Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 4110-206/2019 Ob-1282/20, Stran 378
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki ga je sprejel minister, pristojen za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MIZŠ).
2. Prijavitelj
Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran v letu 2020 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stale nove športne dvorane.
Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stali novi športni bazeni ali v lasti javne športne bazene, ki bodo predmet rekonstrukcije.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje novogradnje javnih športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije javnih športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za leto 2020 in podpisom pogodb z izbranimi prijavitelji.
Sklop 1
Sofinancirale se bodo novogradnje športnih dvoran v letu 2020.
Sklop 2
Sofinancirale se bodo novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020.
5. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški gradnje športnih dvoran, ki bodo nastali od 1. 1. 2020 do 20. 11. 2020. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 8. 2022, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. Stroški investicije v investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.
V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški gradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike, ki bodo nastali od 1. 1. 2020 do 20. 11. 2020. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 8. 2022, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.
6. Višina sredstev
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2020, je 3.278.000,00 EUR. Pravice porabe so, zagotovljene na PP 222010 – Investicije v športno infrastrukturo, na kontu 4320 – Investicijski transferji občinam.
Sklop 1
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2020 znaša 1.639.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje športnih dvoran v predvideni višini 409.750,00 EUR vrednosti celotne investicije, ki ne sme biti manjša od 2.000.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 1 kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, vendar največ do zneska polovice vrednosti posamezne investicije brez DDV.
Sklop 2
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2020 znaša 1.639.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v predvideni višini 409.750,00 EUR vrednosti celotne investicije. Investicija, ki je predmet prijave, ne sme biti manjša od 2.500.000,00 EUR brez DDV in je lahko predvidena za dvoranska kopališča ali kopališča na prostem. V primeru, da za sklop 2 kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, vendar največ do zneska polovice vrednosti posamezne investicije brez DDV.
7. Obdobje za porabo sredstev
Sredstva za sofinanciranje sklopa 1 v predvideni višini 1.639.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2020, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 2020.
Sredstva za sofinanciranje sklopa 2 v predvideni višini 1.639.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2020, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 2020.
8. Pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati v Republiki Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Sklop 1
8.1
Vadbena površina v novi športni dvorani ne sme biti manjša od 44 x 24 x 7 m2.
8.2
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom javnega razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.
8.3
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 2.000.000,00 EUR brez DDV.
8.4
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
8.5
Gradnja se ni smela začeti pred 1. 1. 2020 in se bo zaključila najkasneje do 31. 8. 2022.
8.6
Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
8.7
Prijavitelj je do zaključka javnega razpisa oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto 2019. MIZŠ je v spletni aplikaciji LPŠ občine poročilo potrdilo.
8.8
Prijavitelj je oddal poročilo o potrebah športne infrastrukture za obdobje 2020–2027 (poziv ministrstva št. 4110-172/2019, z dne 11. 9. 2019, 11. 10. 2019 in 8. 11. 2019).
Sklop 2
8.1
Dolžina športnega bazena ne sme biti manjša od 50 oziroma 25 m.
8.2
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.
8.3
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 2.500.000,00 EUR brez DDV.
8.4
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
8.5
Gradnja se ni smela začeti pred 1. 1. 2020 in se bo zaključila najkasneje do 31. 8. 2022
8.6
Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
8.7
Prijavitelj je do zaključka javnega razpisa oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto 2019. MIZŠ je v spletni aplikaciji LPŠ občine poročilo potrdilo.
8.8
Prijavitelj je oddal poročilo o potrebah športne infrastrukture za obdobje 2020–2027 (poziv ministrstva št. 4110-172/2019 z dne 11. 9. 2019, 11. 10. 2019 in 8. 11. 2019).
9. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega javnega razpisa.
Sklop 1
MERILO
Št. točk
Točkovanje
1.
Vrednost investicije brez DDV. 
(Vrednost ne sme biti manjša od 2.000.000,00 brez DDV).
1–5
nad 5,0 mio EUR = 5 točk
nad 4,0 mio do vključno 5,0 mio EUR = 4 točke
nad 3,0 mio do vključno 4,0 mio EUR = 3 točke
nad 2,0 mio do vključno 3,0 mio EUR = 2 točki
2,0 mio EUR = 1 točka
2.
Uspešnost občine na javnih razpisih MIZŠ za športno infrastrukturo (brez sredstev ESRR) od leta 2010.
0–3
Prijavitelj od leta 2010 ni bil izbran na javnem
razpisu MIZŠ = 3 točke
Prijavitelj, ki je bil na razpisu izbran: 
v letu 2016 = 2 točki
v letih 2017 in 2018 = 1 točka
leta 2019 = 0 točk
3.
Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja v programe športa v letu 2019 glede na celotni proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden iz letnega poročila prijavitelja, oddanega na MIZŠ s pomočjo spletne aplikacije LPŠ občine.
0–5
nad 1,8 % = 5 točk
nad 1,4 % do 1,8 % = 4 točke
nad 1 % do 1,4 % = 3 točke
nad 0,6 % do 1 % = 2 točki
nad 0,2 % do 0,6 % = 1 točka
do 0,2 % = 0 točk
4.
Površina obstoječih pokritih športnih površin na prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 0,35 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega programa športa v RS.
0–5
do 0,25 m2 = 5 točk
nad 0,25 m2 do 0,29 m2 = 4 točke
nad 0,29 m2 do 0,33 m2 = 3 točke
nad 0,33 m2 do 0,36 m2 = 2 točki
nad 0,36 m2 do 0,40 m2 = 1 točka
nad 0,40 m2 = 0 točk
5.
Število športnih programov, ki se bodo lahko odvijali v objektu, in sicer:
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. obštudijska športna dejavnost;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših.
1–5
Devet programov = 5 točk
Osem programov = 4 točke
Šest programov = 3 točke
Štiri programe = 2 točki
Dva programa = 1 točka
6.
Število športnih panog, za katere bo v objektu mogoče organizirati vadbo in uradna tekmovanja v skladu s pravili nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ).
1–5
nad 20 = 5 točk
nad 15 do 20 = 4 točke
nad 10 do 15 = 3 točke
nad 5 do 10 = 2 točki
do 5 = 1 točka
7.
Ministrstvu je bilo posredovano poročilo s podatki o načrtovanih investicijah v športno infrastrukturo od leta 2020–2027 (za investicijo, ki je predmet prijave).
0–2
DA = 2 točki
NE = 0 točk
Izbrani bodo tisti štirje prijavitelji, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru, da se na četrto mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo z investicijskim projektom bolj povečal površino pokritih športnih površin (m2) na prebivalca v lokalni skupnosti.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
MIZŠ izda izbranemu prejemniku odločbo o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. MIZŠ bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju.
Sklop 2
MERILO
Št. točk
Točkovanje
1.
Vrednost investicije brez DDV. 
(Vrednost ne sme biti manjša od 2.500.000,00).
1–5
nad 5,5 mio EUR = 5 točk
nad 4,5 mio do vključno 5,5 mio EUR = 4 točke
nad 3,5 mio do vključno 4,5 mio EUR = 3 točke
nad 2,5 mio do vključno 3,5 mio EUR = 2 točki
2,5 mio EUR = 1 točka
2.
Uspešnost občine na javnih razpisih MIZŠ za športno infrastrukturo (brez sredstev ESRR) od leta 2010.
0–3
Prijavitelj od leta 2010 ni bil izbran na razpisu MIZŠ = 3 točke
Prijavitelj, ki je bil na razpisu izbran: 
v letu 2016 = 2 točki
v letih 2017 in 2018 = 1 točka
leta 2019 = 0 točk
3.
Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja v programe športa v letu 2019 glede na celotni proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden iz letnega poročila prijavitelja, oddanega na MIZŠ s pomočjo spletne aplikacije LPŠ občine.
0–5
nad 1,8 % = 5 točk
nad 1,4 % do 1,8 % = 4 točke
nad 1 % do 1,4 % = 3 točke
nad 0,6 % do 1 % = 2 točki
nad 0,2 % do 0,6 % = 1 točka
do 0,2 % = 0 točk
4.
Površina obstoječih pokritih športnih površin na prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 0,35 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega programa športa v RS.
0–5
do 0,25 m2 = 5 točk
nad 0,25 m2 do 0,29 m2 = 4 točke
nad 0,29 m2 do 0,33 m2 = 3 točke
nad 0,33 m2 do 0,36 m2 = 2 točki
nad 0,36 m2 do 0,40 m2 = 1 točka
nad 0,40 m2 = 0 točk
5.
Število športnih programov, ki se bodo lahko odvijali v objektu, in sicer:
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. obštudijska športna dejavnost;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših.
1–5
devet = 5 točk
osem programov = 4 točke
šest programov = 3 točke
štiri programe = 2 točki
dva program = 1 točka
6.
Število športnih panog, ki se bodo lahko izvajale v objektu, kot so navedene po posameznih točkah:
1. plavanje, paraplavanje, plavanje-gluhi, plavanje – daljinsko, plavanje – sinhrono;
vsaj ena od naštetih; DA/NE
2. vaterpolo;
3. triatlon, akvatlon, paratriatlon, kros triatlon; DA/NE
vsaj ena od naštetih; DA/NE
4. potapljanje-plavanje s plavutmi, potapotapljanje – prosto potapljanje;
vsaj ena od naštetih. DA/NE
5. kajak kanu, parakajak, surf, veslanje;
vsaj ena od naštetih. DA/NE
0–5
Po posameznih točkah 
(vsaj ena od naštetih): 
DA = 1 točka
NE = 0 točk
7.
Število izvajalcev športnih programov oziroma uporabnikov objekta (šola, vrtec, društvo …), ki bodo objekt uporabljali za izvedbo nacionalnega športnega programa Naučimo se plavati.
1–6
nad 10 izvajalcev = 6 točk
9 ali 10 izvajalcev = 5 točk
7 ali 8 izvajalcev = 4 točk
5 ali 6 izvajalcev = 3 točke
3 ali 4 izvajalci = 2 točk
1 ali 2 izvajalca = 1 točka
8.
Ministrstvu je bilo posredovano poročilo s podatki o načrtovanih investicijah v športno infrastrukturo od leta 2020–2027 (za investicijo, ki je predmet prijave).
0–2
DA = 2 točki
NE = 0 točk
Izbrani bodo tisti štirje prijavitelji, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru, da se na četrto mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo z investicijskim projektom bolj povečal površino pokritih športnih površin (m2) na prebivalca v lokalni skupnosti.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
MIZŠ izda izbranemu prejemniku odločbo o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. MIZŠ bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju
10. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
Sklop 1
10.1
Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3
Izjava, da se gradnja ni začela izvajati pred letom 2020 in da bo zaključena najkasneje do 31. 8. 2022.
10.4
Sprejet odlok o proračunu občine za leto 2020 in veljavni načrt razvojnih programov.
10.5
Izjava o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6
Parafiran vzorec pogodbe.
10.7
Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija (PIZ ali IP).
10.8
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
10.9
Dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer izvaja gradbena dela oziroma bodo gradbena dela izvedena.
10.10
Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
10.11
Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
Sklop 2
10.1
Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3
Izjava, da se gradnja ni začela izvajati pred letom 2020 in da bo zaključena najkasneje do 31. 8. 2022.
10.4
Sprejet odlok o proračunu občine za leto 2020 in veljavni načrt razvojnih programov.
10.5
Izjava o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6
Parafiran vzorec pogodbe.
10.7
Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija (PIZ ali IP).
10.8
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
10.9
Dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer izvaja gradbena dela oziroma bodo gradbena dela izvedena.
10.10
Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
10.11
Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
11. Način prijave in razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 27. 3. 2020. Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom za sklop 1: »Ne odpiraj sklop 1 (4110-206/2019)«, za sklop 2: »Ne odpiraj sklop 2 (4110-206/2019)«. Na ovitku mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko, ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih v prilogah razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Posamezni prijavitelj se lahko na posamezni sklop prijavi z eno investicijo. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.
12. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo dne 30. 3. 2020 opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z objavo na spletni strani do 16. 4. 2020.
14. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu http://www.mizs.gov.si. Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si. Na vsa vprašanja, ki bodo prejeta do 21. 2. 2020, bo odgovorjeno do 28. 2. 2020.
Izpolnjene razpisne obrazce v prilogah od 1 do 6 prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 11. točko tega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti