Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020

Kazalo

3783. Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije, stran 10654.

  
Na podlagi sedmega odstavka 368. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem aktom se določajo način in pravila za vodenje registra potrdil o izvoru (v nadaljnjem besedilu: register), pogoji za odprtje računa v registru, vodenje računa in zaprtje računa v registru ter način in oblika sporočanja upravičencev do potrdil o proizvodnji električne energije.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Register je informacijska podpora, ki omogoča vodenje in upravljanje baze podatkov ter opravljanje transakcij v zvezi s potrdili o izvoru preko spleta, kot določa 368. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE; v nadaljnjem besedilu: EZ-1).
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen, kot ga določata EZ-1 in Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 182/20; v nadaljnjem besedilu: uredba).
II. NAČIN IN PRAVILA ZA VODENJE REGISTRA 
3. člen 
(vsebina registra) 
(1) Register se vodi v elektronski obliki in je ločen v javno dostopen del in del za registrirane uporabnike.
(2) V javno dostopnem delu so razvidne naslednje informacije:
– seznam proizvodnih naprav;
– splošne informacije o izdaji potrdil o izvoru;
– uporabniška navodila;
– kontaktni podatki o osebah, odgovornih za izdajo potrdil o izvoru, in
– kontaktni podatki o osebah, odgovornih za tehnično upravljanje in vzdrževanje registra.
(3) V delu za registrirane uporabnike so zavedene naslednje informacije:
– registrirane proizvodne naprave;
– mesečne količine proizvedene električne energije po posameznih proizvodnih napravah;
– o izdanih, prenesenih, izvoženih, uvoženih in razveljavljenih potrdilih o izvoru.
4. člen 
(razpoložljivost registra) 
Register je dostopen vsak dan od 0. do 24. ure na spletnem naslovu https://poi.borzen.si.
5. člen 
(vzdrževalna dela) 
Med opravljanjem vzdrževalnih del register ni dostopen. Upravljavec registra mora uporabnike o načrtovanih vzdrževalnih delih obvestiti z obvestilom na začetni strani registra vsaj pet delovnih dni pred začetkom le-teh.
6. člen 
(izpad registra) 
(1) Če informacijski sistem registra neha delovati zaradi okvare ali napake strojne opreme upravljavca registra, zaradi okvare ali napake aplikacije ali zaradi drugih vzrokov, ki so v domeni upravljavca registra, mora biti ponovno delovanje sistema zagotovljeno najpozneje v desetih delovnih dneh od izpada delovanja sistema, razen v primerih višje sile.
(2) Upravljavec registra mora o izpadu delovanja in ponovni vzpostavitvi registra uporabnike obvestiti na spletnem naslovu registra takoj, ko je to mogoče.
III. POGOJI ZA ODPRTJE, VODENJE IN ZAPRTJE RAČUNA 
7. člen 
(vrste računov) 
(1) V registru je mogoče odpreti naslednje vrste računov:
– račun proizvajalca in
– račun trgovca.
(2) Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko za potrebe izvajanja z zakonodajo določenih nalog odpre posebne račune zase in za druge osebe.
8. člen 
(pogoji za odprtje računa) 
(1) Račun v registru lahko odpre vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja poslovno dejavnost in je potencialni imetnik potrdil o izvoru ter vloži zahtevo za odprtje računa.
(2) Za odprtje računa proizvajalca mora uporabnik upravljati vsaj eno proizvodno napravo z veljavno deklaracijo za proizvodno napravo in se registrirati v register.
(3) Za odprtje računa trgovca se morajo uporabniki registrirati v register.
(4) Vsak uporabnik ima lahko v registru odprt samo en račun za opravljanje transakcij s potrdili o izvoru.
9. člen 
(postopek odprtja računa) 
(1) Zahtevo za odprtje računa uporabnik poda tako:
– da izpolni spletni obrazec za registracijo v registru, ki je dostopen v meniju »Registracija«, in
– agenciji posreduje izpolnjen obrazec »Vloga za odprtje računa v registru« (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Obrazec vloge je objavljen na spletni strani agencije.
(3) Agencija po prejemu izpolnjene vloge uporabniku odpre račun v registru in mu na elektronski naslov posreduje geslo za vstop.
10. člen 
(dostop do računa) 
(1) Uporabnik registra pooblasti najmanj eno osebo za dostop do njegovega računa in upravljanje z računom.
(2) Pooblastilo mora vsebovati ime in priimek pooblaščenca in elektronski naslov pooblaščenca, s katerim bo dostopal do registra.
11. člen 
(vodenje računa) 
Agencija v registru vodi račune uporabnikov, kar zajema:
– obravnavo zahtevkov za izdajo, prenos, izvoz in razveljavitev potrdil o izvoru;
– spremljanje transakcij;
– obravnavo zahtevkov za registracijo uporabnikov in proizvodnih naprav;
– urejanje podatkov in informacij na računih uporabnikov.
12. člen 
(napačno stanje na računu) 
(1) Uporabnik je dolžan spremljati točnost podatkov na svojem računu.
(2) Če uporabnik zaradi napake v registru na svojem računu ugotovi napačno stanje, o tem obvesti agencijo.
(3) Če agencija ugotovi, da je napačno stanje na računu posledica napake v delovanju registra, nepravilnost odpravi in o tem obvesti uporabnika.
13. člen 
(zaprtje računa) 
Agencija zapre račun v registru na zahtevo uporabnika ali če uporabnik preneha obstajati.
14. člen 
(vsebina zahtevka za izdajo potrdil o izvoru) 
(1) Potrdila o izvoru se na zahtevo proizvajalca izdajo na njegov račun glede na zahtevo, v kateri opredeli:
– proizvodno napravo;
– obdobje proizvodnje;
– količino električne energije, za katero želi pridobiti potrdila o izvoru;
– podatke o obratovanju.
(2) Za vsako enoto proizvedene energije iz določene proizvodne naprave je mogoče v registru izdati največ eno potrdilo o izvoru.
15. člen 
(vsebina zahtevka za prenos potrdil o izvoru) 
Potrdila o izvoru se prenesejo na zahtevo uporabnika na račun drugega uporabnika. Uporabnik v zahtevi za prenos določi račun prejemnika in potrdila o izvoru, ki jih želi prenesti.
16. člen 
(vsebina zahtevka za prenos potrdil o izvoru v drugo državo) 
(1) Potrdila o izvoru se prenesejo (izvozijo) v drugo državo na zahtevo uporabnika, v kateri opredeli:
– račun, na katerega se nanaša izvoz, in
– potrdila o izvoru, ki jih želi izvoziti.
(2) Če register države, v katerega se potrdila o izvoru izvažajo, ni elektronsko povezan z registrom, mora uporabnik namesto računa vpisati podatke o prejemniku potrdil o izvoru. V registru se oblikuje dokument s podatki o izvoženih potrdilih o izvoru, ki je dostopen na računu uporabnika in ga je mogoče natisniti.
17. člen 
(vsebina zahtevka za pridobitev potrdil o izvoru iz druge države) 
(1) Potrdila o izvoru se prenesejo (uvozijo) iz druge države v pisni obliki ali elektronsko, če je tuji register potrdil o izvoru povezan z registrom.
(2) Elektronsko uvožena potrdila o izvoru so po prenosu prikazana na računu uporabnika registra in lahko z njimi opravlja transakcije.
(3) Če tuji register, iz katerega se potrdila o izvoru uvažajo, ni elektronsko povezan z registrom, mora uporabnik agenciji posredovati potrdila o izvoru, ki jih želi uvoziti skupaj z zahtevo za uvoz potrdil o izvoru in opisom delovanja sistema potrdil o izvoru v državi izdajateljici, ki vključuje zakonodajo, proces registracije, nadzora in transakcij s potrdili o izvoru ter opis delovanja sistema razkritja proizvodnih virov.
(4) Agencija preveri točnost, zanesljivost in verodostojnost potrdil o izvoru, ki jih uporabnik želi uvoziti. Po potrditvi uvoza agencija omenjena potrdila o izvoru naloži na račun uporabnika, ki lahko z njimi izvaja transakcije znotraj registra, pri čemer izvoz in razveljavitev na upravičenca zunaj Republike Slovenije nista možna.
18. člen 
(vsebina zahtevka za razveljavitev potrdil o izvoru) 
(1) Potrdila o izvoru se razveljavijo na zahtevo uporabnika, v kateri opredeli:
– podatke o pravni ali fizični osebi, na katero se nanaša izvaja razveljavitev;
– državo, v kateri ima sedež oseba, na ime katere se izvaja razveljavitev, in
– potrdila o izvoru, ki jih želi razveljavitvi.
(2) Po razveljavitvi se v registru oblikuje dokument s podatki o razveljavljenih potrdilih o izvoru, ki je dostopen na računu uporabnika in ga je mogoče natisniti.
IV. NAČIN IN OBLIKA SPOROČANJA PODATKOV O PROIZVODNJI 
19. člen 
(podatki o proizvodnji) 
Proizvajalci posredujejo agenciji merilne podatke iz prvega odstavka 24. člena uredbe v tabelarični obliki v skladu s splošnim aktom agencije, ki ureja način posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti.
V. KONČNI DOLOČBI 
20. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije (Uradni list RS, št. 33/09 in 17/14 – EZ-1).
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-1/2020-11/335
Maribor, dne 21. decembra 2020
EVA 2020-2430-0143
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
dr. Romana Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti