Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 4102-103/2020-1 Ob-1329/20, Stran 426
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/19) in 14. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/11, 8/14 in 12/19) objavlja Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM), Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis (JRMOM-VON-2020)
za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2020
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (v nadaljevanju prijavitelj) kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju ZNOrg) v MOM v letu 2020, ki izvajajo programe varstva okolja in ohranjanja narave in niso financirani kot redna dejavnost, s poudarkom na projektih, ki so trajnostno naravnani.
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se nanašajo na posamezne teme:
Sklop A: Varstvo narave
1. Popularizacija varstva narave
2. Ohranjanje biodiverzitete
3. Proučevanje varovanih območij narave in vpliv podnebnih sprememb
Sklop B: Ravnanje z odpadki
1. Trajnostno ravnanje z odpadki
Sklop C: Varstvo zraka, zmanjševanje obremenitve okolja s hrupom in svetlobno onesnaževanje
1. Trajnostna mobilnost
2. Akcije ozaveščanja za zmanjševanje obremenitve okolja
3. Problematika svetlobnega onesnaževanja
Sklop D: Varstvo voda in tal
1. Trajnostno kmetovanje in vrtnarjenje na območjih, kjer veljajo posebni varstveni režimi
2. Pomen varovanja in upravljanja z vodnimi viri
3. Voda in podnebne spremembe
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoče projekte, ki se v času objave razpisa že izvajajo.
Prijavitelj lahko prijavi največ dva samostojna projekta. Če bo vlagatelj prijavil več kot dva projekta, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeta prva dva prijavljena projekta.
Vsak projekt se mora nanašati na posamezni vsebinski sklop (A, B, C ali D), z različnimi temami, katere lahko poljubno uporabi kot smernice za pripravo projekta.
Velja, 1 projekt = 1 sklop z 1 ali več različnimi temami.
Sofinancirani bodo le projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM, rezultati projektov pa morajo biti brezplačno dostopni širši javnosti.
Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 25. 10. 2020, z izjemo projektov izvedenih ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov do 25. 11. 2020, kar pomeni, da mora MOM končno poročilo prejeti takoj naslednji dan po navedenih datumih.
2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Prijavitelji so lahko subjekti, ki odgovarjajo definiciji nevladne organizacije, kot jo opredeljuje 2. člen ZNOrg:
Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
– ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
– je nepridobitna,
– je neprofitna,
– je neodvisna od drugih subjektov,
– ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.
Na javni razpis za sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave, se lahko prijavijo tisti prijavitelji, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja krajine in imajo:
– sedež v MOM ali se njihova dejavnost izvaja na območju MOM;
– imajo v statutu opredeljene namene, cilje, dejavnosti in naloge iz področja varstva okolja in ohranjanja narave.
Prijave drugih subjektov bodo zavrnjene.
Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– prijavljeni projekti morajo biti v celoti izvedeni v letu 2020 oziroma najkasneje do 25. 10. 2020, z izjemo projektov izvedenih ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov do 25. 11. 2020 in
– prijavitelj s podpisom prijave izjavlja, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava ter da izpolnjuje vse pogoje iz 2. člena ZNOrg.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev razpisa znaša 40.000 €.
MOM bo višino sredstev sofinanciranja prilagodila morebitnim spremembam proračunskih sredstev.
MOM bo sofinancirala razpisane projekte varstva okolja in ohranjanja narave z največ 80 % njihove vrednosti, v kolikor zberejo najmanj 60 točk v skladu s kriteriji in merili za ocenjevanje, vendar ne več kot 4.000 EUR za posamezni projekt. Projekte se razvrsti po višini doseženih točk. Sredstva se dodelijo glede na doseženo število točk, in sicer od najvišje ocenjenih projektov do porabe razpoložljivih sredstev.
4. Način prijave in roki za oddajo
Prijave morajo biti posredovane osebno v sprejemno pisarno, št. sobe 14, MOM, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za oddajo prijave je 25. 2. 2020.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici in na sprednji strani ovojnice mora biti nalepljen izpolnjeni Obrazec 6 – Oprema ovojnice z navedenim nazivom in naslovom prijavitelja.
Če obrazec ovojnice, ki vsebuje prijavo, ne bo pravilno izpolnjen in označen (z vsemi elementi, ki so navedeni v predhodnem odstavku), je MOM ne bo odprla in je tudi ne bo obravnavala ter bo s sklepom zavržena.
Prijava mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku in vrednoteni v evrih.
Pri izpolnjevanju prijave je potrebno dosledno upoštevati/navesti naslednje:
– osnovne podatke prijavitelja, Izjavo (Obrazec 5) o sprejemanju pogojev (skupna za vse projekte),
– podatke o projektu, referencah izvajalca, finančni načrt in strukturiran opis projekta z navedbo aktivnosti in termine izvedbe (največ ena stran opisa aktivnosti) – Obrazec 2,
– v kolikor se prijavlja 2 projekta se Obrazec 2 izpolni za vsak projekt posebej,
– zaželeno je, da se prijava tiska obojestransko in ne vlaga v plastične ovoje.
Šteje se, da je bila prijava oddana pravočasno najkasneje na zadnji dan roka za oddajo (velja datum poštnega žiga) s priporočeno pošiljko ali do konca delovnega dne oddana v sprejemni pisarni MOM.
Prijave, ki bodo oddane po izteku roka, se neodprte vrnejo na naslov prijavitelja.
5. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Odpiranje prijav, ki ga vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo četrti delovni dan po zaključku razpisa. V kolikor se zaradi velikega števila prijav odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Prijave se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolnih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja prijavitelje pozvala, da prijavo v roku 3 dni dopolnijo.
6. Kriteriji in merila za ocenjevanje prijav
Kriteriji in merila so podrobneje specificirani in s točkami ovrednoteni v razpisni dokumentaciji.
Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt pri merilih, je 60 točk. Podrobnejši način dodeljevanja sredstev je naveden v 5. točki razpisne dokumentacije. Ob dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala tudi omejitev, da MOM sofinancira projekte v višini največ 80 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 4.000 EUR za posamezni projekt.
7. Upravičeni stroški sofinanciranja
Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva objave razpisa do 25. 10. 2020 oziroma z izjemo projektov izvedenih ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov do 25. 11. 2020.
Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje kumulativno (vsi hkrati):
– povezani so s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji,
– so nujno potrebni za uspešno izvajanje projekta,
– izvajalec jih je napovedal v prijavi na razpis,
– morajo biti razumni in skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil,
– niso/ne bodo financirani iz drugih virov financiranja,
– niso investicije in/ali osnovna sredstva,
– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je navedena v razpisni dokumentaciji.
V primeru nerealno ocenjenih stroškov, si komisija pridržuje pravico zahtevati od prijavitelja pojasnilo stroškov.
Prijavitelj je dolžan v prijavi navesti tudi vse ostale predvidene vire financiranja.
8. Rok porabe sredstev
MOM bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOM za leto 2020, morebitnimi spremembami in rebalansi proračuna ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo izbrani prijavitelji v celoti porabiti v letu 2020.
9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na razpisnem področju na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOM.
Zavržene bodo prijave:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev (nepopolne prijave).
Zavrnjene bodo prijave:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v 2. točki besedila tega javnega razpisa in drugih pogojev, določenih v 3. točki razpisne dokumentacije,
– tistih prijaviteljev, katerih prijave bodo ocenjene z manj kot 60 točkami,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ocenila kot neustrezne.
MOM bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa najkasneje v 30 dneh od zaključka odpiranja prijav.
10. Podpis pogodbe
Prijavitelji, katerim bodo odobrena sredstva sofinanciranja, bodo pozvani k podpisu pogodbe. V kolikor prijavitelj pogodbe ne bo podpisal in vrnil v 8 dneh od prejema pogodbe se smatra, da odstopa od pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko MOM razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
11. Izplačilo sredstev: MOM bo sredstva nakazala na podlagi končnega poročila o izvedenem projektu (Obrazec 3 in Obrazec 4) in pravilno izstavljenega e-računa, v rokih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Informacije v zvezi z razpisom
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko dvignejo prijavitelji na Skupni občinski upravi Maribor, Skupni službi varstva okolja, Slovenska 40, Maribor (pritličje), vsak delovni dan med 8. in 12. uro ter v sredo do 16. ure, vse do dneva izteka roka za prijavo.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih straneh MOM: www.maribor.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur od 8. do 12. ure na Skupni občinski upravi Maribor, Skupni službi varstva okolja, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.
Kontaktna oseba: Saša Bricman Rantuša
– tel. 02/22-01-474 ali 02/22-01-445 (tajništvo)
– sasa.bricmanrantusa@maribor.si; info.okolje@maribor.si.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost