Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 3542-0002/2020/1 Ob-1260/20, Stran 417
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) in določil Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10, 22/14), Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2020
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) za komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov, vključno s hišnimi črpališči, na javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih objektih v Občini Sevnica v letu 2020.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji sofinanciranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) obstoječih naseljenih individualnih stanovanjskih hiš na območju Občine Sevnica.
2. Pogoji pri izvedbi male komunalne čistilne naprave (MKČN):
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– mala tipska MKČN mora imeti certifikat oziroma izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami standarda SIST EN12566-3 in glede mejnih vrednosti parametrov odpadne vode, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Za rastlinsko MKČN mora lastnik predložiti prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15);
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti v skladu z določili 8. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
– lastnik objekta mora na lastne stroške zagotoviti redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o odvozu odvečnega blata iz MKČN;
– lokacija MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Upravičenec do sofinanciranja MKČN je tudi lastnik objekta v območju aglomeracije, za katerega bi bila potrebna izvedba kanalizacijskega priključka daljšega od 100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerno velik strošek (več kot trikraten strošek glede na ceno vgradnje tipske MKČN v EUR/PE). Informacije o območjih aglomeracij lastnik objekta pridobi osebno na Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;
– v primeru lokacije vgradnje MKČN na vodovarstvenih območjih ali iztoku le-te v vodotok mora lastnik objekta predhodno pridobiti soglasje Direkcije RS za vode. Informacije o vodovarstvenih območjih so dostopne na Občini Sevnica ali na spletni strani Agencije RS za okolje;
– lokacija MKČN mora biti definirana na zemljiško parcelo po pogojih iz mnenja izvajalca javne službe. Upravičenci morajo razpolagati z lastninsko pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju.
3. Pogoji pri izvedbi individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo. Upravičenci morajo razpolagati z lastninsko pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v mnenju za priključitev poda izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda JP Komunala d.o.o. Sevnica na podlagi veljavnega občinskega odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda;
– v primeru priključitve iztoka fekalnih voda iz objekta v višje ležečo javno kanalizacijo se upoštevaje ekonomsko upravičene stroške priključevanja sofinancira tudi vgradnja tipskega hišnega črpališča za odpadne vode;
– pri načrtovanju in izvedbi individualnega hišnega priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, v primeru daljšega kanalizacijskega priključka pa ekonomsko upravičenost priključevanja v primerjavi z vgradnjo MKČN, skladno s pogoji upravljavca javne kanalizacije.
4. Delež sofinanciranja
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10, 22/14) se sofinancira 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MKČN ali rastlinske MKČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka. Pri MKČN je delež sofinanciranja maksimalno 1.400 EUR. V primeru vgradnje ene MKČN za več kot dva objekta (skupna MKČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali maksimalno skupaj 7.000 EUR na MKČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega kanalizacijskega priključka je maksimalno 350 EUR na stanovanjski objekt. Pri vgradnji hišnega črpališča skupaj z izvedbo kanalizacijskega priključka pa je maksimalni delež sofinanciranja 900 EUR.
Sredstva se razdelijo upravičencem po vrstnem redu prispetja popolnih vlog v sorazmernem deležu višine računa in upravičenih stroškov do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja popolne vloge. Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo po tem pravilniku samo enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna nepovratna sredstva iz drugih virov v ta namen, do sredstev iz tega javnega razpisa ni upravičen.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2020, pod proračunsko postavko 15415 – hišni priključki in MKČN, konto 411999, v višini 28.749 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav je 24.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je 4.749 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2019 do oddaje vlog in se izkazujejo s kopijami plačanih računov in potrdil o plačani nabavi MKČN, materiala ter izvedenih delih vgradnje MKČN ali izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za obstoječi stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma z odločbo, da ima stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) uporabno dovoljenje. Lastnik status obstoječega objekta dokazuje z dokazilom o legalnosti gradnje in evidentiranjem stanovanjskega objekta v uradnem zemljiškem katastru, ki ga vodi Geodetska uprava RS, v skladu s predpisi o graditvi objektov. Maksimalna višina upravičenih stroškov za nabavo MKČN (do 2 objekta skupaj) znaša 2.800 EUR z vključenim DDV.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma z odločbo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, znaša 700 EUR, v primeru vgradnje hišnega črpališča pa skupaj 1.800 EUR. Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi, hišno črpališče, jaški, spojke …) po primerljivih cenah gradbenih proizvodov na trgu in stroške dela po primerljivih cenah gradbenih storitev (strojna, montažna in zemeljska dela).
Upravičeni stroški vgradnje MKČN za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža MKČN (nabava, izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno upravičenih stroškov, se upošteva znesek realizacije z dokazili o plačilu. Investicija v MKČN oziroma individualni kanalizacijski priključek mora biti zaključena pred vložitvijo vloge za sofinanciranje izvedbe.
V. Vsebina vloge: lastnik (solastnik) objekta mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) v rubrikah Aktualno in Informacije javnega značaja – razpisi.
VI. Rok in način prijave
Lastnik (solastnik) objekta vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Vloge se lahko oddajo na predpisanih obrazcih do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto. Odpiranje vlog se bo izvajalo praviloma vsak mesec, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in individualnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo popolne in oddane v času javnega razpisa, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, v kolikor jih bo prispelo v tekočem mesecu manj kot pet pa na dva meseca, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev in prej navedenega pravilnika.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost popolne vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji MKČN ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet tega razpisa, izvaja občinska uprava Občine Sevnica.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost