Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1313/20, Stran 385
Javni razpis 
P7 2020 – Mikrokrediti
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.
3. Viri financiranja
Finančni instrument mikrokrediti se financira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in
b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.
Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 10.000.000 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1.
1 Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB3 z nadaljnjimi spremembami
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) je organiziran kot samostojni podjetnik, gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ki ni v okviru izključenega sektorja/področja;
b) ima status mikro ali malega podjetja;
c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas2. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del;
2 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.
d) predložiti mora popolno vlogo za financiranje in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
e) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev;
f) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
g) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;
h) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno3;
3 Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.
i) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;
j) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti FURS v višini 50 EUR ali več;
k) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
l) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
m) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
n) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU;
o) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Za opredelitev velikosti v mikro ali malo podjetije se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
»Podjetje mora, v zadnjih dveh oziroma vsaj dveh zaporednih od zadnjih treh poslovnih let, imeti manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR«.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Zagonsko podjetje oziroma start-up je pravna oseba, ustanovljena po določilih ZGD-1, pri čemer izpolnjuje vse naslednje pogoje:
a) ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje in distribucije (ne le prototipov), vendar podjetje še ni pričelo s komercialno prodajo;
b) posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let;
c) od ustanovitve do vključno oddaje vloge za financiranje še ni realiziral pozitivnega čistega poslovnega izida, ki bi presegal 3.000 EUR, pri čemer je takšen pozitiven rezultat posledica izrednega priliva iz naslova subvencij ali drugih spodbud države;
d) ima potencial rasti;
e) nima odvisnih družb;
f) ima najmanj enega zaposlenega;
g) ima zaposlenega ustanovitelja, ki je še vedno večinski lastnik podjetja;
h) ima najmanj 15.000 EUR celotnega kapitala;
i) v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred oddajo vloge za financiranje so realizirani letni prihodki znašali najmanj 5.000 EUR oziroma v kolikor podjetje še ne posluje celo zaključeno poslovno leto, morajo biti planirani letni poslovni prihodki najmanj 5.000 EUR, pri čemer tako planirane prihodke utemelji s sklenjenimi prodajnimi ali terminskimi pogodbami ali na drug ustrezen način.
Podjetje v težavah se šteje pravna oseba, za katero velja katera koli izmed naslednjih okoliščin:
a) je v postopku zaradi insolventnosti oziroma so izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP);
b) je mikro ali malo podjetje in posluje več kot 3 polna poslovna leta, če ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom manjše od 0,5 oziroma se je zaradi nakopičenih izgub v osebni družbi kapital zmanjšal za več kot polovico;
c) je prejemnica pomoči za reševanje in posojila še ni vrnila ali prekinila jamstev oziroma je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05: Pridobivanje premoga,
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki,
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L: Poslovanje z nepremičninami,
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
– R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene.
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati vse naslednje pogoje;
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih, prihodkov po kupcih /poslovnih modelov v vlogi,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti4,
4 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.
d) imeti v obdobju od leta 2020 do 2023 predvideno poslovanje z dobičkom,
e) imeti v obdobju od leta 2020 do 2023 realno načrtovan pozitivni denarni tok.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 1/2 dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.
Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja5.
5 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev (sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.
Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7 2020 – Mikrokrediti« je dostopen na ePortalu Sklada.
(2) Obvezne priloge:
a) zadnji računovodski izkazi v originalni obliki, ki so bili uradno oddani na AJPES;
b) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih6;
6 Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brezplačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.
c) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe in samostojne podjetnike:
– na podlagi letnega poročila za leto 2018;
d) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe;
e) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo.
(3) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo, v primeru ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPES;
b) Ajpes obrazec BON-2 in medletne računovodske izkaze za start up podjetja, ustanovljena v tekočem letu in ki poslujejo prekratek čas, da bi pridobilo bonitetno oceno S.BON-1 oziroma eS.BON.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 2 b), 2 c), 3 a) in 3 b).
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 17. 2. in 27. 2. 2020.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati.
Vloge, ki bodo oddane po prijavnem roku 27. 2. 2020 se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo v roku treh delovnih dni po prijavnem roku in ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES),
(3) Lastna udeležba pri nakupu opreme,
(4) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) Mikrokredit / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit,
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja – EBITDA.
Start-up podjetje, za katero javno objavljeni finančni podatki ne obstajajo ali obstajajo in so zaradi kratkega časa poslovanja neprimerljivi, Sklad oceni vlogo na podlagi presoje realnosti izpolnjevanja pogojev za status zagonskega podjetja oziroma start-up.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita. V primeru, da je oddanih vlog na posamezni prijavni rok več kot 250, se rok obravnave sorazmerno podaljša.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortal www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-67, 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep Vlade RS št. 47602-31/2019/4, z dne: 17. 12. 2019),
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP (2014–2020)« za Vzhod št. 50-62111/18,
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP (2014–2020)« za Zahod št. 50-62121/18,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1).
Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ter sheme pomoči de minimis, priglašene ministrstvu, pristojnemu za finance (št. priglasitve M003-5665493-2018/I). Predvideno trajanje sheme sovpada z obdobjem veljavnosti Uredbe Komisije.
Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne stroške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev in spremljanje kredita, ob odobritvi kredita nižja od ekvivalenta tržne obrestne mere7, se kredit obravnava kot pomoč de minimis.
7 Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6)
Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena kreditojemalcu z dnem odobritve kredita (datum sklepa). Sklad s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini in dnevu dodelitve pomoči de minimis.
Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani dajalcev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v predhodnih dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem letu, glede na leto odobritve kredita, ne sme preseči 200.000 evrov oziroma 100.000 evrov8, če kreditojemalec deluje v komercialnem cestnem prevozu tovora.
8 Če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, se za druge dejavnosti lahko uporablja zgornja meja 200.000 evrov, v kolikor kreditojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi ločene računovodske izkaze za dejavnost komercialnega cestnega prevoza tovora.
14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo