Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3629. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP), stran 10226.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP) 
Razglašam Zakon o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2020.
Št. 003-02-10/2020-12
Ljubljana, dne 25. decembra 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O IZVAJANJU UREDBE (EU) EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SODELOVANJU MED NACIONALNIMI ORGANI, ODGOVORNIMI ZA IZVRŠEVANJE ZAKONODAJE O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZIUIZVP) 
1. člen
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se določajo pristojni organi in njihova pooblastila, enotni povezovalni organ ter prekrški in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L št. 345 z dne 27. 12. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/2394/EU), ki jih izrekajo pristojni organi.
2. člen 
(pomen izraza) 
V tem zakonu uporabljeni izraz »podjetje« ima enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
3. člen 
(pristojni organi) 
(1) Organi, pristojni za izvajanje Uredbe 2017/2394/EU (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi), so:
– Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
– Banka Slovenije,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Javna agencija Republike Slovenije za civilno letalstvo,
– Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije in
– Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
(2) Pristojni organi so dolžni medsebojno sodelovati, tudi ob pomoči drugih javnih organov.
4. člen 
(enotni povezovalni organ) 
Enotni povezovalni organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2017/2394/EU, je ministrstvo, pristojno za varstvo potrošnikov.
5. člen 
(organizacije, ki obvestijo o domnevnih kršitvah) 
Organizacije, ki lahko obvestijo pristojne organe o domnevnih kršitvah, so Evropski potrošniški center, nevladne organizacije, ki so ustanovljene za varstvo pravic potrošnikov in izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov, gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice ter druge organizacije in združenja, ki delujejo na področju, povezanem z vsebino kršitve.
6. člen 
(uporaba drugih predpisov) 
Pristojni organi opravljajo inšpekcijski nadzor v skladu z določbami tega zakona, Uredbe 2017/2394/EU, določbami zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, in drugih zakonov, ki določajo pristojnost posameznega pristojnega organa.
7. člen 
(pooblastila) 
Za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora ima pooblaščena oseba pristojnega organa pri podjetju, pri katerem opravlja inšpekcijski nadzor, poleg pooblastil na podlagi predpisov, navedenih v prejšnjem členu, pravico:
– opraviti navidezni nakup blaga ali storitev, po potrebi tudi s skrivno identiteto;
– uporabiti ukrepe, povezane s spletnimi stranmi.
8. člen 
(ukrepi, povezani s spletnimi stranmi) 
(1) Če podjetje ne izvrši odločbe o prenehanju ali prepovedi kršitve in če ni na voljo nobene druge učinkovite možnosti, da se doseže prenehanje ali prepoved kršitve, in da se prepreči nevarnost resnega oškodovanja kolektivnih interesov potrošnikov, lahko pooblaščena oseba pristojnega organa odredi podjetju odstranitev vsebine.
(2) Če podjetje ne izvrši niti odločbe o odstranitvi vsebine iz prejšnjega odstavka, lahko sodišče na predlog pooblaščene osebe pristojnega organa odredi:
1. ponudniku storitev gostovanja odstranitev, onemogočanje ali omejitev dostopa do spletnega vmesnika;
2. ponudniku storitev izključnega prenosa omejitev dostopa do spletnega vmesnika ali izrecni prikaz opozorila kršitve na spletnem vmesniku;
3. registrom ali registrarjem domen v ustreznih primerih začasni izbris zapisa sistema domenskih imen in registracijo popolnoma določenega imena domene omogoči pristojnemu organu;
4. registrom ali registrarjem domen izbris popolnoma določenega imena domene.
(3) O ukrepih iz prejšnjega odstavka odloča Upravno sodišče Republike Slovenije v 15 dneh od prejema predloga.
(4) V predlogu pooblaščene osebe pristojnega organa morata biti ob upoštevanju načela sorazmernosti in učinkovitosti ter v okviru tehničnih možnosti določena obseg omejitve in način njene izvršitve.
(5) Ukrepi, povezani s spletnimi stranmi, se lahko izvajajo le v obsegu, nujno potrebnem za izvršitev odločbe o prenehanju kršitve, in na način, ki je najmanj obremenjujoč za ponudnika storitev informacijske družbe.
(6) Zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena lahko ponudnik storitev informacijske družbe v treh dneh vloži pritožbo, o kateri Vrhovno sodišče Republike Slovenije odloči najpozneje v 15 dneh po prejemu pritožbe.
9. člen 
(kršitve Uredbe 2017/2394/EU) 
(1) Z globo od 12.500 do 25.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s točko (c) tretjega pododstavka prvega odstavka 21. člena Uredbe 2017/2394/EU.
(2) Z globo od 1.500 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
10. člen 
(lažje kršitve Uredbe 2017/2394/EU) 
(1) Z globo od 25.000 do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s točko (e) tretjega pododstavka prvega odstavka 21. člena Uredbe 2017/2394/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 3.500 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
11. člen 
(hujše kršitve) 
(1) Z globo od 50.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z izrečenim ukrepom na podlagi točke (f) četrtega odstavka 9. člena Uredbe 2017/2394/EU.
(2) Z globo od 3.500 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
12. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem prekrškovnem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(razveljavitev predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 118/05, 28/12 in 6/14).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-06/20-2/13
Ljubljana, dne 17. decembra 2020
EPA 1381-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost