Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 10303.

  
Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 101., 102., 124., 152., 207., 255.e, 255.f, 266., 266.f, 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19 in 145/20 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18, 43/19, 80/19 in 106/20) se v 29. členu četrti odstavek črta.
2. člen 
Za 29. členom se doda nov, 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
(definicija družinskega člana) 
(1) Za družinskega člana davčnega zavezanca se po tem pravilniku šteje:
– zakonec oziroma oseba, s katero davčni zavezanec živi v zunajzakonski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza;
– otrok, za katerega ima davčni zavezanec oziroma oseba iz prejšnje alineje obveznost preživljanja po zakonu;
– otrok, ki je dodeljen v skupno varstvo in vzgojo staršem, četudi imata starša obveznost plačila preživnine;
– druga oseba, s katero davčni zavezanec živi in ima davčni zavezanec do nje oziroma ima ta oseba do davčnega zavezanca na podlagi zakona, odločbe, sodbe ali pogodbe, sestavljene v obliki notarskega zapisa, obveznost preživljanja;
– član kmečkega gospodinjstva, če je davčni zavezanec član kmečkega gospodinjstva.
(2) Za družinskega člana davčnega zavezanca – otroka, za katerega velja obveznost preživljanja, se ne glede na prejšnji odstavek štejejo:
– starši oziroma eden izmed staršev, ki mu je davčni zavezanec – otrok zaupan v varstvo in vzgojo, ter oseba, s katero živi v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza;
– bratje, sestre in drugi otroci, za katere imajo osebe iz prejšnje alineje obveznost preživljanja po zakonu.
(3) Ne glede na prvo, drugo, četrto in peto alinejo prvega odstavka in drugi odstavek tega člena se za družinskega člana ne štejejo osebe, ki jim davčni zavezanec plačuje preživnino, niti osebe, ki davčnemu zavezancu plačujejo preživnino.«.
3. člen 
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri ugotavljanju dohodkov se ti zmanjšajo za znesek preživnin oziroma znesek plačila storitev institucionalnega varstva, ki jih je v obdobju, za katero se dohodki ugotavljajo, davčni zavezanec ali katera od oseb iz 29.a člena tega pravilnika plačal za osebo, ki se ne šteje za družinskega člana po tem pravilniku.«.
Tretji odstavek se črta.
4. člen 
V 39. členu se v tretjem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»‒ dokazilo o višini preživnine, ki jo je davčni zavezanec ali družinski član plačal za osebo, ki ni družinski član (sodba o razvezi zakonske zveze, sklep o sklenjeni sodni poravnavi o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo, sodna odločba o razvezi in zaupanju otrok v varstvo in vzgojo, dokazilo o nakazilu preživnine na račun upravičenca oziroma pisna izjava upravičenca, da je preživnino prejel),«.
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– dokazilo o višini plačila storitev institucionalnega varstva, ki jo je davčni zavezanec ali družinski član plačal za osebo, ki ni družinski član,«,
dosedanje druga do šesta alineja pa postanejo tretja do sedma alineja.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2021.
Št. IPP 007-739/2020
Ljubljana, dne 22. decembra 2020
EVA 2020-1611-0121
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost