Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1323/20, Stran 403
Na podlagi 50., 51. in 53. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 107/17, 64/18 in 4/20) ter Sklepa o planu skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2020 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2020, objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
javni razpis 
za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2020
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljevanju tudi vlagateljev) skupinske obnovitvene rehabilitacije:
– za zavarovane osebe s paraplegijo;
– za zavarovane osebe s paralizo;
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi;
– za zavarovane osebe in otroke s cerebralno paralizo;
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze;
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije.
II. Pogoji za udeležbo vlagatelja, ki je organizator obnovitvene rehabilitacije
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani v skladu z Zakonom o društvih.
Za pravice iz 50. in 51. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Pravila) mora biti vlagatelj reprezentativna invalidska organizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, in je hkrati interesno združenje po medicinski diagnozi iz 50. oziroma 51. člena Pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko usposabljanje (prvi odstavek 53. člena Pravil).
Če za posamezno medicinsko diagnozo iz 50. ali 51. člena Pravil reprezentativna invalidska organizacija iz prejšnjega odstavka ne obstaja ali se ne prijavi na javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) za izbiro organizatorjev pravic iz prejšnjega odstavka, je lahko vlagatelj za izbiro organizatorja humanitarna organizacija za kronične bolnike za posamezno medicinsko diagnozo, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, in je hkrati interesno združenje za kronično bolezen iz 50. oziroma 51. člena Pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko usposabljanje (drugi odstavek 53. člena Pravil).
III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 2020 3.640.499,30 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
IV. Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju vlog in izbiri organizatorjev
1. Zagotovitev višjega števila udeležencev glede na planirano število ob določenih sredstvih: 0–2 točki.
Po tem merilu se bo vrednotilo število udeležencev, ki jim bo izbrani vlagatelj omogočil koriščenje skupinske obnovitvene rehabilitacije. Največje možno število točk je dve.
število udeležencev
število točk
do 30 % glede na plan Zavoda
0
od 31 % do 70 % glede na plan Zavoda
1
71 % in več glede na plan Zavoda
2
2. Zagotovitev programa rehabilitacije, ki bo celovit in bo vključeval optimalni delež fizikalne terapije in aktivnosti za socialno vključenost: 0–3 točke.
Po tem merilu se bo vrednotilo število in pogostost storitev fizikalne terapije, ki jih bo izbrani vlagatelj omogočil uporabnikom skupinske obnovitvene rehabilitacije. Največje možno število točk je tri.
pogostost fizioterapije
število točk
5 krat v 7 dneh
1
6 krat v 7 dneh
2
7 krat v 7 dneh
3
3. Predložitev priporočila ustreznih klinik, inštitutov ali drugih zdravstvenih zavodov, oziroma priznanih strokovnjakov s področja medicine, da je vlagatelj primeren za organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije. Po tem merilu bo vlagatelj, ki bo priložil vsaj eno priporočilo, pridobil eno točko. Več priporočil ne prinaša večjega števila točk.
Priloženo priporočilo
število točk
da
1
ne
0
V primeru, da zberejo vlagatelji enako število točk ali da vlagatelj ponudi večje število udeležencev, kot je predvideno, se program razdeli po sorazmerni strukturi števila prijavljenih udeležencev.
V. Splošni pogoji
1. Zavarovanim osebam se mora zagotavljati pravice v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. Izbira udeležencev skupinske obnovitvene rehabilitacije ne bo pogojevana s članstvom v društvu.
3. Udeleženci skupinske obnovitvene rehabilitacije morajo biti izbrani izključno s triažo. Posamezni udeleženec skupinske obnovitvene rehabilitacije ima lahko hkrati samo enega spremljevalca ali osebnega asistenta.
4. Organizator mora v postopki izbire zavarovancev imeti ustanovljeno komisijo za pritožbe.
5. Za udeležbo na skupinski obnovitveni rehabilitaciji organizator ne sme zahtevati napotnice ali delovnega naloga izbranega osebnega zdravnika.
6. Organizator mora zagotoviti ustrezno vodenje, ki ga strokovno izvaja ustrezna klinika ali inštitut ali drug zdravstveni zavod.
7. Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske obnovitvene rehabilitacije, mora izpolnjevati zahteve za organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije:
a) zagotoviti izvajanje skupinske obnovitvene rehabilitacije z namenom ohranjanja ali izboljšanja telesne zmogljivosti, pridobivanje socialnih in življenjskih veščin
b) zagotoviti izvajanje individualne in skupinske obravnave, ki ima za cilj utrjevanje zavesti o pomembnosti neodvisnega življenja in kompleksno bio-psihosocialno rehabilitacijo oseb
c) zagotoviti skupinsko obnovitveno rehabilitacijo v okolju brez gibalnih ovir, opremljenem s potrebno negovalno opremo, kot so npr. stropna dvigala, električne postelje, prilagojene sanitarije in z namensko zdravstveno opremo
d) zagotoviti prvi zdravniški pregled, ki vključuje oceno bolnikovih funkcijskih sposobnosti ob prihodu na skupinsko obnovitveno rehabilitacijo, fizioterapevtsko testiranje in dokumentiranje, individualno in skupinsko balneofizikalno terapijo in kontrolni zdravniški pregled z odpustnim pismom oziroma oceno bolnikovih funkcijskih sposobnosti ob odpustu
e) zagotoviti asistirane vaje, skupinske vaje, aktivno vadbo, različne vrste protibolečinskih terapij, izvajanje tehnik psihofizične relaksacije
f) zagotoviti ustrezni strokovni kader, ki ga sestavljajo zdravniki, fizioterapevti, medicinske sestre, bolniške negovalke in ostalo pomožno osebje
g) zagotoviti poleg odobrenih osebnih spremljevalcev tudi 24-urno dežurno službo
h) zagotoviti strokovna predavanja za udeležence skupinske obnovitvene rehabilitacije in njihove spremljevalce, kako ohranjevati zdravje z ustreznimi vajami v domačem okolju, kako izbirati ustrezne ortopedske in tehnične pripomočke, kako prilagajati pogoje bivanja na domu, kako spoznavati sprožilce bolezni in kako se jim izogniti, kaj lahko oseba sama naredi na področju prehrane, psihične stabilnosti, o sodelovanju in vključevanju v socialno okolje.
Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske obnovitvene rehabilitacije za otroke s cerebralno paralizo, presnovnimi motnjami ali celiakijo bo poleg zgoraj navedenih pogojev zagotovil tudi:
i) da bo osnovna vsebina programa za otroke s cerebralno paralizo zajemala timsko diagnostično obravnavo, vsakodnevne individualne obravnave pri razvojnem nevrofizioterapevtu oziroma strokovnjaku druge specialnosti, skupinske psihosocialne obravnave in družabne aktivnosti, sprostitvene in rekreativne dejavnosti za otroke in starše, šolo za starše – usposabljanje za »koterapevtsko« delo z otrokom doma, s pomočjo vaj, demonstracij, predavanja in pogovori o cerebralni paralizi, otrokovem razvoju, igri, komunikaciji, negi – s pomočjo strokovnega tima ter zunanjih sodelavcev, organiziral učne delavnice za otroke o možnostih nadaljnjega šolanja in izbiri poklica
j) da bodo strokovne programe za otroke s cerebralno paralizo pripravili vodje strokovnih timov izhajajoč iz slovenske doktrine rehabilitacije otrok s cerebralno paralizo ter večletnih izkušenj izvajanja zdravstveno-terapevtskih kolonij
k) da bo osnovna vsebina programa za otroke s presnovnimi motnjami omogočila vaje o vodenju bolezni (odvzem krvi, delo z aparatom za merjenje sladkorja v krvi, določitev krvnega sladkorja), predavanje zdravnika, medicinske sestre o pomenu inzulina v človeškem telesu, prebavi in presnovi hranil, o kroničnih zapletih bolezni, o pravilni aplikaciji inzulina, o pomenu higiene, nege nog ...
l) različne proste aktivnosti, skozi katere se otroci učijo samostojnosti pri oblačenju, hranjenju, osebni higieni in drugih vsakodnevnih opravilih
m) v okviru programa skupinske obnovitvene rehabilitacije za otroke s celiakijo vzgojitelje, ki poznajo bolezen in obvladajo brezglutensko dieto
n) za starejše udeležence (šolarje, dijake) s celiakijo »šolo celiakije« z zaključnim testom.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po pošti na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, vložišče, soba št. 51, osebno najkasneje do 21. 2. 2020, do 12. ure ali priporočeno po pošti najkasneje do 21. 2. 2020.
Vloge za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno:
»Ne odpiraj – Vloga za javni razpis skupinska obnovitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov pošiljatelja.
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo vlog nosijo organizatorji sami. Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne gleda na potek in izid postopka. Če vloga ne bo označena na navedeni način, Zavod ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje.
VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Javno odpiranje vlog bo v torek, 25. 2. 2020, ob 9. uri, na sedežu Zavoda, sejna soba 209, II. nadstropje.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna označenost ovojnic in formalna popolnost prispelih vlog.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.
Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manjkajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.
Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z razpisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo zavržena.
Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval, temveč jo bo zavrnil.
Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom Upravnega odbora Zavoda obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.
Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo z Zavodom pogodbo za sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2020.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je organizator dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 18. 2. 2020.
Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija 2020«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti