Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1342/20, Stran 373
Druga sprememba 
javnega razpisa: »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«
Skladno s Spremenjeno odločitvijo o podpori št. 1-1/MK/1 za javni razpis za izbor operacij »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« (št. dokumenta 3032-17/2019/21), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala dne 4. 2. 2020, se v javnem razpisu »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena« ter specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70/19 dne 29. 11. 2019, spremenjenem s Spremembo št. 5441-1/2018/153, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 3/20 dne 17. 1. 2020 (v nadaljevanju: javni razpis), izvedejo naslednji popravki:
V pravnih podlagah besedila javnega razpisa se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),«.
Dosedanja deveta, deseta in enajsta alineja postanejo deseta, enajsta in dvanajsta.
Za dosedanjo enajsto alinejo, ki postane dvanajsta se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19),«.
Preostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
V poglavju 2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa, ter rezultati se v točki 2.2.1 Rezultati projekta po sklopih prvi odstavek 6. sklopa: vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije spremeni tako, da se glasi:
»Trajen repozitorij jezikovnih virov in tehnologij omogoča slovenska raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI. Vsi viri, jezikovnotehnološka orodja in storitve bodo po licenci »Priznanje avtorstva – deljenje pod enakimi pogoji CC BY-SA 4.0« (viri) oziroma Apache 2.0 (jezikovnotehnološka orodja) na voljo strokovni in najširši javnosti, zato bo v okviru javnega razpisa financirana tudi infrastrukturna podpora, ki omogoča njihovo hranjenje, vzdrževanje in distribucijo.«.
V točki 2.2.2 Pojmovnik izrazov in dodatna določila javnega razpisa se pod pojmom »Licenca« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za novonastale jezikovne vire in jezikovna orodja oziroma tehnološke izdelke, ki bodo imeli značaj avtorskega dela, bo moral upravičenec zagotoviti brezplačno dostopnost na spletu, in sicer z objavo v repozitoriju CLARIN.SI. Jezikovne vire bodo morali avtorji dati na voljo zainteresirani javnosti pod pogoji licence »Priznanje avtorstva – deljenje pod enakimi pogoji CC BY-SA 4.0«, po kateri so uporabnikom dovoljeni tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela, novonastalo delo pa mora biti objavljeno pod enakimi pogoji, kot je bilo prvotno objavljeno, vključno z mestom objave. Jezikovna orodja oziroma tehnologije bodo morali avtorji zagotoviti pod pogoji licence Apache 2.0, po kateri je uporabnikom dovoljena tako nekomercialna kot tudi komercialna uporaba. Uporabnikom omogoča uporabo programske opreme za kakršne koli namene, distribucijo, spreminjanje in distribucijo spremenjenih različic programske opreme pod pogoji licence. Izjema so tisti uporabljeni viri in tehnologije, pri katerih je treba zagotoviti varovanje osebnih podatkov, ali pa gre za gradiva, ki gradijo na že obstoječih podatkih z drugačnimi avtorskimi pravicami, vendar tovrstni viri in tehnologije ne smejo biti predmet trženja. Za avtorska dela bodo morali upravičenci omogočiti brezplačen dostop z objavo odprte programske kode in pripadajočo dokumentacijo v repozitoriju CLARIN.SI in s tem seznaniti ministrstvo. To pomeni, da bodo rezultati na javnem razpisu izbranega projekta brezplačno na voljo vsej zainteresirani javnosti.«.
V poglavju 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se v točki 3.3.1 Splošni pogoji za prijavitelja in vse partnerje konzorcija tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelj in konzorcijski partnerji zgornje pogoje izpričajo s podpisom izjav na prijavnem obrazcu, izvajalec javnega razpisa pa si pridržuje pravico v dostopnih javnih evidencah preveriti resničnost njihovih izjav. Prijavitelj in konzorcijski partnerji s prijavo na razpis dovoljujejo ministrstvu za namen tega razpisa pridobivanje vseh zgoraj navedenih podatkov iz javnih evidenc. Lahko pa ob prijavi sami predložijo ustrezna dokazila, pri čemer ta ne smejo biti izdana prej kot 30 dni pred oddajo vloge.«.
V poglavju 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta 2020, 2021 in 2022 znaša največ do 4.000.000,00 EUR, od tega je 2.200.000,00 EUR (55 % sredstev) namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev KRVS in 1.800.000,00 EUR (45 % sredstev) za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev KRZS.«.
V poglavju 8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov na javnem razpisu se začne z datumom izdaje sklepa o izboru.«.
V poglavju 9. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila se druga vrstica v tabeli spremeni, kot sledi:
»
2.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški svetovanja in drugih storitev, povezanih 
z izvajanjem razvojno-raziskovalnega projekta, vključno z raziskavami in tehničnim znanjem,
ki so kupljeni iz zunanjih virov, drugi stroški, ki so nujno potrebni za izvedbo operacije in jih je ministrstvo predhodno odobrilo
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov
Največ 20 %
vseh upravičenih stroškov
«. 
Točka 9.2 Predplačila se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti.
Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 180 dni po prejemu predplačila. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 180 dni.
Ministrstvo bo upravičencu v največ 30 dneh po prejemu pravilnega in popolnega zahtevka za izplačilo predplačila nakazalo predplačilo v višini do 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti.
Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.«.
Vsa ostala določila besedila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Nadomestijo se naslednji dokumenti iz razpisne dokumentacije:
– Vzorec konzorcijske pogodbe,
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju in
– Izjava preostalih konzorcijskih partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (vključno z izjavo, ki Ministrstvu za kulturo dovoljuje pridobitev dokumentov iz uradnih evidenc).
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost