Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3634. Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, stran 10276.

  
Na podlagi tretjega odstavka 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 94. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE).
2. člen 
Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
3. člen 
(1) Zavezanci so upravljavci premoženja v lasti države (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, drugi državni organi, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski skladi) ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občina, upravljavci premoženja občine).
(2) O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine odloča predstojnik upravljavca oziroma župan.
4. člen 
(1) Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje.
(2) Upravičenci vlogo oddajo do 30. aprila 2021.
5. člen 
Upravičenec odda vlogo na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in ji priloži zahtevano dokumentacijo z izjavo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(1) Zavezanec presoja vpliv ukrepov države na to, da je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno.
(2) Za presojo vplivov iz prejšnjega odstavka zavezanec upošteva:
– sprejete odloke in druge ukrepe o prepovedi izvajanja posameznih gospodarskih dejavnosti;
– določitev obdobja prepovedi za posamezno dejavnost;
– prizadetost upravičenca glede na regionalno umeščenost;
– vpliv neposrednih prepovedi drugih dejavnosti na gospodarsko dejavnost upravičenca;
– vpliv neposrednih prepovedi spremljajočih dejavnosti na gospodarsko dejavnost upravičenca;
– izkaz upada prometa;
– druge razloge, ki so po presoji zavezanca vplivali na gospodarsko dejavnost upravičenca.
7. člen 
Višina deleža oprostitve plačila najemnine se presoja glede na merila iz drugega odstavka prejšnjega člena.
8. člen 
(1) Ob odločitvi, da se najemnina ali del najemnine ne zaračuna, se z najemnikom sklene aneks k najemni pogodbi.
(2) Kot obvezna vsebina se v aneksu navedejo:
– pravna podlaga, ki jo predstavlja 94. člen ZIUOPDVE;
– obdobje oprostitve;
– višina oprostitve;
– finančna ureditev v primeru, da je za obdobje, ko se ne zaračunava najemnina ali del najemnine, najemnik najemnino že plačal;
– določilo, da se v primeru kasnejše drugačne ugotovitve glede izpolnjevanja pogojev najemnik zaveže vrniti celoten znesek neupravičeno pridobljene pomoči;
– navedba, da je pomoč dodeljena na podlagi sheme državne pomoči št. 0001-2482762-2020 »COVID-19 Začasni ukrep nezaračunavanja ali znižanja najemnin«, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK – »Pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predplačil ali davčnih ugodnosti« (UL EU C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, s spremembami UL EU C 112 I, z dne 4. 4. 2020, UL EU C 164, z dne 13. 5. 2020, UL EU C 218, z dne 2. 7. 2020 in UL EU C 340 I, z dne 13. 10. 2020 (v nadaljnjem besedilu: točka 3.1 Začasnega okvirja EK).
9. člen 
Ob odločitvi, da se upravičenec ne oprosti plačila najemnine v celoti ali če se oprosti plačila najemnine v celoti ali v delu in ne soglaša s podpisom aneksa k pogodbi, se upravičencu izda odločba.
10. člen 
Zavezanec poroča o dodeljenih državnih pomočeh Ministrstvu za finance skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14). Zavezanec poroča o dodeljenih državnih pomočeh, ki jih predstavljajo sredstva oprostitve, v bazo dodeljenih državnih pomoči, ki se vodi pri Ministrstvu za finance (aplikacija ISDP). Poroča se po shemi št.: 0001-2482762-2020, instrumentu: Davčne oprostitve, izjeme in olajšave, za namen: »8066 – COVID19 3.1. Pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predplačil ali davčnih ugodnosti«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-835/2020
Ljubljana, dne 24. decembra 2020
EVA 2020-3130-0052
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost