Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2020 z dne 28. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2020 z dne 28. 12. 2020

Kazalo

3623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020, stran 10193.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 20. redni seji dne 21. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19), Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 101/20) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 136/20) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
3. REBALANS 2020
1
2
3
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.244.801,55
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.598.129,85
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
13.054.286,22
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
10.747.483,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.967.003,22
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
339.800,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.543.843,63
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.872.623,40
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
9.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
22.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.550,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
634.670,23
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.615.660,71
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
159.495,71
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
1.456.165,00
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
5.031.010,99
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
2.353.254,67
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
2.677.756,32
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.509.648,65
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.810.766,25
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.697.469,09
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOC. VARNOST
273.324,02
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
3.556.583,14
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
51.390,00
409
REZERVE
232.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
7.270.880,21
410
SUBVENCIJE
150.700,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
3.238.709,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
714.366,12
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.160.605,09
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
6.500,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
11.094.599,79
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
11.094.599,79
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
333.402,40
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, 
KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
155.544,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
177.858,40
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK 
(I.–II.)
–2.264.847,10
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
 50.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
50.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
 50.000,00
440
DANA POSOJILA
50.000,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)
0,00
C RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.348.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.348.000,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.022.100,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.022.100,00
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.938.947,10
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
325.900,00
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.264.847,10
 
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.938.947,10
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19), se spremeni prvi odstavek 13. člena, in sicer: »Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2020 dolgoročno zadolžila v višini 1.348.000,00 EUR za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0028/2020
Slovenj Gradec, dne 22. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti