Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3638. Sklep o uporabi smernic o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS, stran 10304.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi smernic o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) izdal Smernice o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNVPV in nekaterih vrst AIS (v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in ESMA.
(3) Smernice podrobneje urejajo metodo izračunavanja provizij za uspešnost pri upravljanju kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje in nekaterih vrst alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS) ter njihova razkritja.
(4) Smernice so namenjene upravljavcem investicijskih skladov in pristojnim nacionalnim organom.
2. člen 
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. družbe za upravljanje,
2. upravljavce alternativnih investicijskih skladov, z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov, ki tržijo enote AIS, vlagateljem, ki niso profesionalne stranke po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19), razen za:
a) AIS zaprtega tipa in
b) AIS odprtega tipa, ki so evropski sklad tveganega kapitala ali druge vrste AIS tveganega kapitala, evropski sklad za socialno podjetništvo, AIS zasebnega kapitala ali nepremičninski AIS,
3. Agencijo, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnjih točk.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2020-2
Ljubljana, dne 23. decembra 2020
EVA 2020-1611-0154
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost