Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 410-32/2020 O401 Ob-1306/20, Stran 420
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasitve: K-BE024-5874572-2015, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5874572-2015, izdanega s strani Ministrstva za finance, objavlja Občina Krško
javni razpis 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Krško za leto 2020
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 v okvirni višini 135.000,00 EUR bruto.
Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):
Višina sredstev v EUR – bruto
1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(13., 14. in 15. člen), sredstva NORP
110.000
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (17. člen Pravilnika), sredstva NORP
10.000
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (18. in 20. člen)
10.000
4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (23. člen)
5.000
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki in NRP ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke in NRP v skladu z Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2020. V primeru, da sredstva v okviru javnega razpisa ostanejo na posamezni proračunski postavki in NRP, se ponovno razdelijo med upravičence, pod pogoji in merili tega javnega razpisa.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in naložbe izven območja občine. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3. ukrep, če je upravičenec davčni zavezanec.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.
(12) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa.
Po določbi tretjega odstavka 35. člena ZIntPK prepoved poslovanja ne velja, ko vlagatelj pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja tega javnega razpisa, pod pogojem, da so pri tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov oziroma pod pogojem, da se funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti) dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla (v nasprotnem primeru nastopijo posledice kot v primeru prepovedi poslovanja).
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – ukrep 1;
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, v višini 80.000,00 eur – bruto
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, v višini 30.000,00 eur – bruto
Okvirna višina vseh razpisanih sredstev je 110.000 EUR bruto – (PP 5001)
Cilji ukrepa:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– Zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem in namakalno opremo;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja; Mladi kmet se šteje od 18. leta starosti do 40 let dopolnjene starosti.
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– nakup samohodnih strojev in pripomočkov;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva za tekoče leto vlaganj;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije;
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita ali leasinga;
– izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih gospodarstev, ki ga izda Upravna enota;
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti vsaj 1 ha kmetijskih površin;
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno dovoljenje za objekt;
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del in opreme, ki ga izdela strokovna oseba;
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, finančno ovrednoten popis in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega nasada.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
– ali je investicija finančno upravičena;
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti;
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije;
– ali kmetijsko zemljišče leži na območju občine Krško.
Najvišji skupni znesek pomoči posamezniku iz naslova ukrepa 1 – podpore za naložbe, lahko znaša do 10.000,00 EUR.
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo;
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa nove priklopne kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije – traktorja 4x4, prvi pogon, z varnostnim lokom ali varnostno kabino za kmetijska gospodarstva na OMD;
– stroški nakupa opreme hlevov za rejo živali;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, brez namakalnega sistema;
– stroški postavitve novega ali obnove večletnega nasada in nakup večletnega sadilnega materiala (priprava zemljišča, nakup opor, mreže za ograjo);
– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa, montaže oziroma postavitve čebelnjaka.
Upravičenci do pomoči so:
– mala in mikro podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine;
za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:
1 ha njiv ali vrtov ali
2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
4 ha pašnikov ali
0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali
8 ha gozdov ali
5 ha gozdnih plantaž ali
6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine Krško.
Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za:
a.) naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov (ekološka, integrirana);
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa minimalne površine 100 m2;
– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali vinograda ali 0,1 ha koščičarjev;
– novi nasad ali obnova: minimalna površina 0,3 ha za pečkarje ali 0,1 ha za koščičarje ali 0,1 ha za vinograde ali 0,3 ha za lupinarje ali 0,1 ha za jagodičevje na zemljišču v svoji lasti;
– na novi nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– za obnovo trajnega nasada ali vinograda najemno pogodbo, overjeno pri notarju za minimalno dobo 10 let;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
b.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo – rejo živali
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– presoja vplivov na okolje, če je potrebna;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo – za čebelarjenje
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve ali druge alineja prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami avtohtone kranjske čebele;
– vsaj ena vrsta medu vključena v sistem Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe mladi kmet star od 18 do 40 let, se intenzivnost pomoči poveča za 20 % točk;
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičence, ki so v sistemu DDV in bruto vrednost za fizične osebe. Najvišji skupni znesek pomoči znaša do 10.000 EUR na upravičenca. Prvi limit za izračun upravičene naložbe je lega kmetijskega gospodarstva glede na območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnosti. V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev.
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo;
– stroški opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večje posege v prostor – odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanja, stroški strojnih ur, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija in popis del in opreme za napravo pašnika;
– ponudbe oziroma predračun za nakup opreme za ureditev napajališč za živino;
– naložba se mora izvesti na površini najmanj 0,5 ha za pašnike in 0,05 ha za nezahtevne agromelioracije;
– investicija mora biti zaključena pred oddajo pogodbe za izplačilo sredstev.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči mladi kmet, ki je bil vzpostavljen v petih letih pred zahtevkom pomoči, se intenzivnost pomoči poveča za 20 % točk;
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora znašati najmanj 1.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit;
– pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičence, ki so v sistemu DDV in bruto vrednost za fizične osebe. V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev Najvišji skupni znesek pomoči znaša do 10.000 EUR na upravičenca.
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR bruto (PP 5004)-NORP
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar izkazuje s kulturno varstvenim mnenjem.
Cilji ukrepa:
– je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe za obnovo kmetijskih stavb: kašča, kozolec, skedenj, čebelnjak … (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list ali izpis iz zemljiške knjige;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno dovoljenje za objekt;
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju občine Krško;
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine o nameravani investiciji ali pa pridobljeno mnenje Zavoda;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov in/ali vpisani v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev;
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih.
V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 EUR.
Pomoči de minimis
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) o odobrenem znesku de minimis pomoči.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR bruto (PP 5065).
Predmet podpore:
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05);
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Cilj pomoči:
– je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– turizem na kmetiji;
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, zelišč in gozdnih sadežev;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je investicija večja od 20.000 EUR,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah,
– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo.
Upravičenci do sredstev:
– mikro in srednje velika podjetja ali kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec,
– računi oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2020 dalje, do vložitve podpisane pogodbe,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija,
– računi, ponudbe oziroma predračuni za izvedbo naložbe.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50 % upravičenih stroškov neto vrednosti naložbe, oziroma do 10.000 EUR za ukrep,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR v enkratnem znesku in največ 20.000 EUR v več zneskih, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 19. člena pravilnika.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičence, ki so v sistemu DDV in bruto vrednost za fizične osebe. V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev. Najvišji skupni znesek pomoči znaša do 10.000 EUR na upravičenca.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – ukrep 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR bruto (PP 5020).
Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih programov, s stalnim prebivališčem na območju občine Krško in so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– kopijo ali računalniški izpisek zadnjega šolskega spričevala, letnika;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema);
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev – prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine;
– upravičenec ima stalno prebivališče v občini in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Krško.
Finančne določbe:
– do 1000 EUR/učenca v tekočem letu.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
– vključno s ponedeljkom, 23. 3. 2020, za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine in naložbe v predelavo in trženje.
– četrtka, 1. 10. 2020, za ukrep: prevzemnik kmetije.
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ovojnico.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednji dve leti.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba s strani župana.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrepe: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
Vsak ukrep ima finančne določbe in limitiran znesek pomoči.
Zoper sklep iz drugega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2020.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi pogodbe in plačanimi računi.
Podpisana pogodba in računi iz naslova naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine in naložbe v predelavo in trženje morajo biti dostavljeni na Občino Krško najkasneje do ponedeljka, 12. 10. 2020 in za izobraževanje za mlade prevzemnike kmetij do torka, 3. 11. 2020.
K pogodbi morajo biti priložena dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov ter potrdila za izvedene aktivnosti ukrepov: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, morajo biti z datumom po prejemu sklepa, razen za aktivnosti v okviru naložb v predelavo in trženje – dopolnilne dejavnosti, katerih računi so lahko od 1. 1. 2020.
Če je račun nižji od predračuna priloženega na javni razpis, se upravičencu sredstva ne izplačajo.
Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 12. 10. 2020 za naložbe, komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost