Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 410-20/2020 Ob-1267/20, Stran 418
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16, 79/16 in 26/19), objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v občini Krško za leto 2020
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki se izvajajo v letu 2020 in vsebujejo naslednje aktivnosti:
– Izvajanje letnega programa veteranskih in častniških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška društva/združenja na območju občine Krško, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva objave tega razpisa,
– da sodelujejo z Občino Krško in jo obveščajo o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne stroške),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini,
– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju države.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj, je 16.700,00 EUR na proračunski postavki 1136, Dotacije organizacijam in društvom, v proračunu Občine Krško za 2020. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po prejemu poročila. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami in dokazili o uporabi sredstev. Rok za oddajo poročila je do 29. 11. 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so vse aktivnosti programa,
4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prostovoljci/prostovoljke,
5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov.
Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade iz nadaljnjega postopka.
Opozorilo:
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti/dogodke iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Krško.
3. Način točkovanja
Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje sledeče:
0 točk
ne izpolnjuje (oziroma ima najmanj članov)
1 točka
slabo izpolnjuje
2 točki
ne izpolnjuje v celoti
3 točke
povsem izpolnjuje (oziroma ima največ članov)
Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z najmanj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).
4. Merila za dodelitev sredstev
Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 – finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komisija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene točke, plan dela društva za leto 2020 ter preglednost finančnega plana za program dela društva v letu 2020. Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravila predlog za dodelitev sredstev.
VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati naslednje obvezne priloge:
1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev (v kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo pridobila komisija po ur. dolžnosti),
2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2019,
3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za leto 2019,
4. Pregleden vsebinski program dela društva za leto 2020,
5. Pregleden finančni načrt za program dela društva v letu 2020,
6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 24. februarja 2020 na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga javni razpis – veteranska društva«.
IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, direktorica izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev direktorica občinske uprave Občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb, le-te morajo biti vrnjene v roku 10 dni od vročitve. Če pogodbe ne vrnejo v zakonitem roku, se smatra, da od nje odstopajo. Prav tako, če upravičenci do 29. 11. 2020 ne dostavijo poročil, se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti