajo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti, na naslov Svet javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, Javni razpis za direktorja SPOTUR Slovenj Gradec«.
Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na naslovnika prispela do izteka prijavnega roka. Če bo poslana po pošti priporočeno, se šteje za pravočasno, če je poslana najkasneje na zadnji dan razpisnega roka.
Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je potrebno dati prijavo, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delovnika.
Mandat direktorja traja 4 leta. K imenovanju direktorja poda predhodno soglasje ustanoviteljica Mestna občina Slovenj Gradec.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prispelih prijav in predloženih dokazil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata.
Z odločitvijo sveta javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju. Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa in postopkom prijave lahko kandidati dobijo po telefonu na št. 02/88-46-294 (Mateja Rubin).
Svet javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost