Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3631. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-C), stran 10235.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2020.
Št. 003-02-10/2020-14
Ljubljana, dne 25. decembra 2020
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB (ZŽNPO-C) 
1. člen
V Zakonu o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta zakon določa tudi pristojni nadzorni organ za izvajanje 16. do 29. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in Uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 169 z dne 25. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES) v zvezi z nadzorom trga za podsisteme in varnostne elemente za žičniške naprave po tem zakonu.«.
2. člen 
V 3. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ta zakon se uporablja tudi za podsisteme in varnostne elemente, navedene v prilogi I Uredbe (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES (UL L št. 81 z dne 31. 3. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/424/EU), ki se uporabljajo v žičniških napravah po tem zakonu.
(3) Ta zakon se ne uporablja za dvigala in žičniške naprave, navedene v drugem odstavku 2. člena Uredbe 2016/424/EU.«.
3. člen 
4. člen se črta.
4. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo enako kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 2016/424/EU.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. varnostni sklop pomeni enako kot izraz »varnostni element« iz 4. točke 3. člena Uredbe 2016/424/EU;
2. žičnica pomeni enako kot izraz »kabinska žičnica« iz 7. točke 3. člena Uredbe 2016/424/EU. Pojem žičnice je neodvisen od načina premikanja vrvi, funkcije vrvi, načina priključevanja vozil na vrv in vrste vozil;
3. obratovanje je tehnološki proces, v katerem se izvaja prevoz oseb z žičniškimi napravami po tem zakonu;
4. upravljavka ali upravljavec (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za obratovanje žičniških naprav;
5. pritrditev na vrv je element vozila ali vlačila za neposredno pritrditev na vrvno zanko; povezava je lahko fiksna ali vklopljiva.«.
5. člen 
V 7. členu se v drugem stavku za besedilom »gradbenega dovoljenja« doda besedilo »ali v navodilu za obratovanje«.
6. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(varnostna analiza in varnostno poročilo) 
(1) Oseba, ki želi graditi žičniško napravo (v nadaljnjem besedilu: investitor), za vsako načrtovano žičniško napravo zagotovi varnostno analizo, ki je izdelana v skladu z 8. členom Uredbe 2016/424/EU.
(2) Upravljavec žičniške naprave zagotovi varnostno analizo za vsako predelavo, rekonstrukcijo ali drugo spremembo podsistemov ali varnostnih elementov, zaradi katere se spremenijo njihove pomembne značilnosti.
(3) Varnostna analiza je izdelana v slovenskem jeziku ali v enem od drugih uradnih jezikov Evropske unije, ki mu je priložen prevod v slovenskem jeziku, ter podpisana s strani proizvajalca podsistema ali varnostnega elementa oziroma osebe, ki je izvedla predelavo ali rekonstrukcijo podsistema ali varnostnega elementa.
(4) Rezultate varnostnih analiz se povzame v varnostnem poročilu, v katerem se navede načrtovane ukrepe za odpravljanje tveganj in položajev ogroženosti. Varnostno poročilo vsebuje tudi dokazila o izpolnjevanju bistvenih zahtev iz priloge II Uredbe 2016/424/EU.
(5) Varnostne analize z varnostnim poročilom izdelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki projektirajo žičniške naprave, ter pravne osebe in podjetniki posamezniki iz 55. člena tega zakona.«.
7. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(zahteve za podsisteme in varnostne elemente) 
(1) Podsistemi in varnostni elementi za žičniške naprave se v Republiki Sloveniji lahko dajejo na trg ali vgrajujejo v žičniške naprave ter se lahko začnejo uporabljati le, če izpolnjujejo zahteve iz Uredbe 2016/424/EU. V žičniške naprave morajo biti vgrajeni in vzdrževani morajo biti tako, da je zagotovljeno, da v skladu s predvideno uporabo ne pomenijo tveganja za zdravje ali varnost oseb ali za premoženje.
(2) Če se spremenijo pomembne značilnosti podsistemov ali varnostnih elementov na obstoječih žičniških napravah, so takšne spremembe dovoljene le, če izpolnjujejo bistvene zahteve iz priloge II Uredbe 2016/424/EU in je opravljen strokovno tehnični pregled v skladu s tretjim odstavkom 56. člena tega zakona.
(3) Obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tudi za osebe, ki izdelujejo ali predelajo varnostne elemente za lastno uporabo.«.
8. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(prestavitev žičniških naprav) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 10. člena in prvi odstavek 33. člena tega zakona se podsistemi in varnostni elementi iz obstoječe žičniške naprave, ki se premesti na drugo lokacijo, lahko vgradijo v žičniško napravo na drugi lokaciji, če izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki so veljali za postavitev žičniške naprave na prvi lokaciji.
(2) Premeščena žičniška naprava je lahko sestavljena iz podsistemov in varnostnih elementov največ ene žičniške naprave oziroma novih podsistemov in varnostnih elementov. Če se v napravo vgradijo novi podsistemi ali novi varnostni elementi, morajo izpolnjevati zahteve Uredbe 2016/424/EU.«.
9. člen 
11., 12., 13., 14. in 15. člen se črtajo.
10. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(dokumentacija v zvezi s skladnostjo podsistemov in varnostnih elementov) 
(1) Varnostna analiza, varnostno poročilo in izjava EU o skladnosti so datirani in podpisani, spremljajoča tehnična dokumentacija, ki je priložena podsistemu in varnostnemu elementu, pa je datirana. Vsa dokumentacija je sestavljena v slovenskem jeziku ali v enem od drugih uradnih jezikov Evropske unije, ki mu je priložen prevod v slovenskem jeziku.
(2) Z dokumentacijo iz prejšnjega odstavka razpolaga investitor oziroma upravljavec žičniške naprave in jo hrani še najmanj pet let po prenehanju uporabe podsistema ali varnostnega elementa. Kopija teh listin se hrani pri žičniški napravi.«.
11. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku besedilo »za trg, v soglasju z ministrom, pristojnim« črta.
12. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(minimalni pogoji za organe za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom se izda odločba o priglasitvi iz prejšnjega člena, če izpolnjujejo minimalne pogoje iz drugega do enajstega odstavka 26. člena Uredbe 2016/424/EU.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti mora pogoje iz prejšnjega odstavka izpolnjevati trajno, ves čas veljavnosti odločbe o priglasitvi. Če se v postopku nadzora nad izpolnjevanjem pogojev ugotovi, da organ za ugotavljanje skladnosti ne izpolnjuje vseh pogojev, priglasitveni organ sprejme ustrezne ukrepe, ki so določeni v zakonu, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
(3) Organ za ugotavljanje skladnosti lahko začne opravljati naloge priglašenega organa po pridobitvi identifikacijske številke, ki mu jo dodeli Evropska komisija.«.
13. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(predpisi ministra) 
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki jih predpiše minister.«.
14. člen 
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen 
(sofinanciranje obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav) 
(1) Država oziroma občine lahko sofinancirajo obratovanje, vzdrževanje in gradnjo žičniških naprav z namenom uresničevanja javnega interesa v skladu z 2. členom tega zakona.
(2) Do sofinanciranja države za obratovanje in vzdrževanje žičniške naprave je upravičen upravljavec žičniške naprave, za katero ima veljavno dovoljenje za obratovanje, pod pogojem, da prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov, nastalih v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem žičniške naprave.
(3) Sredstva države za namen iz prejšnjega odstavka se dodelijo upravljavcem žičniških naprav na podlagi javnega poziva. V javnem pozivu se navede zlasti upravičence, višino sofinanciranja glede na vrsto žičniške naprave in obdobje oziroma sezono sofinanciranja, minimalno časovno obdobje veljavnosti dovoljenja za obratovanje v zimski in poletni sezoni in druge pogoje za dodelitev sredstev način dokazovanja izpolnjevanja pogojev, rok za podajo vloge in obrazec vloge. Javni poziv se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za promet.
(4) Do sofinanciranja države za gradnjo žičniške naprave je upravičen investitor za žičniško napravo, za katero ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, če tako določa zakon, ki ureja graditev.
(5) Sredstva države za namen iz prejšnjega odstavka se dodelijo investitorju žičniških naprav na podlagi javnega razpisa. V javnem razpisu se navede zlasti natančnejše pogoje, razpisano višino sredstev, najvišji znesek sofinanciranja, merila za dodelitev sredstev rok za podajo ponudbe in ostale sestavine, ki jih kot obvezne določa zakon, ki ureja javne finance. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva, pristojnega za promet. Z izbranim investitorjem se sklene pogodba.
(6) Pogoje in merila za namene sofinanciranja obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav podrobneje predpiše minister ali občina, na območju katere je postavljena žičniška naprava. Če leži žičniška naprava v več občinah, pogoje in merila predpišejo vse občine, v katerih je postavljena žičniška naprava, v enakem besedilu.«.
15. člen 
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen 
(obstoječe žičniške naprave in rekreacijske površine) 
V primeru neposredne podelitve koncesije, v skladu z drugim odstavkom 28. člena in prvim odstavkom 29. člena tega zakona, predhodni postopek ugotavljanja utemeljenosti gradnje žičniške naprave na podlagi 23. in 24. člena tega zakona, ni obvezen.«.
16. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo »in namestnico ali namestnika (v nadaljnjem besedilu: namestnik)« črta.
V drugem stavku se besedilo »in njegov namestnik sta odgovorna« nadomesti z besedilom »je odgovoren«, beseda »vodita« pa se nadomesti z besedo »vodi«.
V drugem odstavku se besedilo »ali njegov namestnik« črta.
V tretjem odstavku se v prvem in drugem stavku besedilo »ali njegov namestnik skrbita« nadomesti z besedo »skrbi«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na smučišču z največ dvema začasno postavljenima vlečnicama in nobeno drugo žičniško napravo lahko naloge vodje obratovanja opravlja oseba, ki je najmanj strojnik vlečnice, ki v tem primeru prevzame tudi odgovornost za varno obratovanje in vzdrževanje vlečnic.«.
17. člen 
V 51. členu se v prvem odstavku besedilo »in njegov namestnik morata« nadomesti z besedo »mora«.
V tretjem odstavku se besedilo »in njihovih namestnikov« črta.
V četrtem odstavku se drugi stavek črta.
18. člen 
V 52. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Žičniška naprava lahko obratuje samo, če izpolnjuje pogoje iz obratovalnega dovoljenja, če je vodja obratovanja na delovnem mestu ali v neposredni bližini oziroma na območju žičniških naprav, katerih obratovanje vodi, če sta osebje za upravljanje naprav in vozil ter spremstvo na delovnem mestu in če to dopuščajo vremenske razmere.«.
V šestem odstavku se beseda »narediti« nadomesti z besedilom »v treh dneh izdelati«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V primeru smrtne nesreče ali nesreče s težjimi telesnimi poškodbami na žičniški napravi lahko inšpektor za žičniške naprave na zahtevo organa, ki vodi postopek, sodeluje pri raziskavi okoliščin nesreče oziroma nudi strokovno pomoč.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
19. člen 
V 56. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec žičniške naprave mora naročiti strokovni tehnični pregled:
– pred izdajo dovoljenja za obratovanje;
– po vzdrževalnih delih v javno korist, če izvedena dela vplivajo ali bi lahko vplivala na pravilno delovanje varnostnih elementov ali podsistemov, na katerih so bila izvedena;
– v primeru zamenjave, obnove, rekonstrukcije ali druge spremembe pomembnih značilnosti varnostnih elementov ali podsistemov;
– po rekonstrukciji žičniške naprave;
– po vsaki poškodbi ali drugem dogodku, ki lahko vpliva na varnost žičniške naprave (na primer potres ali druge naravne nesreče);
– ko oceni, da je tak pregled potreben.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se na žičniški napravi izvede zamenjava, obnova, rekonstrukcija ali druga sprememba pomembnih značilnosti podsistemov ali varnostnih elementov, se strokovni tehnični pregled, s katerim se ugotavlja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 55. člena tega zakona, opravi le za te podsisteme in varnostne elemente ter njihove vmesnike, razen če je zaradi njihovega vpliva na skladnost ali varnost celotne žičniške naprave treba opraviti tehnični pregled žičniške naprave kot celote.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
20. člen 
V 57. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo vsako naslednje dovoljenje za obratovanje žičniške naprave izda, če je vlogi priloženo poročilo o strokovnem tehničnem pregledu žičniške naprave, iz katerega izhaja, da naprava zagotavlja varno obratovanje.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek, ki postaneta peti in šesti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Dovoljenje za obratovanje velja:
– pet let od dokončnosti dovoljenja za začetek obratovanja žičniške naprave na prvi lokaciji;
– štiri leta vsako naslednje dovoljenje za obratovanje do 13 let od dokončnosti dovoljenja iz prve alineje tega odstavka;
– tri leta vsako naslednje dovoljenje za obratovanje po preteku 13 let od dokončnosti dovoljenja iz prve alineje tega odstavka;
– dve leti za dovoljenje, ki je izdano po preteku 25 let od dokončnosti dovoljenja iz prve alineje tega odstavka.
(6) Datum začetka veljavnosti novega dovoljenja za obratovanje je datum izteka veljavnosti zadnjega dovoljenja za obratovanje, če je strokovni tehnični pregled opravljen največ tri mesece pred potekom roka veljavnosti dovoljenja za obratovanje.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
21. člen 
V 58. členu se v drugem odstavku v drugi alineji beseda »imata« nadomesti z besedo »ima«, besedilo »in njegov namestnik« pa se črta.
22. člen 
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in Uredbe 2016/424/EU opravlja inšpektorat, pristojen za nadzor nad žičniškimi napravami (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ).
(2) Pri opravljanju nadzora imajo inšpektorji za žičniške naprave poleg pravic in dolžnosti iz tega zakona tudi pravice in dolžnosti po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, ter Uredbi 2016/424/EU in Uredbi 765/2008/ES, s katerima se ureja nadzor nad skladnostjo in varnostjo proizvodov, ki se dajejo v promet ali se uporabljajo.«.
23. člen 
V 63. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, v tretji alineji za besedo »gradnji« dodata vejica in beseda »vzdrževanju«.
Za tretjo alinejo se dodajo nove četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja, ki se glasijo:
»– vgradnjo podsistemov in varnostnih elementov pri gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju žičniških naprav;
– skladnost podsistemov in varnostnih elementov, ki so dostopni na trgu;
– ravnanje proizvajalcev, njihovih pooblaščenih zastopnikov, uvoznikov in distributerjev;
– psihofizično stanje osebja, odgovornega za obratovanje žičniške naprave;
– dovoljenost posegov v varovalni pas žičniške naprave.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Inšpektor za žičniške naprave preverja psihofizično stanje ali vinjenost osebja odgovornega za obratovanje žičniške naprave v skladu z zakonom, ki ureja pravila v cestnem prometu.«.
24. člen 
Za 63. členom se dodajo 63.a, 63.b in 63.c člen, ki se glasijo:
»63.a člen 
(izvajanje nadzora nad trgom podsistemov in varnostnih elementov) 
(1) Nadzor nad trgom podsistemov in varnostnih elementov za žičniške naprave po tem zakonu opravljajo inšpektorji za žičniške naprave v skladu s 40. do 43. členom Uredbe 2016/424/EU in 16. do 29. členom Uredbe 765/2008/ES.
(2) Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora iz prejšnjega odstavka ima inšpektor za žičniške naprave pooblastilo, da:
– od gospodarskih subjektov brezplačno pridobi podatke, kopije listin in drugih dokumentov, ki jih potrebuje za izvedbo inšpekcijskega nadzora,
– izvede ustrezne preglede in preskuse podsistemov in varnostnih elementov, ki so potrebni za oceno njihove skladnosti z zahtevami iz Uredbe 2016/424/EU ali tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
– brezplačno odvzame vzorce podsistemov in varnostnih elementov ter jih odda v pregled skladnosti,
– od priglašenega organa zahteva, da predloži podatke v zvezi s certifikatom o skladnosti, ki ga je ta organ izdal ali umaknil, ali v zvezi z zavrnitvijo izdaje takšnega certifikata, vključno s poročili o preizkusih in tehnično dokumentacijo za ugotavljanje skladnosti,
– v času, ki je potreben za preglede in preskuse, začasno prepove dajanje podsistemov in varnostnih elementov na trg, njihovo dostopnost na trgu, ponudbo dobave ali razstavljanje teh proizvodov, takoj ko nastane utemeljen sum, da ti proizvodi ne izpolnjujejo zahtev iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ali Uredbe 2016/424/EU.
(3) Gospodarski subjekt mora na inšpektorjevo zahtevo omogočiti pregled in preskus podsistemov in varnostnih elementov ter pri njem sodelovati.
(4) Nadzorni organ pošlje obvestila za obveščanje Evropske komisije in drugih držav članic Evropske unije iz drugega, četrtega in šestega odstavka 40. člena, drugega odstavka 41. člena in tretjega odstavka 42. člena Uredbe 2016/424/EU Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije, ta pa obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije v skladu z zakonom, ki ureja splošno varnost proizvodov.
63.b člen 
(ukrepi za nadzor nad trgom v zvezi z neskladnimi podsistemi in varnostnimi elementi) 
(1) Če nadzorni organ med preverjanjem skladnosti ugotovi, da podsistem ali varnostni element ne izpolnjuje predpisanih zahtev, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, da v odrejenem roku sprejme ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih neskladnosti, ali pa neskladen proizvod umakne s trga ali ga odpokliče v razumnem roku, ki ga nadzorni organ določi glede na naravo tveganja.
(2) Pri izrekanju ukrepa iz prejšnjega odstavka nadzorni organ upošteva pravila postopka iz 21. člena Uredbe 765/2008/ES.
(3) Če gospodarski subjekt v odrejenem roku iz prvega odstavka tega člena ne sprejme ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti, nadzorni organ sprejme ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti podsistema ali varnostnega elementa na trgu Republike Slovenije in odredi njihov umik ali odpoklic s trga ter po potrebi izvede dodatne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da se bo prepoved upoštevala.
63.c člen 
(ukrepi za nadzor nad trgom v zvezi s skladnimi podsistemi in varnostnimi elementi, ki pomenijo tveganje in formalno neskladnost) 
(1) Če nadzorni organ med preverjanjem skladnosti ugotovi, da podsistem ali varnostni element sicer izpolnjuje predpisane zahteve, vendar pa pomeni tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali za premoženje, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, da v odrejenem roku sprejme ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenega tveganja, ali pa takšen proizvod umakne s trga ali ga odpokliče v razumnem roku, ki ga nadzorni organ določi glede na naravo tveganja.
(2) Če nadzorni organ ugotovi katero od neskladnosti iz 43. člena Uredbe 2016/424/EU, zahteva od gospodarskega subjekta, da jo odpravi.
(3) Če gospodarski subjekt neskladnosti iz prejšnjega odstavka ne odpravi, sprejme nadzorni organ ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dostopnosti podsistema ali varnostnega elementa na trgu oziroma zahteva odpoklic ali njegov umik s trga.
(4) Nadzorni organ lahko začasno, do ustrezne označitve podsistemov in varnostnih elementov ali do predložitve dokazil o njihovi skladnosti, prepove dajanje teh proizvodov na trg ali njihovo dostopnost na trgu.«.
25. člen 
V 65. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot investitor ali upravljavec ne zagotovi izdelave varnostne analize in varnostnega poročila (9. člen tega zakona).«
V drugem odstavku se besedilo »od 100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200 eurov«.
26. člen 
V 66. členu se v prvem odstavku besedilo »od 600.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 4.000 eurov«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– če imenuje vodjo obratovanja, ki nima ustreznega pooblastila ministra (50. in 51. člen);«.
V drugem odstavku se besedilo »od 100.000 do 300.000 to- larjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200 eurov«.
27. člen 
V 67. členu se:
– v prvem odstavku besedilo »od 600.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 4.000 eurov« in
– v drugem odstavku besedilo »od 100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200 eurov«.
28. člen 
V 68. členu se v prvem odstavku besedilo »od 300.000 do 750.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.200 do 3.000 eurov«.
Prva alineja se črta, dosedanji druga in tretja alineja pa postaneta prva in druga alineja.
V drugem odstavku se besedilo »od 50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 do 800 eurov«.
29. člen 
V 69. členu se:
– v prvem odstavku besedilo »od 250.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.000 do 2.000 eurov« in
– v drugem odstavku besedilo »od 50.000 do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 do 600 eurov«.
30. člen 
V 70. členu se:
– v prvem odstavku besedilo »od 250.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.000 do 2.000 eurov« in za besedilom »organizacija« doda besedilo »ali izvajalec posebnih pregledov«;
– v drugem odstavku besedilo »od 50.000 do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 do 600 eurov« in za besedo »organizaciji« doda besedilo »ali izvajalec posebnih pregledov«.
31. člen 
V 71. členu se:
– v prvem odstavku besedilo »od 150.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 600 do 1.200 eurov« in
– v drugem odstavku besedilo »od 50.000 do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 do 600 eurov«.
32. člen 
V 72. členu se besedilo »od 50.000 do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 do 600 eurov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(podsistemi in varnostni elementi, dani na trg pred 21. aprilom 2018) 
Podsistemi in varnostni elementi za žičniške naprave, dani na trg pred 21. aprilom 2018, so lahko dostopni na trgu tudi po tem datumu, če izpolnjujejo zahteve iz Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov.
34. člen 
(obratujoče žičniške naprave, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega zakona) 
Žičniške naprave, ki so pridobile prvo obratovalno dovoljenje pred uveljavitvijo tega zakona, še naprej obratujejo pod dosedanjimi pogoji, ki izhajajo iz Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov.
35. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/20-4/18
Ljubljana, dne 17. decembra 2020
EPA 1424-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost