Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

JN-2278/2019-S-NAR-STO Ob-1316/20, Stran 394
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«
Na podlagi naslednjih določb:
– Obvestila Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (št. 2016/C 262/01, UL C 262, z dne 19. 7. 2016),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, z dne 5. 10. 2017,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),
– Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 14. dopisni seji dne 27. 11. 2019, h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 3. 12. 2019, ter Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 17. redni seji dne 20. 10. 2019, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 14. 1. 2020.
I. 1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvajanja javnega razpisa
Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« izvaja Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju STO).
Za javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«, so v celoti zagotovljena finančna sredstva na strani STO.
I. 2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom aktivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.
Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.
Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije na tujih trgih, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij) na tujih trgih:
Podporni cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma na tujih trgih, obstoječih in nove turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
– intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij na tujih trgih;
– usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih destinacij za posamezne nosilne turistične produkte po posamičnih makro destinacijah, s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev produktov na tujih trgih pod blagovno znamko I feel Slovenia;
– osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov in prednostne tuje trge,
– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk,
– pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone.
I. 3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na tujih trgih:
– nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij,
– pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v digitalnih in tiskanih medijih,
– stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
– stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
– izvedba skupnih regijskih projektov vodilnih destinacij.
I. 4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.
Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
I. 5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko STO zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o sofinanciranju in pred podpisom pogodbe, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o sofinanciranju pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev STO.
I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v poglavju IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa tega javnega razpisa.
2. Prijavitelj je pravna oseba, registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom razpisa). Prijavitelj ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge).
4. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, in 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US).
5. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
6. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
8. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev države, občine ali Evropske unije), skladno s prepovedjo dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev.
I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo občin vodilne destinacije:
– v primeru, da vodilna destinacija obsega zgolj eno občino, podporo te občine,
– v primeru, da vodilna destinacija obsega več občin, podporo vsaj 2/3 občin na območju vodilne destinacije. Občine, ki glede na obseg turizma sodijo v območje vodilne destinacije, so navedene v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (v nadaljevanju Strategija)1.
1 www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf
Na novo oblikovana vodilna destinacija v letu 2019 Cerkno, ni zajeta v aktualni Strategiji in zajema območje Občine Cerkno.
2. Prijavitelj se zavezuje, da bo v aktivnosti, ki jih bo izvajal v okviru tega razpisa, vključeval tudi turistično ponudbo občin na širšem zaokroženem območju svojega delovanja, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije (v kolikor le-te obstajajo oziroma že niso vključene v vodilno destinacijo in razpolagajo s turistično ponudbo) in se povezal s ključnimi deležniki, ki delujejo na področju turizma znotraj vodilne destinacije in nosilnimi produktnimi združenji, kot prikazano v točki II.2.2 Nosilni produkti, te razpisne dokumentacije.
3. Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
4. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s projektom pod številko oziroma ustrezno računovodsko kodo, ki jo bo navedel v Obrazcu št. 2 – Izjava prijavitelja.
I. 5. 3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in mora izpolnjevati tudi ostale pogoje:
1. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine, med katere je zaželeno, da vključi tudi t. i. High Value Traveller segment2.
2 Definicija HVT segmenta: Zahtevnejši gost oziroma t. i. High Value Traveller spada v segment turistov, ki se odločajo o izbiri destinacije, načrtovanja in rezervacije dopusta v tujini. To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezervirajo na podlagi kriterija najnižje cene temveč so za to, da dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni plačati ustrezno višjo ceno.
2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnost na prednostnih tujih trgih kot opredeljeno v Programu dela STO za leti 2020 in 20213 in skladno z usmeritvami identifikacije tržnega potenciala4.
3 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/ kljucni-dokumenti-sto
4 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave- in-analize/identifikacija-trznega-potenciala
3. Prijavitelj mora zagotoviti investicijo v digitalne aktivnosti vsaj v deležu 30 % neposrednih upravičenih stroškov.
4. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije promocijskih sporočil sofinanciranih preko tega javnega razpisa obvezno vključiti logotip I feel Slovenia in zaželeno tudi navedbo ključnika #ifeelsLOVEnia ter upoštevati Navodila STO glede uporabe celostne grafične podobe, kot navedeno v Prilogi 1 tega javnega razpisa.
5. Načrtovana maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznih upravičencev je določena v Prilogi 4 te razpisne dokumentacije, za vsako vodilno destinacijo v evrih brez DDV. Prijava prijavitelja, ki bo presegala ta znesek, bo neustrezna in kot taka zavržena.
6. V okviru projekta se morajo izvajati aktivnosti, skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prijavitelja (celovit načrt promocije), kot tudi aktivnosti neposredno povezane z nastopom na (novih) tujih trgih.
7. Iz predložene finančne konstrukcije projekta s strani prijavitelja mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
8. Izvedbene aktivnosti se lahko pričnejo izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, in sicer od 1. 1. 2020 dalje. Če so se izvedbene aktivnosti začele izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo preveri skladnost izvajanja aktivnosti z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
9. Izvedene aktivnosti prijavljenega projekta prispevajo k doseganju ciljev iz Strategije.
10. Prijavitelj se zavezuje, da bo digitalna promocija turistične ponudbe, ki jo izvaja, skladna z nacionalno ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo izvaja STO.
11. V primeru izvedbe regijskih projektov priložite pisno pooblastilo vsaj dveh oziroma več vodilnih destinacij znotraj makro destinacije, ki pooblaščajo vodilno destinacijo za koordinacijo regijskega(ih) projektov, za namen izvedbe projekta po tem javnem razpisu – ta pogoj velja le za vodilno destinacijo, ki je koordinator prijavljenega projekta.
I. 6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.
STO je na podlagi veljavnih statističnih podatkov iz leta 2018, izračunala delež tujih prenočitev posameznih vodilih destinacij glede na prenočitve za celotno Slovenijo in glede na razpoložljiva sredstva ter skladno s cilji in namenom tega javnega razpisa, razdelila razpoložljiva finančna sredstva po tem javnem razpisu, tako kot je predstavljeno v Prilogi 4: Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij.
V okviru celotne višine sredstev predmetnega javnega razpisa STO prizna pavšal v vrednosti 4.000 evrov za stroške koordinacije za tisto vodilno destinacijo, ki bo prevzela vodenje regijskega projekta za najmanj dve vodilni destinaciji znotraj ene makro destinacije, pri čemer mora vodilna destinacija v regijskem projektu tudi aktivno sodelovati kot ena izmed dveh ali več vodilnih destinacij. STO prizna stroške za največ osem regijskih projektov za ta javni razpis, oziroma največ dva regijska projekta po posamični makro destinaciji. V kolikor bo oddanih več kot osem regijskih projektov oziroma več kot dva po posamični makro destinaciji, bodo do sredstev sofinanciranja regijskih projektov upravičeni tisti prijavitelji, katerih vloga koordinatorja regijskih projektov bo bila časovno oddana prej, skladno z načinom oddaje vloge in kot navedeno v točki I. 13 Roki in način prijave na javni razpis.
Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2020 oziroma do porabe sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici javnega razpisa in po prejemu vseh vlog prijaviteljev, se neporabljena sredstva lahko prenese v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo finančnih sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega finančnega načrta STO za leti 2020 in 2021.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem, skladno s finančnim načrtom STO za leti 2020 in 2021 in v odvisnosti od razpoložljivosti finančnih sredstev.
Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti finančnih sredstev in Programa dela STO za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na finančnih postavkah, lahko STO razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom STO, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
I. 7 Zahtevki za izplačilo
Roki za oddajo obdobnih in/ali zaključnih Zahtevkov za izplačilo so:
1. Obdobni rok: 19. 5. 2020, do 24:00,
2. Obdobni rok: 15. 7. 2020, do 24:00,
3. Zaključni rok: 24. 11. 2020, do 24:00.
Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov v največ dveh delih oziroma preko največ dveh Zahtevkov za izplačilo. Upravičenec pošlje v zaprti kuverti Zahtevek z zahtevanimi dokazili in Vsebinskim poročilom pisno po pošti na sedež STO, skladno s poglavjem V. Postopek preverjanja zahtevka za izplačilo in način financiranja tega javnega razpisa in na kuverto oziroma ovojnico opremi poleg svojega naslova in naslova prejemnika še navedbo: »Ne odpiraj – Zahtevek za izplačilo – JR Vodilne destinacije«.
I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa in ocenjevanje vlog bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenovala direktorica STO.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji prijavitelja na ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija oceni na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega razpisa.
I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:
Št.
Merilo
Maksimalno št. točk
1.
Celovitost projekta
35
1.1
Podpora turističnega gospodarstva
15
1.2
Celovit načrt promocije
15
1.3
Nagovarjanje zahtevnejšega t. i. high value turista
5
2.
Promocija turistične ponudbe na več tujih trgih
20
3.
Promocija turistične ponudbe izven glavne sezone
20
4.
Promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe 
10
5.
Skladnost s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021
10
6.
Povezovanje vodilnih destinacij znotraj makro destinacije v regijske projekte
5
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil.
Vsako vlogo ocenita dva ocenjevalca. V kolikor se skupni oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta za več kot 15 točk, to vlogo oceni še tretji ocenjevalec. Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen. V primeru, da je razlika med tremi ocenami enaka, se upošteva višji dve oceni.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 50 točk.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 50 točk, predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge.
V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opredeljenem roku, se pozitiven sklep o dodelitvi sredstev razveljavi.
I. 10 Shema financiranja
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa se ne šteje za državno pomoč oziroma pomoč po pravilu »de minimis«. Pri čemer mora prijavitelj spoštovati naslednja določila:
– da izvaja dejavnost, ki je namenjena nevtralnemu zagotavljanju informacij o lokalni nastanitvi, ne pa oglaševanju nekaterih določenih nastanitev ali zgolj nekaterih ponudnikov oziroma komercialnih izdelkov, ki konkurirajo na trgu in so običajno gospodarske narave, kot so prodaja vstopnic, infrastruktura za rezervacije, prodaja turistične literature ali spominkov, prodaja počitniških namestitev in oglaševanje;
– da izvaja dejavnost v okviru zagotavljanja splošnih informacij in v okviru funkcije splošnega obveščanja javnosti, ki ne smejo vsebovati oglaševalskih površin ali funkcij rezervacije, ki se običajno uvrščajo med gospodarske dejavnosti po naravi dejavnosti;
– da, v kolikor opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti, da se javno financiranje, zagotovljeno za negospodarske dejavnosti, ne more uporabljati za navzkrižno subvencioniranje gospodarskih dejavnosti, kar prijavitelj oziroma upravičenec zagotavlja z ločeno knjigovodsko evidenco.
I. 11 Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s Programom dela STO za leti 2020 in 2021.
Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki so nastali od 1. 1. 2020 do vključno 15. 11. 2020. Upravičenec mora dokazovati z dokazili, da je bila aktivnost izvedena v tem obdobju. V kolikor se je aktivnost izvajala pred 1. 1. 2020 in se nemoteno nadaljuje po 1. 1. 2020, mora upravičenec jasno razmejiti te stroške na vseh relevantnih poslovnih dokumentih, ki so potrebni za predložitev Zahtevka za izplačilo ter dodatno dokumentirati s pravno podlago (naročilnica, pogodba) za izvedbo te aktivnosti in zagotoviti vsa dokazila, ki utemeljujejo fizično izvedbo te aktivnosti v upravičenem obdobju.
I. 11. 1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so neposredno povezani s predmetom tega javnega razpisa kot neposredne stroške.
STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške naslednje stroške:
1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen oglaševanja:
– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali digitalnega eksperta, npr. za pripravo medijskega načrta, promocijske akcije, spremljanje in nadzor ter pripravo poročila o uspešnosti izvedenih aktivnosti,
– stroški storitev strokovnjaka, oblikovalca za pripravo oglasov,
– drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih aktivnosti (npr. tisk gradiv, postavitev pristajalne spletne strani, drugih fizičnih ali digitalnih storitev, ki niso navedeni v prvih dveh zgornjih alinejah te točke, so pa nujno potrebni za izvedbo aktivnosti).
2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju, kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim serviranjem oglasov (zakup AdServerjev, dostava gradiv ipd.).
Mediji za katere se priznavajo upravičeni stroški za izvedbo medijskega zakupa so:
– tuji digitalni mediji,
– tuji tiskani mediji.
STO bo v okviru neposrednih stroškov pod točko 1. in 2. priznal:
– do maksimalno 40 % neposrednih upravičenih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev,
– minimalno 60 % neposrednih upravičenih stroškov za izvedbo medijskega zakupa.
To določilo velja zgolj v primeru izvajanja aktivnosti promocije z oglaševanjem v medijih.
3. Stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digitalnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov vodilnih destinacij:
– stroški izvedbe aktivnosti nadgradenj na lastnih spletnih straneh, mobilnih aplikacijah in upravljanja kanalov družbenih omrežij vodilnih destinacij (npr. programiranje, stroški vnosa vsebin in drugih potrebnih vsebinskih in/ali tehničnih migracij ali integracij med različnimi digitalnimi orodji ipd.);
– stroški priprave, oblikovanja ter prilagoditve vsebin za nastop ter promocijo na digitalnih komunikacijskih kanalih vodilnih destinacij: splet, mobilne aplikacije, družabna omrežja in drugih komunikacijskih kanalih (npr. grafično oblikovanje vsebin, storitve fotografiranja, produkcija promocijskih filmov za različne komunikacijske kanale, reprodukcija foto/video gradiva, priprava besedil ipd.);
– stroški analiz in raziskav, povezanih z definiranjem marketinških podlag za usmerjeno komuniciranje destinacije (npr. analiza HVT segmenta v sklopu person, identifikacija tržnih potencialov za HVT segment, marketinška strategija ipd.);
– stroški priprave analitičnih poročil uspešnosti delovanja spletnih strani, mobilnih aplikacij in kanalov družbenih omrežij, kot lastnih kanalov vodilnih destinacij, analiza uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih in njena interpretacija.
4. Plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev: informacijski sistemi za upravljanje destinacij, sistemi za upravljanje s spletnimi stranmi, spletni zemljevidi, druga analitična orodja ipd.
5. Stroški organizacije študijskih potovanj za tuje novinarje, tuje organizatorje potovanj ali tuje turistične agencije:
– stroški identifikacije in/ali stroški agencije za privabljanje medijev ali drugih deležnikov iz področja turizma, ki aktivno deluje na ciljnem(ih) tujem(ih) trgu(ih) medija ali turistične agencije/organizatorja potovanj;
– stroški namestitev in prevoza za posamezne udeležence študijskih potovanj;
– stroški usposobljenega vodnika z veljavno licenco vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu vodene aktivnosti;
– stroški storitev za izkustvo doživetja (npr. zippline, vožnja z gondolo, s čolnom ali pletno ipd.), vstopnin (npr. znamenitosti, muzeji, druga doživetja ipd.) ali najema (športne ali druge) opreme za izvedbo aktivnosti predstavnika(e) medija(ev) oziroma predstavnika(ov) tujih organizatorjev potovanj ali turističnih agencij, povezanih z izvedbo študijskega potovanja.
6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži:
– stroški identifikacije (tujih) vplivnežev in/ali stroški agencije za privabljanje (tujih) vplivnežev, ki aktivno deluje na ciljnem(ih) trgu(ih), ki ga pokriva vplivnež;
– stroški namestitev in prevoza vplivneža, stroški vstopnin, doživetij in najema opreme za vplivneža in stroški vodenja usposobljenega vodnika z veljavno licenco vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu vodene aktivnosti za vplivneža;
– stroški priprave poročil o rezultatih aktivnosti vplivneža;
– stroški storitev izvedbe aktivnosti vplivneža v obliki honorarja, za izvedbo aktivnosti promocije na tujih trgih, ki ne vključuje stroškov v vseh ostalih alinejah te točke. V tem primeru mora prijavitelj obvezno priložiti pogodbo o sodelovanju z vplivnežem ob Zahtevku za izplačilo z jasno opredeljenim obsegom storitev, ki je predmet te pogodbe;
– stroški odkupa foto ali video gradiva posnetega na območju vodilne destinacije s strani vplivneža s prenosom izključnih materialnih avtorskih pravic na vodilno destinacijo in STO.
7. Stroški izvedbe regijskih projektov ali drugih povezovalnih projektov med vodilnimi destinacijami in/ali nosilnimi produktnimi združenji:
– stroški izvedbe regijskih projektov, enakovrstni neposrednim upravičenim stroškom od točke 1. do vključno točke 6., v sklopu točke I. 11. 1 Upravičeni stroški te razpisne dokumentacije;
– stroški koordinacije in vodenja vodilne destinacije, ki je prevzela regijski projekt v izvedbo po pooblastilu vsaj dveh vodilnih destinacij v makro destinaciji, kot pavšalno določen znesek 4.000 evrov.
Za vse upravičene stroške velja, da le-ti lahko nastanejo zgolj pri izvedbi tistih aktivnosti, kateri učinki vodijo do splošne promocije zaokroženega območja vodilne destinacije, ne favorizirajo posamičnih ponudnikov turističnih produktov ali storitev v vodilni destinaciji in podajajo informacije o ponudnikih ali konkretnih turističnih produktih v vodilni destinaciji na nevtralen način.
Prijavitelj mora v vlogi obvezno zagotoviti investicijo v digitalne aktivnosti vsaj v deležu 30 % neposrednih upravičenih stroškov.
STO prizna pavšalni znesek v vrednosti 4.000,00 evrov koordinatorju regijskega projekta za stroške, ki so neposredno povezani s koordinacijo in vodenjem regijskega projekta, kot predloženo v vlogi vseh sodelujočih prijaviteljev (vodilnih destinacij).
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški, kot opredeljeno v nadaljevanju:
– davek na dodano vrednost,
– stroški oblikovanja, priprave in izvedbe posamičnih spletnih strani destinacij, mobilnih aplikacij, kanalov družbenih omrežij posamičnih destinacij, ki so del vodilne destinacije, v tistih primerih, ko ena vodilna destinacija združuje več posamičnih destinacij;
– vsi stroški, ki so povezani s konkretnim izpostavljanjem plačljivih storitev ponudnikov na način, da bi se jih favoriziralo pred drugimi ne le znotraj vodilne destinacije temveč tudi izven nje, kar bi lahko povzročilo izkrivljanje konkurence;
– stroški storitev prevajalcev za lektoriranje in prevajanje oglasnih sporočil in drugih vsebin ter jezikovno redakcijo v tuje jezike;
– stroški analiz, študij, raziskav in drugih s tem povezanih svetovalnih storitev, ki niso povezane s predmetom javnega naročila in vsebinsko prijavo projektov upravičenca;
– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, workshopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konferenčne dvorane, stroški najema opreme, pogostitve na dogodkih ipd.);
– stroški razvoja in direktne prodaje posameznega turističnega produkta destinacije ali vodilne destinacije oziroma ponudnikov turističnih storitev;
– stroški upravljanja ali najema oziroma plačila licenc ali drugih provizij za rezervacijske sisteme (on-line booking ipd.);
– stroški razvoja, oblikovanja, izdelave in prodaje promocijskih izdelkov (npr. spominki) ter deljenja le-teh različnim javnostim ali drugim posameznikom (npr. drugi brandirani promocijski artikli), samostoječa stojala (t. i. pingvin ipd.) in drugi promocijski izdelki;
– stroški razvoja, oblikovanja, izdelave in prodaje ali deljenja promocijskih materialov (npr. destinacijske brošure, letaki ipd.);
– stroški razvoja in izdelave druge opreme stojnic za sejemske nastope ali druge dogodke;
– stroški prehrane ali degustacij v sklopu organizacije študijskega potovanja in vsi ostali stroški, ki niso eksplicitno navedeni med upravičenimi stroški v točki 5. Stroški organizacije študijskih potovanj za tuje novinarje, tuje organizatorje potovanj ali tuje turistične agencije in v točki 6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži;
– stroški razvoja, oblikovanja in izvedbe množičnih ali drugih dogodkov v vodilni destinaciji ali izven nje;
– stroški dela zaposlenih in najema zunanje delovne sile (npr. študentov);
– stroški poslovanja: stroški opravljanja storitev, najemnine poslovnih prostorov, strošek reprezentance, materialni stroški, amortizacija, stroški računalniške opreme in z njimi povezanih naprav vključno s prenosnimi telefoni ter internetom, ki jih prijavitelj oziroma sodelujoči partnerji v projektu potrebujejo za izvajanje rednih aktivnosti;
– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že financira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski nastopi, študijske ture …) in kar ni predmet sofinanciranja javnih razpisov MGRT oziroma drugih nacionalnih in lokalnih javnih institucij v Sloveniji in v Evropski uniji;
– ter vsi ostali stroški, ki niso neposredno povezani z vlogo prijavitelja.
I. 11. 2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna in znaša do vključno 70 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja. Dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta posameznega prijavitelja oziroma vodilne destinacije je predvidena v maksimalnem znesku kot opredeljeno v Prilogi 4: Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij, tega javnega razpisa, v kolikor prijavitelj po Merilih, opredeljenih v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil, prejme največje možno število točk.
V primeru, da prijavitelj ne prejme največjega možnega števila točk, se mu znesek sofinanciranja za vsako manjkajočo točko do vseh točk zmanjša proporcionalno, v vrednosti odstotne točke, glede na vrednost predvidene maksimalne višine vrednosti sofinanciranja oziroma vrednosti prijavljenega projekta, v kolikor je le-ta manjša od predvidene. Vrednost točke po merilih iz točke I. 9 Merila za ocenjevanje vlog je pri končnem izračunu upravičenih sredstev sofinanciranja upravičenca, enakovredna odstotni točki (100 točk = 100 %).
I. 11. 3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za izvedene aktivnosti z naslednjimi dokazili in poročili:
– obdobno ali zaključno vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti,
– obdobno ali zaključno finančno poročilo o izvedbi aktivnosti,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V kolikor bo upravičenec oddal le en Zahtevek za izplačilo, potem oddaja vsebinsko in finančno poročilo kot zaključno poročilo. Sicer se šteje, da je prvi Zahtevek za izplačilo obdoben in je obvezna priloga obdobno poročilo, drugi Zahtevek za izplačilo pa zaključen in mora zajemati celovit obseg aktivnosti in vključiti vsebino in finance tudi iz obdobnega poročila.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil in v poglavju V. Postopek preverjanja zahtevka za izplačilo in način financiranja.
I. 12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovoren za nadzor nad izvajanjem sofinanciranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem aktivnosti, katere sofinanciranje se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, v času veljavnosti pogodbe med STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku projekta. Upravičenec bo moral STO predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter rezultate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen v roku najmanj 3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju samem.
I. 13 Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta: 5. 3. 2020, do 24:00 in 8. 5. 2020, do 24:00. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi strinja. Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka VI. Navodila za pripravo vloge.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko STO vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v Glavni pisarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljubljana (3. nadstropje), v času uradnih ur od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti (zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Turistična promocija Slovenije na tujih trgih – Vodilne destinacije« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, kot predvideno na Obrazcu št. 7: Odpremni obrazec.
I. 14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravočasnost, pravilno označenost in formalno popolnost prispelih vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, temveč bodo s sklepom zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je STO prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od dneva odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
I. 16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije, spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na oddano vlogo in zagotavljati STO in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno z zakonodajo Republike Slovenije še 10 let po zaključku projekta.
Upravičenec mora voditi in spremljati porabo prejetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
I. 17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati STO in njeno resorno ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih projektih so javnega značaja in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 6: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
I. 18 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije«.
Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 2. 3. 2020 do 12. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 5. 5. 2020 do 12. ure.
STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 3. 3. 2020 do 24. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 6. 5. 2020 do 24. ure.
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 

AAA Zlata odličnost