Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1262/20, Stran 429
Na podlagi 7. sklepa 18. seje Sveta zavoda Vrtca Studenci Maribor z dne 28. 1. 2020, Svet zavoda Vrtca Studenci Maribor, Groharjeva 22, 2000 Maribor, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
V skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP- 2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu ZOFVI) mora kandidat za ravnatelja javnega vrtca izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Studenci Maribor.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Predviden začetek dela bo dne 1. 8. 2020.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni)) pošljite do 17. 2. 2020 na naslov: »Svet zavoda Vrtca Studenci Maribor«, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o ustreznosti kandidature prejeli v zakonitem roku.
Razpis velja od 8. 2. 2020 do 17. 2. 2020.
Svet zavoda Vrtca Studenci Maribor 

AAA Zlata odličnost