Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1336/20, Stran 405
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL EU L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL EU L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, s spremembami),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL EU L št. 193, z dne 30. 7. 2018, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1046/EU in njene izvedbene uredbe,
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016,
– Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19),
– Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020, ver. 2.8 z dne 16. 5. 2019,
– Smernic Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na nahttps://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/gl_corrections_pp_irregularities_annex_en.pdf),
– Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 (dostopne na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja),
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Smernic organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Priporočil Sveta z dne 18. 12. 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES),
– Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 61/16 in 4/17),
– Strateških usmeritev nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020, sprejete na 4. seji Programskega sveta za informatizacijo izobraževanja dne 23. 2. 2015,
– sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izbiri Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, št. 5442-149/2016/19, z dne 16. 11. 2016,
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad za program, ki ga izvaja upravičenec »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju«, št. 3032-167/2016/13, z dne 15. 5. 2017,
– pogodbe o sofinanciranju št. C3330-17-249000 izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z dne 21. 7. 2017, z vsemi pripadajočimi aneksi,
– javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, z dne 29. 9. 2017 (Uradni list RS, št. 54/17),
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – sklop 1 – Usmerjevalniki številka 4-4/2018-3 z dne 23. 5. 2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01, z vsemi pripadajočimi aneksi,
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – sklop 2 – Stikala številka 4-4/2018-4 z dne 23. 5. 2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01 in aneksa št.1 k obstoječemu okvirnemu sporazumu,
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – sklop 3 – WLAN sistem številka 4-4-/2018-5 z dne 21. 5. 2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01, z vsemi pripadajočimi aneksi,
– dokumenta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 27. 1. 2020, št. 5442-149/2016/362 (131-08), ki določa usmeritve za nadaljevanje dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij v IKT Programu SIO-2020,
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
1. Ime in sedež izvajalca javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva in uvodna pojasnila
Ime in sedež organizacije, ki izvaja javni razpis: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes).
Arnes je v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju v letu 2017 izvedel Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« (v nadaljevanju javni razpis SIO-2020), s katerim je med prijavljene VIZ razdelil sredstva sofinanciranja v okviru programa SIO-2020.
Določila Javnega razpisa SIO-2020 omejujejo prenos sredstev med leti in dejavnostmi. Po zaključku izvajanja dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« v letu 2019 je izvajalec javnega razpisa ugotovil, da VIZ niso v celoti počrpali razpoložljivih sredstev, ki so jim bila dodeljena za leto 2017, 2018 in 2019.
Z namenom porabe nepočrpanih namenskih sredstev na podlagi dokumenta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 27. 1. 2020, št. 5442-149/2016/362 (131-08), ki določa usmeritve za nadaljevanje dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij v IKT Programu SIO-2020 Arnes v okviru programa SIO-2020 izvaja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« (v nadaljevanju javni razpis).
Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve operacije – Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju program SIO-2020) in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.
Javni razpis je kot sestavni del programa SIO-2020 delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) ter Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2. Opredelitev izrazov
Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki lahko kandidirajo na tem javnem razpisu, so navedeni v Seznamu VIZ – Nakup dodatne aktivne omrežne opreme, ki je dostopen na povezavi: https://www.arnes.si/files/2020/02/ Seznam-VIZ-nakup-dodatne-aktivne-opreme-sredstva_Arnes.pdf – zanje se v nadaljevanju uporablja kratica VIZ. Izraz se uporablja tako za matične enote kot za podružnice. Odgovorna oseba, ki zastopa več VIZ (matična enota, podružnica idr.), mora za vsako enoto posebej oddati ločeno prijavo skladno z objavljenim seznamom VIZ.
Oprema za izgradnjo brezžičnih omrežij se v tem javnem razpisu uporablja za aktivno omrežno opremo, in sicer za usmerjevalnike (CPE routers = customer-premises equipment routers), stikala (SW = switch) in dostopovne točke (AP = access point).
Kosovnica je seznam opreme, ki bo v okviru javnega razpisa pri dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru izgradnje brezžičnih omrežij« na razpolago za sofinanciranje. S kosovnico bo VIZ določil količine za nabavo dodatne aktivne omrežne opreme, ki bodo dobavljene na podlagi že sklenjenega okvirnega sporazuma.
Portal EDO je spletni informacijski sistem, ki je vzpostavljen za namene elektronskega poslovanja v okviru programa SIO-2020. Prek portala EDO, ki se nahaja na povezavi: https://edo.arnes.si/prijava, bo potekal celoten postopek oddaje vlog v zvezi s tem javnim razpisom, podpisovanje pogodb, posredovanje zahtevkov za izplačilo VIZ in dokazil ter hrambe elektronske dokumentacije, vezane na ta javni razpis.
Navodila za uporabo portala EDO se nahajajo na http://www.arnes.si/sio-2020/edo/.
Splošni pogoji uporabe portala EDO se nahajajo na http://www.arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/.
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti programa SIO-2020, katere izvedba je predvidena v letu 2020, in sicer dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«.
Namen javnega razpisa je zagotavljanje sodobnega učnega okolja z dobro internetno pokritostjo s pomočjo sodobne in zmogljive aktivne omrežne opreme, kar bo prispevalo k kvalitetnejšemu in izboljšanemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.
Namen nakupa dodatne aktivne omrežne opreme je lahko na posameznih VIZ različen, vendar pa mora iti za eno od navedenih dejavnosti: novogradnja, adaptacija, menjava dotrajane opreme, dokup po idejnem projektu, zbirno stikalo za velika brezžična omrežja ali katerikoli drug namen, ki bo skladen s cilji opracije in namenom javnega razpisa. Vsaka VIZ, ki se bo prijavila na javni razpis, bo morala svoj namen opredeliti v prijavi.
Ciljne skupine, h katerim je usmerjena dejavnost, ki bo sofinancirana na podlagi tega javnega razpisa, so mladi (učenci, dijaki, študenti) ter strokovni delavci (učitelji).
Končni cilj javnega razpisa je boljša pokritost z brezžičnim omrežjem, okrepitev digitalnega znanja učencev, dijakov in študentov ter poskrbeti, da se učni procesi izvajajo s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami. Vse navedeno zagotavlja učencem in dijakom izboljšane kompetence, večje dosežke ter boljšo usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo.
4. Opis dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«
Sredstva, ki so v tem javnem razpisu namenjena za sofinanciranje nakupa dodatne aktivne omrežne opreme, so preostanek neporabljenih že dodeljenih sredstev za izgradnjo brezžičnih omrežij v letih 2018 in 2019, na podlagi javnega razpisa SIO-2020, v okviru katerega so končni uporabniki dali naročniku (tj. Arnes) pooblastilo za izvedbo javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01, na podlagi katerega so bili sklenjeni: Okvirni sporazum o nakupu aktivne opreme – sklop 1 – Usmerjevalniki številka 4-4/2018-3 z dne 23. 5. 2018, Okvirni sporazum o nakupu aktivne opreme – sklop 2 – Stikala številka 4-4/2018-4 z dne 23. 5. 2018 in aneks št. 1 k obstoječemu okvirnemu sporazumu, in Okvirni sporazum o nakupu aktivne opreme – Sklop 3 – WLAN sistem številka 4-4-/2018-5 z dne 21. 5. 2018.
Ker so upravičenci do sredstev za sofinanciranje v okviru javnega razpisa isti VIZ, ki so Arnesu že v okviru prijave na javni razpis SIO-2020 podali pooblastilo za izvajanje javnih naročil in gre za ista sredstva, ki so bila opredeljena kot zagotovljena sredstva za predmetno javno naročilo, se bo nakup dodatne aktivne omrežne opreme izvedel na podlagi že sklenjenih zgoraj navedenih okvirnih sporazumov.
Arnes vse VIZ, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, določene v javnem razpisu, vabi, da se prijavijo na razpis tako, da preko portala EDO v kosovnico vnesejo željeno število kosov opreme.
V okviru te dejavnosti se izvaja nakup dodatne aktivne omrežne opreme, in sicer:
Naprava
Opis
Cena na enoto v EUR brez DDV
FAP-221E-E
Dostopovna točka – osnovna (vsesmerna)
172,93
FAP-223E-E
Dostopovna točka z anteno FAN-664R, kot 60 stopinj
389,62
SRX-300
Usmerjevalnik prometa
598,00
EX2300-24P
Stikalo 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
684,63
EX2300-C-12P
Stikalo 12-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 x 1/10GbE SFP/SFP+ (8 PoE)
516,71
EX2300-C-12T
Stikalo 12-port 10/100/1000BASE-T, 2 x 1/10GbE SFP/SFP+
910,50
EX4600-40F
Stikalo 24-port SFP+/SFP, 4 QSPF+
6053,40
Ostala omrežna oprema
PL-POE-1200G
Power injector za 12 vmesnikov UTP, 10/100/1000, POE+ po standardu 802.3at
409,80
DN-95103-2
Power injector za 1 vmesnik UTP, 10/100/1000, POE+ po standardu 802.3a
45,80
ES-T1-RJ45/ES-T1-R
Vtični modul SFP – 1000Base-T (UTP)
45,81
ES8512-3LCD05
Vtični modul SFP – 1000Base-SX, 850 nm, domet 550 m (večrodno)
21,89
ES3112-3LCD10
Vtični modul SFP – 1000Base-LX (enorodno)
23,16
ESB3512-3LCD10
par SFP za eno vlakno, domet najmanj 10 km
69,14
EX-SFP-GE80KCW1510
Vtični modul SFP, CWDM, domet najmanj 10 km
119,04
ESP8592-3LCD03/ES85X-3LCD03
Vtični modul SFP+, 10GBase-SR, 850nm, domet najmanj 300 m (večrodno)
45,81
ESP3192-3LCD10/ES31X-3LCD10
Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, domet najmanj 10 km (enorodno)
93,07
ESPBxx92-3LCD10/ESBxxX-3LCD10
par SFP+ za eno vlakno – Vtični modul SFP+, domet najmanj 10 km
499,84
ESPCxx92-3LCD10/ESCxxX-3LCD10
Vtični modul SFP+, CWDM, domet najmanj 10 km
416,62
CO-SF4-TA/1470, CO-SF4-TB/1470
Par CWDM filtrov, 1 vlakno, 4 dvosmerni kanali, konektorji LC/PC
1464,40
ES8512-3LCD05
Vtični modul SFP – 1000Base-SX, 850 nm, domet 550 m (večrodno) Cisco coded
21,89
ES3112-3LCD10
Vtični modul SFP – 1000Base-LX (enorodno) Cisco coded
23,16
ESP8592-3LCD03/ES85X-3LCD03
Vtični modul SFP+, 10GBase-SR, 850 nm, domet najmanj 300 m (večrodno) Cisco coded
45,81
ESP3192-3LCD10/ES31X-3LCD10
Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, domet najmanj 10 km (enorodno) Cisco coded
93,07
Po zaključku javnega razpisa bodo vsi VIZ, ki bodo uspeli na javnem razpisu, dobili v podpis Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«, ki se bodo sklepale preko portala EDO, kjer bodo elektronsko podpisane s strani odgovornih oseb VIZ in Arnesa.
Med Arnesom, VIZ in dobavitelji bodo prek portala EDO sklenjene tripartitne pogodbe, ki bodo s strani vseh strank elektronsko podpisane. Dobavitelj bo naročeno opremo dobavil posameznemu VIZ in mu izstavil račun. VIZ bo na osnovi pravočasnega, pravilnega in popolnega zahtevka za izplačilo VIZ, ki ga bo posredoval Arnesu prek portala EDO, prejel sredstva sofinanciranja. VIZ bo dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku poravnati celoten račun dobavitelju, vključno z deležem lastnih sredstev sofinanciranja.
5. Pogoji za pridobitev sredstev na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo VIZ, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem javnem razpisu in so navedeni na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem odstavku 2. točke tega javnega razpisa. Do sredstev bodo upravičeni tisti VIZ, ki bodo pred iztekom roka za oddajo vlog prek portala EDO oddali formalno popolno vlogo skladno z 21. točko javnega razpisa, kot je podrobneje opredeljeno v 22. točki javnega razpisa. Odgovorna oseba, ki zastopa več VIZ (matična enota, podružnica idr.) mora za vsako enoto posebej oddati ločeno prijavo skladno z zgornjim seznamom VIZ.
Za sredstva za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« lahko kandidirajo VIZ, ki so vključeni v Program nadaljne vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (Program SIO-2020), seznam le-teh je priložen k javnemu razpisu.
6. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja s strani ESRR in VIZ za dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« je fiksno določen v naslednjih deležih:
– kohezijska sredstva: 62,5 %,
– sofinanciranje VIZ: 37,5 %.
7. Razdelitev sredstev po regijah
Sredstva so v Izvedbenem načrtu Operativnega programa (INOP) za vzpostavitev brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme razporejena v naslednjem razmerju: KRZS 43 % in KRVS 57 %.
Število VIZ, ki lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja v okviru dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme« v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij, je 949.
8. Skupna višina sredstev javnega razpisa
Za dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij na VIZ« je predvideno, da se bo financirala:
iz sredstev kohezijske politike v deležu 62,5 %, kar znaša 341.213,03 € in
z lastnimi sredstvi VIZ v deležu 37,5 %, kar znaša 204.727,82 €.
Sredstva kohezijske politike se v 80,00 % zagotavljajo iz sredstev EU – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in v 20,00 % iz sredstev Republike Slovenije za sofinanciranje kohezijske politike – proračuna Republike Slovenije.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti Arnesa in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
9. Merila za dodelitev sredstev sofinanciranja: sredstva za sofinanciranje dejavnosti nakupa dodatne aktivne omrežne opreme bodo prejeli vsi prijavljeni VIZ. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala za dodelitev sredstev za sofinanciranje za vse prijavljene zavode, bodo imeli prednost tisti VIZ, ki jim je bilo z javnim razpisom SIO-2020 dodeljenih manj sredstev. Podatek o tem, koliko sredstev je bilo VIZ dodeljenih z javnim razpisom SIO-2020, se nahaja na seznamu VIZ (v stolpcu WLAN celotna sredstva), ki je del razpisne dokumentacije.
10. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Predvideno leto izvedbe dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« je leto 2020.
Sredstva, dodeljena za sofinanciranje dejavnosti, so namenjena izključno za izvedbo dejavnosti v skladu z dokumentom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 27. 1. 2020, št. 5442-149/2016/362 (131-08), ki določa usmeritve za nadaljevanje dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij v IKT Programu SIO-2020, in so neprenosljiva.
Obdobje upravičenosti stroškov za VIZ (nastanek stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) je od dne podpisa pogodbe z dobavitelji do dne 31. 10. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov za VIZ (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne podpisa pogodbe z dobavitelji do dne 7. 11. 2020.
Obdobje upravičenosti stroškov za Arnes (nastanek stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga oziroma izvedene gradnje) je od dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 1. 2016 do dne 7. 12. 2020.
11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Arnes bo financiral le upravičene stroške, nastale v okviru izvedenih aktivnosti na podlagi tega javnega razpisa.
Upravičeni stroški v okviru dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« bodo nastali na podlagi že sklenjenih okvirnih sporazumov, in sicer:
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – sklop 1 – Usmerjevalniki številka 4-4/2018-3 z dne 23. 5. 2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01,
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – sklop 2 – Stikala številka 4-4/2018-4 z dne 23. 5. 2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01 in aneksa št. 1 k obstoječemu okvirnemu sporazumu,
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – sklop 3 – WLAN sistem številka 4-4-/2018-5 z dne 21. 5. 2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01 Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – Sklop 3 – WLAN sistem številka 4-4-/2018-5 in aneksa k obstoječemu okvirnemu sporazumu.
11.1 Vrste upravičenih stroškov
Vrste upravičenih stroškov, sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
– davek na dodano vrednost.
11.2 Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov morajo biti skladna z Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki so dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Dokazila za uveljavljanje posameznih upravičenih stroškov bodo natančno opredeljena v tripartitnih pogodbah med VIZ, Arnes in dobavitelji.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov, sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva:
– pogodba ali naročilnica; 
– račun (navedba oznake, tipa opreme, v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto);
– dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne komponente v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij (za dobave iz EU: dobavnica, tovorni list; v kolikor gre za uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni list);
– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno leto izdelave – garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev); 
– izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca o namenskosti opreme (za kaj se bo uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po koncu operacije);
– fotografije opreme; 
– seznam oseb/institucij, ki jim je bila oprema poslana;
– dokazilo o plačilu.
– davek na dodano vrednost:
a) če VIZ ni identificiran za namene DDV, preko sistema e-Davki preko storitve »Preveritev veljavnosti VAT številke« pridobi potrdilo finančne uprave, iz katerega je razvidno, da v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike VIZ ni identificiran za namene DDV, ter ga Arnesu predloži skladno z Navodili za uporabo portala EDO;
b) če je VIZ identificiran za namene DDV, vendar ne uveljavlja odbitka DDV, preko sistema e-Davki preko storitve »Preveritev veljavnosti VAT številke« pridobi potrdilo finančne uprave, iz katerega je razvidno, da je VIZ v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV, ter ga Arnesu predloži skladno z Navodili za uporabo portala EDO;
c) če je VIZ identificiran za namene DDV in uveljavlja odbitek DDV, mora predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada, iz katerega je razvidno, da je VIZ kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja; poleg tega mora biti razvidno še, kakšne dejavnosti opravlja:
– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka celotnega DDV, 
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ali
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).
S prijavo na ta javni razpis se VIZ zaveže, da bo vsako spremembo o svojem statusu zavezanca za DDV Arnesu javil najkasneje 15 dni od nastanka spremembe na elektronski naslov sio-2020@arnes.si.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani VIZ pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa, pridobiti in predložiti potrdilo finančne uprave iz aplikacije e-Davki (skupini a) in b)) oziroma potrdilo pristojnega finančnega urada (skupina c)).
V kolikor VIZ iz skupine c) od pristojnega finančnega urada do podpisa pogodbe o sofinanciranju še ni pridobil potrdila kljub pravočasni oddaji vloge za izdajo potrdila, lahko tak VIZ sklene pogodbo o sofinanciranju in predloži potrdilo naknadno, vendar najkasneje pred sklenitvijo prve tripartitne pogodbe z izvajalci/dobavitelji. Potrdilo finančnega urada VIZ iz skupine c) Arnesu posreduje enkrat za celotno obdobje trajanja tega javnega razpisa, nato pa vsako leto ob zaključku poslovnih knjig za preteklo leto VIZ poda izjavo, da se delež odbitnega DDV ni spremenil. V kolikor bi se odbitni DDV spremenil, mora VIZ ponovno pridobiti potrdilo pristojnega finančnega urada. V kolikor VIZ teh dokazil ne bo predložil, VIZ ne bo mogel uveljavljati DDV kot upravičeni strošek.
11.3 Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Zahtevki za izplačilo VIZ se bodo vlagali preko portala EDO. Natančen postopek oddaje zahtevka za izplačilo VIZ je predpisan v Navodilih za uporabo portala EDO v poglavju »Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ«.
Podlaga za izplačilo sredstev je pravilno, popolno in pravočasno oddan zahtevek za izplačilo VIZ z obveznimi dokazili, skladno s točko 9.2 tega javnega razpisa. Zahtevek za izplačilo VIZ mora pred obdelavo vsebovati vsa predpisana dokazila, razen dokazila o plačilu, ki ga je VIZ dolžan predložiti naknadno v roku 8 dni po prejemu sredstev sofinanciranja s strani Arnesa.
V primeru, da Arnes pri pregledu posredovanega zahtevka za izplačilo VIZ ugotovi pomanjkljivosti, pozove VIZ k dopolnitvi. VIZ je dolžan ustrezno dopolniti oziroma spremeniti zahtevek za izplačilo VIZ skladno s pozivom ter dopolnjeni zahtevek za izplačilo VIZ posredovati Arnesu v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
Arnes bo po prejemu pravočasnega, pravilnega in popolnega zahtevka izvedel nakazilo VIZ v roku največ 30 dni, vendar najkasneje en dan pred zapadlostjo računa izvajalca oziroma dobavitelja, tako da bo VIZ skupaj s svojim deležem sredstev lahko v pogodbeno dogovorjenem roku nakazal sredstva izvajalcu oziroma dobavitelju. Da bodo sredstva s strani Arnesa posameznemu VIZ lahko nakazana pravočasno, je VIZ dolžan Arnesu posredovati zahtevek za izplačilo VIZ nemudoma po prejemu računa s strani izvajalca oziroma dobavitelja, najkasneje pa 15 dni pred valuto na posameznem računu izvajalca oziroma dobavitelja. V kolikor VIZ ne bo upošteval tega roka, bo vse stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zamude pri plačilu končnega računa, nosil VIZ sam.
VIZ mora najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev od Arnesa, v pogodbenem roku, v celoti poravnati račun izvajalcu oziroma dobavitelju, vključno s sredstvi, ki jih prispeva sam. VIZ mora predložiti dokazila o plačilu celotnega zneska Arnesu preko portala EDO v roku 8 dni po prejemu sredstev s strani Arnesa.
V kolikor VIZ ne bo pravočasno v celoti poravnal računa izvajalcu/dobavitelju, lahko Arnes od VIZ zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun VIZ.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: izbrani VIZ se z oddajo prijave na ta javni razpis zavezuje k upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani VIZ skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izbrani VIZ bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Zgoraj navedena pravila zavezujejo končne prejemnike sredstev kohezijske politike med drugim tudi k uporabi ustreznih logotipov na vseh dokumentih, obrazcih, vabilih; označevanje vseh predmetov, pridobljenih s sredstvi kohezijske politike z ustreznimi logotipi sofinancerjev, objave na spletni strani o vključenosti v javni razpis. Zahteve glede informiranja so različne glede na dejavnost in višino financiranja in so podrobno opredeljene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Sprejetje financiranja s strani izbranega VIZ pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam, ki bo javno objavljen na podlagi javnega razpisa.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Spodbujanje enakih možnosti bo izbrani VIZ dolžan izvajati skozi predvidene ukrepe prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Ciljne skupine, ki jim bodo skozi različne ukrepe zagotovljene enake možnosti pri izvedbi predmetnega javnega razpisa so: mladi (tj. učenci in dijaki javnih VIZ) in strokovni delavci (učitelji na javnih VIZ), ki predstavljajo skladno z OP 2014-2020, ciljno skupino specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.
Pri samem izvajanju aktivnosti mora VIZ upoštevati horizontalna načela, in sicer predvsem načelo enakosti spolov ter nediskriminacije, saj je javni razpis namenjen celotni populaciji tako otrok in mladostnikov, kot učiteljev in profesorjev, ne glede na njihove druge osebne okoliščine, kot so spol, rasno ali etnično poreklo, starost, vera ali prepričanje in spolna usmerjenost.
Načelo trajnostnega razvoja bo doseženo z vlaganjem v razvoj sodobne, zmogljivejše, dostopnejše in varnejše vzgojno izobraževalne infrastrukture.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Izbrani VIZ bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral izbrani VIZ zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih za dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov, ki vsebujejo končne izdatke končanega programa SIO-2020, Evropski komisiji. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani VIZ po zaključku dejavnosti pisno obveščen s strani Arnesa.
Izbrani VIZ bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s tem, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Izbrani VIZ, ki ne vodi knjig za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa.
Vsa originalna elektronska dokumentacija bo dostopna na portalu EDO, zato bo moral izbrani VIZ skrbno hraniti podatke (uporabniško ime, geslo), ki omogočajo VIZ dostop v portal. Dokumentacijo, ki bo nastala originalno v fizični obliki (računi, dobavnice, izjave idr.), mora VIZ hraniti ločeno, zbrano na enem mestu in nedvoumno označeno z logotipom Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hranjenje celotne originalne dokumentacije mora biti skladno s pravili, določenimi v Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrani VIZ bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Arnesa, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani VIZ bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani VIZ omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate. VIZ bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Arnes pa lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na terenu. Izbrani VIZ bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati Arnes o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani VIZ pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun VIZ.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Z oddajo vloge se šteje, da se je VIZ seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih VIZ posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. VIZ morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če VIZ ne označi in utemelji posebnega varstva takšnih podatkov v vlogi, bo Arnes domneval, da vloga po stališču VIZ ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Z oddajo vloge VIZ soglaša z obdelavo podatkov za namene izvedbe javnega razpisa.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku izbora prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da VIZ Arnesa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Arnesa o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo VIZ dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun VIZ do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
Če je takšno ravnanje namerno, se obravnava kot goljufija.
19. Omejitve glede sprememb v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Pri izvedbi dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa in ki vključuje naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, bo izbrani VIZ dolžan upoštevati trajnost in omejitve glede sprememb, kot to določa 71. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti, da v roku petih let od datuma končnega izplačila po pogodbi o sofinanciranju z izbranim VIZ, ne pride do:
– spremembe lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni cilji dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa.
V kolikor izbrani VIZ tega ne bo upošteval in pride do kršitve zgoraj navedenih zahtev, bo izbrani VIZ dolžan izplačan znesek sofinanciranja, sorazmerno z obdobjem, v katerem ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, vrniti.
Zgoraj navedeno ne velja za dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, pri katerih preneha proizvodna dejavnost na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira oziroma so bili odobreni oziroma bi lahko bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun VIZ do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se obravnava kot goljufija.
21. Razpisna dokumentacija in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis in razpisna dokumentacija obsegata naslednje dokumente:
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
– Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnja brezžičnih omrežij« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
– Navodila za uporabo portala EDO (http://www.arnes.si/sio-2020/edo/)
– Seznam VIZ – seznam vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki se lahko prijavijo na javni razpis za dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnja brezžičnih omrežij« https://www.arnes.si/files/2020/02/Seznam-VIZ-nakup-dodatne-aktivne-opreme-sredstva_Arnes.pdf
– Splošni pogoji uporabe portala EDO (http://www.arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/).
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Arnes: https://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-dodatna-aktivna-omrezna-oprema/.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje popolno izpolnjen in elektronsko podpisan dokument Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«.
22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe
Celotna izvedba postopka javnega razpisa bo potekala preko portala EDO.
Na portalu EDO in na spletni strani Arnesa https://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-dodatna-aktivna-omrezna-oprema/ je dostopna vsa razpisna dokumentacija, skladno z 21. točko javnega razpisa. Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 13. 3. 2020 do 24. ure.
VIZ se prijavi tako, da v portalu EDO izpolni ustrezen obrazec:
– Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«;
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana prek portala EDO. Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 2. 3. 2020 do 24. ure na elektronski naslov sio-2020@arnes.si.
VIZ bodo lahko zastavljali vprašanja na elektronski naslov sio-2020@arnes.si. Poleg tega bo preko portala EDO potekalo tudi dopolnjevanje vlog, zato morajo VIZ skrbno spremljati dogajanje na portalu. Rok za zastavljanje vprašanj je 6. 3. 2020 do 24. ure. Odgovore bo Arnes objavil najkasneje do 10. 3. 2020 do 24. ure na https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411 (v rubriki WLAN- 2020). Vsa dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve z dnem objave postanejo sestavni del tega javnega razpisa.
Za presojo razmerij v zvezi z oddajo vlog na ta javni razpis veljajo splošni pogoji uporabe portala EDO verzija 1.0 z dne 22. 5. 2017.
Vloga se šteje za pravočasno prejeto, ko je elektronsko podpisana s strani odgovorne osebe VIZ in je iz časovnega žiga elektronsko podpisane vloge razvidno, da je bila vloga prejeta pred iztekom roka za prejem vlog.
Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge bo odprla in pregledala komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje direktor Arnesa ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog se bo začelo dne 16. 3. 2020 ob 8. uri, v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odprtja vloge pisno pozvala k dopolnitvi tiste VIZ, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih VIZ ne bodo dopolnili pravočasno in v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje tega javnega razpisa in bodo oddane skladno z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
VIZ bodo s sklepom direktorja Arnesa oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za oddajo vlog preko portala EDO.
Z izbranimi VIZ bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
Odstop od pogodbe o sofinanciranju s strani VIZ je mogoč le v primeru višje sile. Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje VIZ in jih VIZ ni mogel predvideti ob sklepanju pogodbe o sofinanciranju.
VIZ, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri vložijo pritožbo na Arnes. Pritožba mora biti sestavljena in podpisana v elektronski obliki ter vložena preko portala EDO skladno z Navodili za uporabo portala EDO. V pritožbi mora VIZ natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z drugimi izbranimi VIZ.
Pogodba o sofinanciranju bo VIZ posredovana v podpis preko sistema EDO. VIZ mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema pogodbe. V primeru nepodpisa pogodbe v zahtevanem roku lahko Arnes da VIZ dodaten rok za podpis pogodbe, ki ne bo daljši od 8 dni od novega poziva. V kolikor VIZ v dodatnem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je VIZ vlogo umaknil. Zamuda s podpisom pogodbe in posledična domneva umika vloge za VIZ pomeni dokončno izgubo dodeljenih sredstev.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 
Priloga: Prijavni obrazec 

AAA Zlata odličnost